15 Arwyddion Gwallgofrwydd Teuluol y Mae'n Rhaid i Chi eu Gwybod

Teulu o bedwar yn sefyll gyda

Yn yr Erthygl hon

Byddai'r rhan fwyaf yn cytuno mai'r teulu delfrydol yw un lle mae aelodau'n agos, yn gariadus ac yn gefnogol. Ond, a oes y fath beth â bod yn rhy agos at eich teulu? Byddai'r rhai sy'n profi arwyddion teulu cudd yn dweud ie.

Gall fod yn anodd gweld arwyddion o gyfaredd teuluol oherwydd maent yn aml yn cyflwyno eu hunain fel teulu cariadus, clos. Ond y gwir yw, mae'r system deuluol gaeth yn galed ar bawb dan sylw ac yn aml yn cynnwys lefel o reolaeth na fyddech yn ei chael hi'n union. galw cwlwm teulu cryf .

Diffiniad o deulu caeth

Beth yw swyngyfaredd? Gwyliwch y fideo hwn i wybod mwy.

Beth yw teulu cudd? Diffiniad swyngyfaredd yw clymu neu ddal rhywbeth.

Dychmygwch bysgotwr yn sefyll allan yn y dŵr yn defnyddio ei fagnet i dynnu cwpl o bysgod i mewn, dim ond i ddarganfod ei fod wedi tynnu mwy na hanner cant o bysgod i mewn. Maen nhw i gyd yn fflapio yn erbyn ei gilydd heb unman i fynd.

Pan fyddwch chi'n meddwl am ddiffiniad teuluol wedi'i glymu, mae ganddo'r un egni: Teuluoedd sydd weithiau'n rhy agos i gael cysur. Mae'r diffiniad teulu sydd wedi'i amgáu yn un lle nad oes ffiniau.

5 nodwedd o deuluoedd caeth

Mae'n anodd gweld arwyddion o gyfaredd pan fyddwch chi'n ei fyw. Dyma bum nodwedd gyffredin o berthnasoedd rhiant-plentyn i gadw llygad amdanynt.

1. Edrych ar eraill fel pobl o'r tu allan

Mae'n naturiol i chi deimlo'n agos at eich teulu, ond pan fyddwch chi'n agos trochi i ymddygiad rheoli , mae'n creu anghydbwysedd cymdeithasol.

Mae ymchwil yn dangos hynny mae rheoli rhieni yn cyfrannu at bryder cymdeithasol yn eu plant. Trwy atal eu plant rhag ymarfer ymddygiadau cymdeithasol, mae rhieni'n cyfyngu ar y potensial i blant ddod yn gyfforddus ac yn hyderus o amgylch eraill y tu allan i'r teulu.

|_+_|

2. Llinell aneglur rhwng magu plant a chyfeillgarwch

Mae llawer o rieni yn gobeithio un diwrnod cael cyfeillgarwch gyda'u plant , ond ni ddylai’r cyfeillgarwch hwn fod yn drech na’u rôl fel rhiant.

Mae rhieni mewn teuluoedd caeth yn aml yn cynnwys eu plant mewn materion oedolion sy'n amhriodol ar gyfer dynameg rhiant-plentyn iach.

3. Gormod o ymwneud â bywydau plant

Yr Journal of Family Medicine ac Atal Clefydau yn adrodd hynny atodiadau teuluol ansicr yn cael effaith negyddol ar ddeinameg y teulu.

Gall cymryd rhan yn ormodol ym mywydau eich gilydd niweidio ysgol, gwaith, a pherthnasoedd y tu allan i’r cartref yn y dyfodol.

|_+_|

4. Osgoi gwrthdaro

Cwpl yn gwrthdaro o flaen plant

Yn aml mae plant mewn system deuluol gaeth yn cael trafferth dweud na. Maent yn canolbwyntio cymaint ar blesio eu rhieni fel y byddant yn aml yn ildio i ddymuniadau eu mam neu eu tad er mwyn osgoi teimlo’n euog neu greu gwrthdaro.

5. hawdd brifo neu fradychu

Mae gan deuluoedd cudd lefel anarferol o agosatrwydd ac maent yn teimlo'n brifo pan nad yw eu plentyn neu riant eisiau treulio amser gyda'i gilydd. Gall hyn achosi ymdeimlad anghymesur o frad dros sefyllfaoedd bach, fel peidio treulio gwyliau gyda'n gilydd neu dorri cynlluniau cymdeithasol.

|_+_|

A yw gelyniaeth mewn teuluoedd yr un peth â chael teulu agos?

Teulu iach yw un lle mae'r rhieni'n gefnogol ac yn gosod canllawiau clir i helpu i godi a amddiffyn eu plant .

Mae plant, yn eu tro, yn tyfu i fyny yn dysgu amdanyn nhw eu hunain a'r byd. Maent yn ennill annibyniaeth a datblygu ffiniau personol .

Mae teuluoedd iach yn dangos parch a chariad at eraill ar yr aelwyd.

Ar y llaw arall, un o'r arwyddion teuluol sydd wedi'i lyncu fwyaf yw ymwneud gormod â bywydau ei gilydd, i'r pwynt o fod yn rheoli.

Nid oes gan blant teuluoedd caeth eu hunaniaeth a cael amser anodd dod yn ddibynnol neu ymreolaethol.

15 arwydd o gyfaredd mewn teulu

Dyma 15 arwydd bod eich teulu yn mynd trwy elyniaeth.

1. Mae rhieni yn oramddiffynnol

Un o'r arwyddion teuluol mwyaf nodedig yw rhieni gor-amddiffynnol.

Mae llawer o rieni yn amddiffynnol , ac yn haeddiannol felly, ond bydd perthynas gyfaredd yn cymryd gofal cyffredinol rhiant am eu plentyn ac yn ei droi ar ei ben.

Gall rhieni o dan yr amgylchiadau hyn deimlo dan fygythiad gan rywun arall yn dod i mewn ac yn cymryd amser eu plentyn, a dyna’n aml pam mae’r rhai sydd â phatrymau teuluol caeth yn ei chael hi’n anodd cael perthnasoedd y tu allan i’r cartref, boed yn rhamantus neu fel arall.

|_+_|

2. Teimlo'n bryderus pan fyddwch i ffwrdd oddi wrth aelodau'r teulu

Yn ôl diffiniad y teulu, mae aelodau'r teulu yn agos iawn. Maent yn treulio eu holl amser gyda’i gilydd ac wedi’u gwreiddio’n ddwfn ym mywydau personol ei gilydd.

Oherwydd hyn, un arwydd o elyniaeth deuluol yw teimlo'n bryderus neu'n nerfus wrth ryngweithio â rhywun y tu allan i'r teulu.

3. Anghydgordiad priodasol

Beth yw teulu cudd? Yn aml mae’n un lle mae ansefydlogrwydd ym mhriodas y rhiant.

Bydd rhieni yn y patrwm teuluol sydd wedi'u gorchuddio yn gwneud hynny cael priodas camweithredol ac ymddiried yn eu plant am faterion oedolion. Gall rhieni hefyd geisio cymorth emosiynol gan blant yn ystod argyfyngau priodasol.

|_+_|

4. Rhieni yn ymddwyn fel plant

Mae'r system deuluol enmeshed yn aml wedi'i wreiddio mewn emosiynau afiach ac yn creu deinameg rhiant-plentyn nad yw'n cyfateb. Mae'n bosibl y bydd gan berthnasoedd rhiant-plentyn sydd wedi'u gwreiddio hyd yn oed oedolyn yn gweithredu fel dibynnydd a phlentyn sy'n ceisio gofalu am bopeth.

5. Straen eithafol

Un astudiaeth a ganolbwyntiodd ar gwahanol lefelau o agosatrwydd teulu Canfuwyd bod plant ag arwyddion teuluol cudd yn aml yn allanoli eu problemau.

Mae straen yn aml yn cael ei allanoli gan blant sy'n byw o dan y diffiniad teulu caeth.

|_+_|

6. Rhieni sy'n wynebu caethiwed

Yn anffodus, mae gan lawer sy'n byw o dan y diffiniad teulu cudd rieni sy'n wynebu problemau dibyniaeth. Mae hyn yn gyffredin oherwydd bod dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol yn llai tebygol o gadw at ffiniau teuluol.

7. Brwydrau mewn perthynas ramantus

Beth sydd a wnelo teulu caeth â pherthnasoedd rhamantus? Llawer.

Gall y rhan honno o'r ddeinameg deuluol hon gael anawsterau cynnal perthnasoedd rhamantus . Mae hyn yn aml oherwydd euogrwydd am beidio â threulio mwy o amser gyda'u teulu neu eu partner yn teimlo fel ail ffidil i'r teulu.

Mae gor-gyfranogiad y teulu mewn materion rhamantus yn ychwanegu at rwystredigaethau perthynas.

|_+_|

8. Dim ystyriaeth i ofod personol

Un o'r arwyddion mwyaf enmeshed teulu yw a diffyg parch at ofod personol .

Yn aml, bydd y rhai sydd mewn perthynas hudolus yn gwneud pethau fel mynnu nad oes unrhyw gyfrinachau rhwng teulu, ymosod ar breifatrwydd technoleg fel e-byst a negeseuon testun, a chroesi ffiniau eraill fel darllen dyddlyfr/dyddiadur plentyn.

9. Rhianta ag afiechyd meddwl

Beth yw rhiant sydd wedi'i glymu? Hwy gall fod â salwch meddwl , sy'n ei gwneud yn anodd llunio ffiniau iach.

Mae rhiant nad yw'n gofalu am ei iechyd meddwl yn rhoi eu plentyn mewn perygl o gael problemau cymdeithasol ac emosiynol a all effeithio'n negyddol ar eu hymddygiad.

|_+_|

10. Galw cryf am deyrngarwch

Cwpl yn cael dadl

Un o'r arwyddion teuluol amlycaf yw'r galw am deyrngarwch.

Mae'r system deuluol gaeth yn codi plant i fod mor agos at eu rhieni fel eu bod yn teimlo'n euog ac yn annheyrngar am ddilyn eu hannibyniaeth.

11. Teimlo'n gaeth neu'n fygu

Beth yw teulu cudd? Mae’n sefyllfa lle mae aelodau o’r teulu yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu mygu gan sylw eu rhieni neu frodyr a chwiorydd.

Efallai y byddant yn teimlo na allant gael dim byd drostynt eu hunain. Mae diffyg preifatrwydd sy'n gwneud iddynt deimlo'n gaeth.

|_+_|

12. Mae'r teulu'n treulio gormod o amser gyda'i gilydd

Teulu yn cael amser llawn hwyl ar y traeth

Mae’r diffiniad teulu sydd wedi’i amgáu yn cyfeirio at gael eich maglu, yn union sut mae teuluoedd yn ymddwyn yn y sefyllfa hon.

Wrth gwrs, mae’n braf bod yn agos at eich teulu, ond efallai eich bod mewn perthynas gyfaredd os ydych bob amser gyda’ch teulu ac nad oes gennych unrhyw gyfeillgarwch neu hobïau nad ydynt yn eu cynnwys.

13. Teimlo'n faich ar gyfrifoldeb

Arwydd teuluol cyffredin arall yw bod plant yn teimlo’n or-gyfrifol am anghenion a theimladau eu rhieni.

Weithiau mae system deuluol wedi’i gorchuddio yn gorfodi plentyn i gymryd rôl oedolyn yn y ddeinameg rhiant-plentyn, sy’n afiach iawn.

|_+_|

14. Diffyg annibyniaeth

Beth yw teulu cudd? Mae perthynas gyfaredd yn gwneud i blant deimlo na allant ffurfio eu nodau bywyd eu hunain. Gall hyd yn oed gwneud cais i goleg y tu allan i'r dref wneud i blentyn deimlo ei fod yn gadael ei uned deuluol.

15. Ceisio materion a sylw

Un o'r arwyddion teuluol mwyaf cyffredin yw oedolion ifanc sydd bob amser yn ceisio dilysiad.

Efallai y bydd y rhai sydd wedi bod mewn perthnasoedd teuluol cudd ac sydd bellach mewn perthnasoedd rhamantus yn ceisio'r dilysiad hwn (neu awydd i fod yn rhydd o ymrwymiad ar ôl bod ynghlwm wrth y teulu cyhyd) yn fwy. dueddol o gael cyfarfyddiadau rhywiol y tu allan i'r berthynas.

|_+_|

Iachau o system deuluol gaeth

Rhan o'r diffiniad teulu sydd wedi'i glymu yw eich bod chi a'ch teulu wedi'ch cydblethu'n ymarferol, sy'n gwneud iachâd o drawma eich profiadau anodd.

Dyma dri cham allweddol i symud ymlaen o'ch perthynas swynol.

  • Deall ffiniau

Perthynas deuluol gaeth sy'n ei gwneud hi anodd creu ffiniau gan fod aelodau o'r teulu yn aml yn ymwneud yn ormodol â bywydau ei gilydd.

Y cam cyntaf i ddod yn iach yw gosod ffiniau sy'n cyfyngu ar fynediad eich teulu i'ch bywyd personol.

Cofiwch, nid yw hwn yn gam creulon. Mae'n un angenrheidiol.

Mae plant sy'n cael eu magu yn y cartrefi aerglos hyn yn cael eu harwain i gredu bod ffiniau personol yn hunanol neu fod eu gosod yn golygu nad ydych chi'n caru'ch teulu.

Nid yw hyn yn wir.

Nid yw ffiniau yn hunanol. Maent yn angenrheidiol ar gyfer twf personol.

|_+_|
  • Ewch i therapi

Dod o hyd i therapydd sy'n hyddysg yn y system deuluol enmeshed yw'r cam cyntaf.

Gall mynd i therapi eich helpu i ddeall nodweddion teuluol cudd eich teulu a pham y daeth y sefyllfa hon i fod yn ddeinameg eich cartref.

Gall therapydd eich helpu hefyd gweithio trwy hunanwerth a materion ymlyniad, eich helpu i osod ffiniau, a'ch cynorthwyo'n gyffredinol i wella.

  • Taith i hunan-ddarganfyddiad

Un o’r arwyddion mwyaf arwyddocaol o gyfaredd mewn teuluoedd yw bod mor ddibynnol ac ynghlwm wrth eich teulu fel nad ydych wedi cymryd yr amser i ddarganfod eich hun.

Ewch ar daith o hunan-ddarganfod trwy wneud amser i chi'ch hun.

Ewch ar wyliau unigol, archwiliwch hobïau newydd, neu ewch allan o'r dref ar gyfer coleg neu waith. Gwnewch eich ffrindiau a gwnewch pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus a llanw dy enaid â chyffro.

|_+_|

Mewn Diweddglo

Nawr eich bod chi'n gwybod yr arwyddion teuluol mwyaf sydd wedi'u gorchuddio, byddwch chi'n gallu nodi a yw'ch teulu'n perthyn i'r categori hwn.

Nid yw cael ychydig o arwyddion teuluol wedi'u gorchuddio o reidrwydd yn golygu bod eich bywyd cartref yn wenwynig neu'n wenwynig, ond mae bob amser yn well tyfu i ffwrdd oddi wrth ddibyniaeth neu sefyllfaoedd sy'n gwneud i chi deimlo'n amharchus.

Stopiwch y patrwm teuluol cudd trwy ailddarganfod pwy ydych chi a gosod ffiniau iach gyda'ch rhieni a'ch brodyr a chwiorydd.

Gall therapi fod yn arf anhygoel ar gyfer symud ymlaen o berthynas gyfaredd a mynd at wraidd unrhyw faterion ymlyniad yr ydych yn delio â nhw oherwydd eich magwraeth.

Mae darganfod pwy ydych chi fel anadlu awyr iach ar ôl blynyddoedd o lygredd. Peidiwch byth â stopio ymladd am eich hawl i annibyniaeth a pharch - hyd yn oed os yw'n golygu torri perthnasoedd teuluol allan o'ch bywyd.

Ranna ’: