3 Cham Syml i Atal Dadl

3 Cham Syml i Atal Dadl

Weithiau rydyn ni'n dechrau gyda sgwrs syml neu gyfnewid syniadau ac yn sydyn yn cael ein hunain wedi ymwreiddio mewn dadl ddiddiwedd sy'n ymddangos fel pe bai'n mynd i unman ac sy'n parhau i waethygu.

Yn aml nid yw'r strategaethau a ddefnyddiwn i atal dadl ond yn ein gwneud ni'n ymgolli ymhellach ynddi.

Rhain dadleuon mewn perthynas yn gallu eu brifo yn y pen draw a'n diarddel yn emosiynol am gyfnod. Felly, sut i ddod ag ymladd i ben, a beth yw'r ffordd orau o ddod â dadl i ben?

Mae'r erthygl hon yn rhoi cipolwg ar 3 cham syml i atal dadl yn gyflym.

Gwyliwch hefyd:

1. Cymryd cyfrifoldeb

Perchen pa ran sy'n perthyn i chi. Mae'n cymryd 2 i tango. Er mwyn i ddadl ddigwydd, mae angen i'r ddwy ochr gyfrannu ati.

Yn yr un modd, i atal dadl, rhaid i bob un fod yn berchen ar yr hyn rydych chi wedi'i gyfrannu.

Gallwch gael perthynas, neu gallwch fod yn iawn, rhaid i chi ddewis pa un sydd bwysicaf i chi.

Mae'n rhaid inni gael gostyngeiddrwydd a gonestrwydd i gydnabod nad oes neb yn trin rhyngweithiad yn berffaith.

Efallai bod gennym ni naws gyhuddgar neu wrthbrofiad cyhuddgar, neu fe ddaethon ni'n ôl gyda'n pwynt mor gyflym nes iddo gau'r person arall i lawr, neu roedden ni'n gyflym i amddiffyn ein hunain yn hytrach na gwrando .

Mae cymryd perchnogaeth yn sylweddoli bod ein gweithredoedd a'n geiriau yn effeithio ar un arall.

Nid yw’n golygu ein bod yn bwriadu brifo neu ypsetio’r person, ond gan sylweddoli, ni waeth beth yw ein bwriad, ein bod yn eu brifo, ein bod wedi effeithio arnynt.

Mae hefyd yn grymuso i cymryd perchnogaeth oherwydd mae'n eich helpu i sylweddoli mai chi sy'n rheoli o'ch geiriau a'ch ymddygiadau. Chi sy'n rheoli'r rôl rydych chi'n ei chwarae. Ac fe allwn ni newid y pethau rydyn ni'n eu rheoli.

Felly i atal dadl yn lle ceisio beio, rheoli, neu newid y person arall, cymryd cyfrifoldeb am eich ymddygiad, eich geiriau, a'r ffordd y gwnaethoch gyfrannu at y cylch, dynameg, a dadl.

2. Ymddiheurwch

Ymddiheurwch

Y cam nesaf i atal dadl yw ymddiheurwch am eich rhan .

Unwaith y byddwch wedi cymryd perchnogaeth a chydnabod eich effaith negyddol ar y person arall, ymddiheurwch amdano.

Nid yw ymddiheuro yn ymwneud â chymryd y bai na chyfaddef ei fod yn euog; mae'n fwy am deall a chydnabod i'r person arall fod ein geiriau a'n gweithredoedd wedi effeithio arnynt.

Mae ymddiheuro yn dangos edifeirwch am y ffordd y gwnaethoch chi ddweud neu wneud rhywbeth brifo neu ypsetio rhywun.

Mae ymddiheuriadau yn galed oherwydd eu bod yn agored i niwed. Nid ydym yn hoffi ymddiheuro oherwydd nid ydym am ymddangos ein bod yn anghywir neu ar fai.

Gallwn hefyd deimlo ein bod yn agor ein hunain i ymosodiad.

Ac weithiau nid yw’r person arall yn ymateb yn y ffordd rydyn ni’n gobeithio, ond fe fyddwch chi’n gweld y bydd y ddadl yn dad-ddwysáu o hyd oherwydd mae’n llawer anoddach bod yn ddig ac yn ddig pan fydd y person arall yn wylaidd ac yn ymddiheuro.

Pan fyddwch yn ymddiheuro, mae’n bwysig peidio â dweud, mae’n ddrwg gennyf eich bod yn teimlo ‘x.’ Mae hynny’n dod i ben yn cyfathrebu, mae’n ddrwg gennyf fod gennych broblem, yn hytrach na chymryd perchnogaeth o’n hunain.

Ceisiwch ddweud, Mae'n ddrwg gen i fy mod wedi brifo'ch teimladau pan ddywedais neu pan wnes i ‘x.’.

Mae bod yn benodol yn bwysig; mae'n cyfleu eich bod yn deall yr hyn y maent yn ei deimlo ac yn cyfleu didwylledd yr ymddiheuriad.

Mae hefyd yn bwysig, pan fyddwch chi'n ymddiheuro, nad ydych chi'n gwneud y mae'n ddrwg gen i, ond….

Dyna lle rydych chi'n ymddiheuro, ond yna rhowch esgus ar unwaith pam y gwnaethoch chi ddweud neu weithredu fel y gwnaethoch chi. Mae hynny'n dadwneud yr ymddiheuriad yn llwyr ac yn parhau â'r ddadl.

3. Empathi

Ystyr empathi yw teimlo gyda rhywun; mewn gwirionedd, mae'n golygu teimlo i mewn.

Rhowch eich hun yn esgidiau rhywun arall a cheisiwch ddychmygu beth mae'n ei deimlo.

Yna ceisiwch gyfleu eu pwynt yn ôl iddynt, yr hyn y maent yn ceisio'i ddweud, a'r hyn y gallent fod yn ei deimlo.

Nid yw'n golygu eich bod yn cytuno neu'n gweld pethau eu ffordd; mae'n golygu y gallwch chi ddychmygu a deall.

Er mwyn cydymdeimlo, mae'n bwysig gwrando yn gyntaf a gwnewch yn siŵr eich bod chi wir yn deall eu persbectif, beth maen nhw wedi'i frifo neu'n ypsetio yn ei gylch, a beth sy'n bwysig iddyn nhw.

Weithiau bydd angen ichi ofyn am eglurhad drwy ddweud, A allech ddweud mwy wrthyf? neu Allwch chi fy helpu i ddeall y rhan hon?

Yna mae'n bwysig cysylltu â'r ffordd y gallent fod yn teimlo ac adlewyrchu hynny yn ôl trwy ddweud rhywbeth fel, gallaf ddychmygu sut y gallech deimlo felly, neu rwy'n gweld yr hyn yr ydych yn ei ddweud, neu Rwy'n teimlo fel hyn neu'n meddwl hyn oherwydd o 'x.'

Wrth wraidd y rhan fwyaf o ddadleuon mae dau berson yn ceisio’n daer i gael eu clywed a’u deall gan y llall.

Rydyn ni eisiau cael ein clywed a'n deall mor wael fel ei fod yn ei gwneud hi'n anodd gwrando a deall y person arall.

Rydyn ni'n cael ein dal yn fwy wrth ddatblygu ein dadl neu wrth ddod o hyd i'n gwrthbrofiad nad ydyn ni'n oedi mewn gwirionedd i glywed beth mae'r person arall yn ei ddweud.

Os ydych oedi a gwrando o ddifrif ar yr hyn y mae'r person yn ei ddweud , rhowch eich hun yn eu hesgidiau nhw, a myfyriwch yn ôl iddyn nhw eich bod chi'n deall, yn gallu gweld eu pwynt, neu dim ond cydnabod efallai nad ydych chi wedi edrych arno felly o'r blaen, mae'n mynd yn bell.

Mae empathi yn arf mor bwerus o gysylltiad a dad-ddwysáu. Ac eto, nid yw empathi’n ymwneud â chytuno â rhywun, ond yn hytrach mae’n ymwneud â gofalu a pharchu rhywun arall ddigon i geisio deall ei farn neu ei deimlad.

Felly y tro nesaf y gallwch chi deimlo pethau'n gwaethygu'n ddadl, rhowch gynnig ar y camau hyn, a byddwch chi'n synnu pa mor gyflym y gall y sgwrs droi er gwell.

Ranna ’: