21 Awgrym ar Sut i Gadw Eich Dyn Mewn Cariad  Chi

Cwpl yn Mwynhau Machlud

Syrthio mewn cariad neu gall profi yr atyniad cryf hwnw tuag at ddyn ddigwydd yn bur hawdd. Efallai ei fod yn bersonoliaeth hudolus neu'r ffaith eich bod chi'ch dau wedi clicio'n sydyn!

Ond cynnal yr atyniad cryf hwnnw tuag at y dyn yw'r her wirioneddol. Os ydych chi eisoes mewn cariad dwfn â'ch dyn a'i fod mewn cariad â chi, cynnal y cariad hwnnw yw'r her wirioneddol.

Felly, mae sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi yn gwestiwn cyffredin a allai fod yn plagio'ch meddwl ar hyn o bryd. Ac mae'n iawn. Mae hyn yn digwydd.

Wedi'r cyfan, mae'r undonedd yn ymsefydlu, p'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio! Cadw dyn mewn cariad â chi yw'r pwnc o ddiddordeb.

O ran dysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi, mae'n ymwneud â chymryd rhan weithredol mewn gweithredoedd sy'n eich galluogi i ddangos eich bod mewn cariad dwfn ag ef.

Felly, dysgwch bopeth am wneud i ddyn syrthio mewn cariad â chi a chadw'ch dyn yn hapus a ffyddlon trwy ddarllen ymlaen.

|_+_|

Gwnewch i ddyn rydych chi mewn cariad ag ef syrthio mewn cariad dwfn â chi

Cyn neidio i ddysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi, gadewch i ni fynd yn ôl i ddarganfod sut i wneud i ddyn rydych chi mewn cariad ag ef syrthio mewn cariad â chi.

Dyna lle mae'r daith hon yn dechrau.

Er mwyn deall beth sy'n gwneud i ddynion syrthio i fenywod, mae'n bwysig nodi'r gwahanol ffactorau sy'n effeithio ar eu ffordd o feddwl dewis partner cydnaws am oes.

Mae'r ffactorau hyn yn cynnwys:

  • Tebygrwydd gwerthoedd craidd

Pan fydd dyn yn sylweddoli bod gan y fenyw y mae'n cael ei ddenu yr un gwerthoedd craidd ag ef, mae cwympo mewn cariad yn digwydd yn eithaf hawdd, felly gofynnwch i chi'ch hun a yw'r dyn rydych chi'n ei garu. yn rhannu eich gwerthoedd craidd a chredoau fel person.

  • Atyniad corfforol

Un o'r arwyddion cyntaf a mwyaf uniongyrchol o syrthio mewn cariad yw atyniad corfforol rhwng y ddau dan sylw. Ydych chi'n teimlo atyniad corfforol cryf tuag at eich dyn? Ydy e'n eich gweld chi'n hynod ddeniadol? Os ydy, yna mae'r siawns yn uchel y bydd yn cwympo mewn cariad â chi.

  • Cysylltiad emosiynol

Agwedd sylfaenol arall ar syrthio mewn cariad â rhywun yw agosatrwydd emosiynol. Mae agosatrwydd corfforol yn allweddol. Ond, agosatrwydd emosiynol yr un mor bwysig. Os yw'ch dyn yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi, ei ddeall a'i garu gennych chi, mae'n debygol iawn y bydd yn cwympo mewn cariad â chi.

  • Teimlo bod cefnogaeth

Waeth beth fo rolau rhywedd, er mwyn i berson syrthio mewn cariad ag unigolyn arall, mae teimlad cryf o gefnogaeth yn hanfodol. Os yw'ch dyn yn teimlo eich bod chi'n ffynhonnell gefnogaeth gref yn ei fywyd, mae'n debygol y bydd yn cwympo mewn cariad â chi.

|_+_|
  • Dilysrwydd

Mae gwreiddioldeb yn allweddol. Nid yw dynion yn gwerthfawrogi merched sy'n ymddwyn yn wahanol yn eu presenoldeb. Os bydd dyn yn canfod eich bod yn driw i'ch gwerthoedd a'ch bod yn ddilys o'i flaen ac o amgylch eraill, mae cwympo mewn cariad yn ganlyniad tebygol iawn.

Dyma'r pum ffactor sylfaenol sy'n pennu a fydd dyn yn cwympo mewn cariad â chi.

Os ydych chi'n ddilys, yn gefnogol i'ch dyn, rhannwch agosatrwydd emosiynol cryf a agosatrwydd corfforol gyda'ch dyn , a rhannu'r un credoau a gwerthoedd craidd, mae'n debyg y bydd y dyn rydych chi mewn cariad ag ef yn cwympo'n ddwfn mewn cariad â chi.

Ystyr geiriau: Cadw eich dyn mewn cariad â chi

Cwpl Rhamantaidd yn Eistedd ar Soffa

Ydych chi eisoes wedi cyfaddef i'ch dyn eich bod chi'n ei garu'n ddwfn a'i fod wedi ailadrodd eich teimladau? Ydy hi wedi bod yn amser ers i chi fod mewn perthynas ramantus hirdymor?

Felly, mae yna rai siawns y gallech fod yn amau ​​​​a yw'n dal i fod mewn cariad â chi. Mae'n iawn. Fel y soniwyd eisoes, undonedd mewn perthynas yn gyffredin.

Bod angerdd dwys neu cryf agosatrwydd rhywiol yn gallu marw gydag amser. Ond mae cymaint o ffyrdd hawdd i adfywio'r angerdd hwnnw!

Mae dysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi yn ymwneud yn bennaf â sicrhau eich bod chi'n mynegi'ch cariad tuag ato yn weithredol.

Er mwyn cadw diddordeb dyn ynoch chi am byth, mae dysgu gofalu am eich dyn yn hanfodol. Mae'n ymwneud â chymryd rhan mewn gweithredoedd a gweithgareddau syml ond meddylgar sy'n mynegi'n glir pa mor gefnogol ydych chi i'ch dyn.

21 awgrym ar gyfer cadw'ch dyn mewn cariad dwfn â chi

Dyma rai ffyrdd syml, meddylgar a hawdd o wneud hynny gwna iddo syrthio mewn cariad â thi am byth:

1. Ceisiwch bethau newydd ynghyd â'ch anwylyd

Mae dynion yn caru antur! Felly, os ydych chi'n bwriadu treulio amser o ansawdd gyda'ch dyn , ystyriwch fynd allan i roi cynnig ar bethau cyffrous newydd gydag ef nad yw'r naill na'r llall ohonoch wedi rhoi cynnig arnynt o'r blaen!

2. Syndod eich dyn i ddangos eich bod yn gofalu am ei gadw'n hapus

Os yw'ch dyn wrth ei fodd â nwyddau wedi'u pobi, rhowch syndod iddo o bryd i'w gilydd trwy bobi danteithion blasus iddo. Rhowch syndod iddo trwy ystyried yr hyn y mae'n ei wir fwynhau.

O ran dysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi, mae ei synnu yn ffordd wych o ddangos eich bod chi'n gofalu amdano!

|_+_|

3. Cyffyrddwch â'ch dyn yn aml

Fel y soniwyd eisoes, agosatrwydd corfforol yw un o'r ffyrdd hawsaf a mwyaf uniongyrchol i chi fynegi i'ch dyn eich bod yn ei garu.

Dim ond ychydig o enghreifftiau o'r gwahanol ffyrdd o gadw dyn mewn cariad â chi yw cusan angerddol yn y bore neu gofleidio hir neu ddal dwylo ag ef neu orffwys eich pen ar ei ysgwydd.

|_+_|

4. Dywedwch eich bod yn ddiolchgar amdano

Weithiau, mae geiriau cadarnhad yn rhyfeddu! Ydy, o ran sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi, weithiau mae dweud wrtho pa mor ddiolchgar ydych chi am eich anwylyd yn ddigon!

Yn golygu'n wirioneddol yr hyn rydych chi'n ei ddweud yn enwedig pan fyddwch chi mynegi eich diolch ar lafar yn hollbwysig. Er mwyn caru dyn yn ddiamod, mae geiriau cadarnhad o bwys.

5. Byddwch galonogol tuag at eich dyn

Gan fod dynion yn gwerthfawrogi teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, gallwch chi fod yn hwyliwr mwyaf eich annwyl trwy fod yn galonogol tuag ato.

Anogwch ef i ddilyn y hobi newydd hwnnw y mae wedi bod yn siarad amdano i’w annog i weithio’n galed ar gyfer y dyrchafiad hwnnw. Beth bynnag sy'n gweithio i chi!

Dyma fideo cyflym ar sut y gallwch chi fod yn bartner calonogol:

6. Byddwch gyson â'ch dyn

Mae cysondeb yn eich gweithredoedd, eich ymddygiad, eich iaith garu, ac ati, i gyd yn bwysig o ran dysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi. Mae dynion yn gwerthfawrogi cysondeb a sefydlogrwydd.

7. Byddwch yn wrandäwr gweithgar

Mae gwrando'n astud ar yr hyn y mae eich dyn yn ei ddweud, yn enwedig pan fydd yn mynd trwy gyfnod anodd, yn hynod bwysig.

Er mwyn cadw'ch dyn yn hapus mewn perthynas, mae cyfleu'r ffaith eich bod yn wrandäwr empathetig yn hanfodol. Peidiwch â thorri ar ei draws. Gwrandewch ac ymatebwch gyda geiriau sy'n dangos eich bod yn ei ddeall yn iawn.

|_+_|

8. Rhowch le personol iddo

Pwysigrwydd gofod personol mewn priodasau a perthnasau rhamantus yn bwysig iawn i atal diflastod. Pan fydd parau yn treulio amser heb ei gilydd, gall fod yn adfywiol iawn i'r ddau unigolyn yn y berthynas.

9. Cyfathrebu'n agored am wrthdaro â'ch dyn

Felly, sut ydych chi'n ei gadw mewn cariad? Trwy ddangos eich bod yn gofalu'n fawr am y berthynas ac amdano trwy fynd i'r afael yn agored ag anawsterau neu faterion yn y berthynas.

Ni fydd gadael i chi'ch hun gael teimladau negyddol am y berthynas ac yna ffrwydradau sydyn o flaen eich dyn yn helpu.

|_+_|

10. Dywedwch wrtho am hongian allan gyda'i anwyliaid

Mae gwahaniaeth rhwng bod ychydig yn feddiannol ac atal eich dyn rhag cysylltu â'r anwyliaid yn ei fywyd. Mae ychydig o feddiant yn iawn.

Ond ni fydd peidio â chaniatáu iddo ymlacio gyda'i ffrindiau yn eich helpu chi na'ch perthynas o gwbl. Bydd eich dyn yn teimlo'n rhwystredig iawn.

11. Dilyn eich diddordebau eich hun

Mae'n rhaid i chi fod yn unigolyn diddorol hyd yn oed y tu allan i'ch perthynas i gadw eich dyn â diddordeb ynoch chi. Ie, dilynwch y pethau rydych chi'n angerddol amdanyn nhw. Ewch am y hobi hwnnw.

Rhowch gynnig ar bethau newydd. Os ydych chi'n hapus ac yn gyffrous yn eich bywyd eich hun, byddwch chi'n tynnu sylw a diddordeb eich dyn yn awtomatig.

|_+_|

12. Mae rhyw yn hanfodol

Cael diddorol a gweithgar bywyd rhywiol yn bwysig iawn i bob cwpl mewn perthynas ramantus neu briodas.

Cymryd rhan mewn chwarae rôl, mynegi eich fetishes, cychwyn gweithgaredd rhywiol. Mae'r rhain i gyd yn bwysig.

13. Peidiwch â bod yn hynod o anghenus

Os byddwch yn ymddwyn mewn modd anghenus neu swnllyd iawn, mae eich dyn yn sicr o deimlo'n flin ac yn rhwystredig.

Er y gallai swnio'n rhyfedd, ni ddylech ymroi'n llwyr i'ch dyn a disgwyl iddo wneud yr un peth. Yn lle hynny, ceisiwch gael yr un lefel o ymrwymiad ei fod yn meddu ac yn profi eich hun yn deilwng o'i gariad.

14. Parchwch ef

Mae ei gefnogi a pheidio â siarad yn wael yn ei absenoldeb yn ffyrdd pwysig o ddangos eich bod yn parchu eich annwyl.

Gwnewch i'ch dyn deimlo fel brenin trwy eich geiriau yn ogystal â'ch gweithredoedd. Os gallwch roi parch dyledus iddo fe gewch yr un peth yn gyfnewid. Mae'r parch hwn at ei gilydd yn sbarduno agosatrwydd.

Pâr yn Wynebu Ei gilydd yn y Parc

|_+_|

15. Materion atyniad corfforol

Efallai ei fod yn swnio fel ystrydeb, ond mae dynion yn caru atyniad corfforol mewn merched. Bydd gweithio ar gadw'ch hun yn ddeniadol yn gorfforol yn atgoffa'ch dyn yn gyson sut roedd yn teimlo ei fod yn cael ei ddenu atoch yn y lle cyntaf.

Arhoswch yn gorfforol heini ac osgoi edrych yn ddi-raen. Mae eich atyniad synhwyraidd yn chwarae rhan fawr wrth gadw'ch dyn wedi'i 'wreiddio'.

16. Byddwch yn ffynhonnell heddwch iddo

Ffordd wych arall o fod yn system gynhaliol i'ch anwylyd yw dod yn ffynhonnell neu'n ffagl heddwch iddo. Yna bydd yn teimlo rhyddhad ar ôl ymddiried ynoch.

Mewn geiriau eraill, dylech wneud i’ch partner deimlo ‘ emosiynol ddiogel ’ yn eich presenoldeb. Byddwch y person o'ch blaen y gall bob amser ddweud y gwir heb gael ei farnu.

17. Dilyn ei ddiddordebau

Mae gwneud pethau y mae'n eu hoffi neu'n angerddol amdanynt neu o leiaf yn rhoi cynnig arnynt yn wych ar gyfer dysgu sut i gadw'ch dyn mewn cariad â chi. Mae rhannu diddordebau yn arwain y ffordd at gwmnïaeth gadarn.

Mae eich dyn eisiau chi fel ffrind. Trwy fod â diddordeb yn ei ddiddordebau, byddwch yn ei gadw'n hapus gan y bydd yn eich trin fel ffrind a chyfrinachol y gall hongian o gwmpas ag ef.

18. Clod dy ddyn

Yn ôl dynion, po fwyaf o amser maen nhw'n ei dreulio ar dasg, y mwyaf anodd yw hi. Felly byddwch yn gynyddol werthfawrogol pan fydd yn treulio cryn dipyn o amser yn gwneud rhywbeth, fel paratoi swper neu drwsio peiriant.

Bydd canmol eich annwyl yn wirioneddol yn rhoi hwb i'w hyder. Peidiwch byth â'i ffugio, a byddwch yn gweld y bydd eich gwerthfawrogiad yn paratoi'r ffordd ar gyfer cariad.

|_+_|

19. Dysgwch iaith ei gariad

Dysgu am y gwahanol mathau o iaith garu ac mae darganfod pa iaith garu sydd orau gan eich annwyl yn bwysig.

Mae gwahanol bobl yn gweld cariad yn wahanol. Felly, os ydych chi am wneud iddo syrthio mewn cariad â chi am byth, dangoswch gariad mewn ffordd y mae am dderbyn cariad. Yn y modd hwn, byddwch chi'n gallu gwneud iddo ddeall yn glir eich bod chi'n ei garu.

20. Cael sgyrsiau dwfn gyda'ch annwyl

Mae sgyrsiau dwfn am y dyfodol, eich credoau, eich gwerthoedd, eich moesau, a phynciau eraill sy'n berthnasol i gymdeithas a'ch perthynas yn bwysig.

Po fwyaf y byddwch chi'n siarad, y 'hawsaf' fydd eich perthynas gan fod eich dyn yn eich gweld yn fwy a mwy fel cyfrinachwr. Y math hwn o fondio emosiynol yw un o'r ffyrdd gorau o gadw dyn mewn cariad â chi.

|_+_|

21. fflyrtio ag ef

Mae fflyrtio ag ef trwy anfon negeseuon testun ciwt ar hap neu adael nodiadau flirty yn ei focs cinio yn ffyrdd hawdd o wneud eich cwymp sylweddol arall i chi.

Peidiwch â meddwl a fydd eich dyn yn gwerthfawrogi'r pethau hyn ai peidio. Jyst gwnewch nhw! Cofiwch, ni all neb anwybyddu'r ystumiau cariad ciwt hyn gan bobl sy'n agos atynt.

|_+_|

Tecawe

Cofiwch y gweithgareddau a'r awgrymiadau syml ond ystyrlon hyn a'u rhoi ar waith! Byddwch yn bendant yn dod o hyd i'ch dyn yn cwympo i chi dro ar ôl tro.

Ranna ’: