25 Manteision Annisgwyl Bod yn Sengl

5 Rheswm Pam Mae Bod yn Sengl Bob amser yn Well

Yn yr Erthygl hon

Mae bod mewn perthynas sy'n cyd-fynd â'ch gwerthoedd a'ch diddordebau yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei ddymuno ac yn dyheu amdano, ond nid yw hyn bob amser yn wir. Mae manteision bod yn sengl yn ddigon ond yn aml yn cael eu hanwybyddu.

Weithiau gall perthnasoedd fod yn wenwynig , a phan fydd un o'r partneriaid yn ymosodol yn emosiynol neu'n gorfforol, gallant ddod â llawer o boen i'r ddau. Diolch byth, gellir hepgor y gwrthdaro hwn trwy gydnabod rhai pethau.

Dyma rai rhesymau pam mae bod yn sengl yn well na bod yn gaeth mewn perthynas a fydd yn eich siomi yn y pen draw.

Ydy hi'n well bod yn sengl?

Mae canlyn yn cynnig cyfle i rannu eich cariad gyda rhywun a gwerthfawrogi pwy ydych chi. Ond nid dyna’r nod, gan fod yna bethau cadarnhaol am fod yn sengl sy’n aml yn cael eu hanwybyddu.

Boed yn sengl neu'n caru rhywun, mae'n bwysig bod yn hapus a mwynhau bywyd.

Yn aml mae pobl yn dewis aros i mewn perthnasau anhapus oherwydd mae gormod o ofn arnyn nhw o fod ar eu pen eu hunain. Ond nid yw bod yn sengl yn awgrymu unigrwydd gan y gall roi cyfle i gysylltu â phobl newydd.

Mae'n well bod yn sengl na bod gyda rhywun nad yw'n eich gwneud chi'n hapus oherwydd pwysau cyfoedion, teulu neu gymdeithasol. Ac yna gallwch chi ddewis dyddio rhywun rydych chi'n ei hoffi'n fawr pan ddônt i'ch ffordd.

15 o fanteision rhyfeddol bod yn sengl

Mae manteision bod yn sengl yn aml yn cael eu hanwybyddu oherwydd fe’i hystyrir yn statws nad yw’n well gan bobl. Mae bywyd yn cael ei weld fel cystadleuaeth y mae pobl ynddi perthnasau ymroddedig yn cael eu hystyried yn llwyddiannus, a'r rhai sengl yn cael eu hystyried yn aflwyddiannus.

Ymchwil yn dangos stereoteipiau amrywiol yn ymwneud â bod yn sengl, ond nid yw’r rhain yn ystyried holl fanteision bod yn sengl.

gwraig hapus yn eistedd ac yn yfed coffi

Nid yw manteision bod yn sengl yn cael eu gweld gan bobl, gan eu bod yn canolbwyntio gormod ar y nod cymdeithasol o briodi. Ond dyma rai rhesymau sy'n profi mai bod yn sengl yw hapusrwydd:

1. Mwy o amser i chi'ch hun

Gyda'r holl amser rhydd sydd gennych ar eich dwylo, gallwch ganolbwyntio mwy ar eich anghenion, myfyrio ar yr hyn yr ydych yn ei wir ddymuno mewn bywyd, a darganfod beth rydych chi'n ei hoffi a defnyddio'r wybodaeth honno i dyfu'n well chi. Ar wahân i hyn, gallwch chi fynd ymlaen mewn bywyd ar eich cyflymder eich hun.

Un o fanteision allweddol bod yn sengl yw nad oes angen rhuthro nac arafu eich hun. Dylid ystyried treulio amser gwerthfawr gyda chi'ch hun yn anrheg oherwydd nid yw'r rhan fwyaf ohonom yn cael y fraint honno yn rhy aml yn ein hoes.

|_+_|

3. Hyblygrwydd teithio

Mae teithio yn eich helpu i ddeall y byd yr ydym yn byw ynddo yn well ac ehangu eich gorwelion. Mae'n rhoi amser i chi ymlacio a chael profiadau newydd. Gallwch archwilio gwahanol ddiwylliannau, bwyta bwydydd egsotig, gwrando ar gerddoriaeth anhygoel o dda a chwrdd â phobl ryfeddol o bob rhan o'r byd.

Mae croeso i chi deithio o amgylch y byd! Un o fanteision effaith bod yn sengl yw ei hyblygrwydd i unrhyw un sydd wrth ei fodd yn teithio.

4. Cofleidio fflyrtio iach

Mae perthnasoedd ymroddedig yn dod â'r cyfyngiad ychwanegol ar bwy y gallwch siarad â nhw ac ym mha ffordd. Disgwylir i chi ymddwyn mewn ffyrdd na fyddai'n cythruddo'ch partner.

Un o fanteision cyffrous bod yn sengl yw ymgysylltu â rhai fflyrtio iach gyda phobl rydych chi'n eu hadnabod neu'r rhai rydych chi'n cwrdd â nhw. A gellir gadael hyn yn benagored, gan nad yw pob gweithred flirtataidd yn awgrymu ystyr dwfn neu ganlyniadau difrifol.

dyn a dynes yn fflyrtio â

Mae rhan o ddysgu sut i fod yn sengl ac yn hapus yn gofyn i chi gael hwyl yn cyd-fynd â phobl. Byddwch yn ysgafn ac yn chwareus tra gallwch chi!

5. Y bywyd rhywiol

Nid oes amheuaeth bod rhyw yn chwarae rhan hanfodol i bron bob unigolyn allan yna.

Un o'r pethau cadarnhaol o fod yn sengl yw ei fod yn rhoi'r cyfle i chi gymryd rhan mewn rhai amgylchiadau cymdeithasol heb edifeirwch a chael stondin un noson heb deimlo'n euog neu dan bwysau.

Mae rhyw achlysurol a dyddio achlysurol yn ffyrdd gwych o archwilio'ch hun yn rhywiol a deall yn well beth rydych chi ei eisiau yn y gwely. A dyma pam mae bod yn sengl yn well oherwydd rydych chi'n cael cyfle i archwilio ond aros yn rhydd o euogrwydd yn eich materion cudd.

|_+_|

6. Mwy o amser i'r teulu

Mae'n ymwneud â blaenoriaethau!

Os ydych chi'n gweithio'n frwd ar adeiladu bond cryf gyda phartner, bydd eich perthnasoedd teuluol yn cymryd sedd gefn. Efallai na fyddwch yn gallu mynychu gwyliau teuluol neu wyliau, oherwydd efallai eich bod yn ceisio creu traddodiadau newydd gyda'ch partner.

Mae bywyd sengl yn rhoi cyfle i chi treulio mwy o amser gyda'ch teulu . Gallwch ymweld â'ch rhieni yn aml, treulio gwyliau gyda nhw a mynd ar wyliau gyda nhw. Dyma'r rhan orau o fod yn sengl.

Mae peidio â gorfod mynd trwy unrhyw gyfaddawd o gwbl o ran eich bywyd cymdeithasol yn rhoi amser ichi ganolbwyntio ar y bobl sy'n bwysig yn eich bywyd, ar y bobl sy'n eich caru ac yn eich caru o'u craidd ac nad ydynt yn ffugio eu teimladau tuag atoch.

7. Mwy o amser ar gyfer cysgu ac ymlacio

Mae perthnasoedd yn ei gwneud yn ofynnol i gyplau roi sylw ac amser i'w gilydd. Gall hyn amharu ar eich cwsg ac ymlacio.

Gallwch fynd i'r gwely a deffro yn unol â'ch llinell amser a pheidio â phoeni am godi neu aros i fyny'n hwyr i rywun arall. Bydd yn rhoi hyblygrwydd ac amser ychwanegol i chi glydwch yn y gwely i gysgu mwy.

|_+_|

8. Cyfle am gyfeillgarwch dyfnach

Mae bod yn sengl yn caniatáu ichi gwrdd â phwy bynnag, ble bynnag a phryd bynnag y dymunwch. Mae bod yn sengl hefyd yn golygu nad oes rhaid i chi fynd allan mwyach gyda phobl rydych chi'n eu diystyru dim ond iddyn nhw os gwelwch yn dda eich partner.

Onid dyma un o fanteision gorau bod yn sengl? Rydych chi'n cael canolbwyntio'ch sylw a'ch amser yn unig ar y bobl sy'n agos at eich calon ac rydych chi'n teimlo'n gyfforddus â nhw.

grŵp hapus o ffrindiau

Ymchwil wedi dangos bod meithrin cyfeillgarwch yn rhan annatod o fywyd sengl o gymharu â phobl mewn perthnasoedd. Mae'n gweithredu fel system gymorth wych yn ystod cyfnodau anodd.

9. Cyfle i ddod i adnabod eich hun

Gall neidio o un berthynas i'r llall adael ychydig o le i chi fyfyrio a thyfu.

Mae bod yn sengl yn rhoi cyfle i chi ddadansoddi eich ymddygiad a'ch diddordeb i ddatblygu gwell dealltwriaeth o bwy ydych chi fel person. Unwaith y byddwch chi'n adnabod eich hun, gallwch chi weithio tuag at gael pethau a fydd yn wirioneddol yn eich gwneud chi'n hapus yn lle dilyn y dorf.

|_+_|

10. Amser i helpu eraill

Gall perthnasoedd gymryd llawer o amser a gall eich gadael heb fawr o le i gynnig eich help i bobl yr ydych yn eu cyfarfod neu'n eu hadnabod.

Fel person sengl, chi yw bos eich amser rhydd eich hun, ac felly gallwch chi ddefnyddio'r amser hwn i helpu ffrind neu aelod o'r teulu. Gallwch hyd yn oed wirfoddoli eich amser i helpu achos sy'n golygu llawer i chi. Gallwch chi wneud rhywfaint o ddaioni gyda'ch amser rhydd fel person sengl.

11. Dysgwch i ddibynnu ar eich hun

Mae byw'n annibynnol yn heriol ond yn rhoi boddhad.

Un o brif fanteision bod yn sengl yw eich bod yn cael y cyfle i ddarganfod pethau ar eich pen eich hun. Gallwch fyw ar eich pen eich hun a bod yn gyfrifol am holl anghenion eich cartref.

Mae dysgu bod yn sengl ac yn hapus yn golygu bod yn annibynnol, gan y bydd yn eich helpu i ddod yn fwy hyderus ac aeddfed fel unigolyn. Byddwch yn dysgu gofalu amdanoch chi'ch hun a gofalu am eich anghenion heb fod yn ddibynnol ar rywun arall.

12. Cyfle i ddatblygu hobïau

Cofiwch y hobi hwnnw rydych chi wedi bod eisiau ymgolli ynddo erioed? Nawr yw'r amser i fynd amdani!

Un o’r pethau da am fod yn sengl yw ei fod yn rhoi’r rhyddid i chi benderfynu pethau drosoch eich hun ac amser ychwanegol. Gallwch ddilyn cwrs, dysgu ieithoedd neu sgiliau newydd, yn eich amser rhydd.

Ni fydd angen ichi gyfiawnhau’r dewis hwn o flaen unrhyw un, gan nad oes gennych rywun a allai eich atal rhag gwneud hyn.

|_+_|

13. Dealltwriaeth fwy aeddfed o gariad

Dim amser ar gyfer cariad cŵn bach mwyach!

Mae bywyd sengl yn rhoi cyfle i chi fyfyrio ar eich perthnasau yn y gorffennol . Gallwch ddadansoddi'n wrthrychol yr hyn a aeth o'i le yn y berthynas honno ac a oes ffyrdd y gallwch osgoi gwneud yr un camgymeriadau yn y dyfodol.

Hefyd, wrth ddysgu sut i ymdopi â bod yn sengl, byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'ch anghenion emosiynol a chymdeithasol. Mae'n eich helpu i ddeall cariad yn well a bod yn fwy aeddfed mewn cariad.

14. Ddim yn atebol i neb

Pam ydych chi'n gwneud hyn? Os gwelwch yn dda peidiwch â gwneud hynny!

gwraig hapus yn eistedd yn dawel ar y soffa

Mae'r bywyd sengl yn rhydd o'r cyfrifoldeb i blesio rhywun yn gyson. Gallwch chi fyw yn ôl eich rheolau eich hun a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar sut rydych chi'n teimlo amdanyn nhw.

Er bod cael partner yn dod ag ef disgwyliadau ar y cyd am bopeth, gan gynnwys eich gwisg, dewisiadau gyrfa, dewisiadau bwyd, ffordd o fyw, cylch cymdeithasol, ac ati.

15. Mwy o reolaeth yn gyffredinol

Un o fanteision allweddol bod yn sengl yw'r rheolaeth gyffredinol dros bob agwedd ar eu bywyd. Os nad yw'ch bywyd yn gysylltiedig â bywyd rhywun arall, mae gennych reolaeth lwyr dros yr hyn a wnewch yn eich dydd, eich gyrfa a'ch materion cartref.

5 mantais ariannol o aros yn sengl

Mae rhai manteision i rhannu eich arian gyda'ch partner , gan fod gennych chi rywun i ddibynnu arno a'ch cefnogi trwy gyfnod anodd.

Ond os ydych chi'n ceisio dysgu sut i fwynhau bod yn sengl, darllenwch yr holl fuddion ariannol o fod yn un rhestr isod ac ymhyfrydu yn eich enillion posibl:

1. Mwy i chi

Mae rhannu yn ofalgar, ond nid yw hyn yn wir bellach pan fyddwch chi'n sengl.

Gallwch chi'ch hun fwynhau'r pethau roeddech chi bob amser eisiau eu caffael. Ac ar wahân i'r holl ddillad newydd y byddwch chi'n eu prynu, prydau ffansi a thriniaethau sba, gallwch chi hefyd deithio o amgylch y byd ar eich taith.

Dyma un o’r rhesymau mwyaf sylweddol pam mai bod yn sengl yw’r gorau.

2. Mwy o amser, mwy o arian

Os oes gennych chi fwy o amser fel person sengl, gallwch chi ganolbwyntio mwy ar eich gyrfa. Gallwch chi roi'ch cyfan yn y gwaith a ffynnu yn yr arena honno i ennill mwy o arian yn y pen draw.

Hefyd, gyda'r amser ychwanegol ar eich dwylo, gallwch gymryd swydd ran-amser sy'n rhoi incwm ychwanegol i chi.

|_+_|

3. Paratowch eich hun yn ariannol

Gan eich bod mewn perthynas ymroddedig, yn enwedig mewn priodas, disgwylir i chi fod yn sefydlog yn ariannol. Ond os nad ydych chi yno eto, mae bywyd sengl yn rhoi cyfle i chi wneud eich hun yn fwy sefydlog yn ariannol.

Gallwch fentro a theithio i'r gwaith os yw hynny'n golygu symud ymlaen yn eich gyrfa heb boeni am a disgwyliadau partner .

4. Llai o dreuliau ar sail achlysur

Mae perthnasoedd yn golygu gwariant fel chi cynllunio pethau gyda'ch partner , boed ar gyfer pen-blwydd, pen-blwydd, neu Ddydd San Ffolant. Efallai y byddwch am brynu pethau i'ch partner neu brofi pethau da gyda nhw, a fyddai'n golygu gwariant dro ar ôl tro.

gwraig ddu yn hapus yn y car

Nid oes rhaid i chi boeni am dreuliau sy'n seiliedig ar achlysuron os ydych chi'n sengl. Dim ond ar bethau y teimlwch sy'n hanfodol i chi y bydd yn rhaid i chi wario'ch arian, a fydd yn helpu gyda'ch arian.

5. Gwell arbedion

Mae cyd-fyw a dyddio yn golygu costau uwch, felly gallwch arbed mwy o arian tra byddwch yn sengl.

Gallwch ddod o hyd i gynlluniau buddsoddi sy'n gweithio i chi a dod o hyd i ffyrdd o wneud eich dyfodol ariannol yn fwy diogel. Gallwch wneud hyn heb y pwysau o fod mewn perthynas a'r treuliau sy'n dod gydag ef.

5 mantais iechyd o aros yn sengl

Mae aros yn sengl yn aml yn gysylltiedig â thristwch a dim digon o sylw yn cael ei roi i les rhywun. Ond dyma rai buddion iechyd y gall rhywun eu hennill tra'u bod yn sengl:

1. Mwy o amser i ymarfer corff

Mae pobl sengl yn cael y cyfle i ganolbwyntio mwy ar eu hiechyd a threulio amser yn y gampfa. Efallai na fydd yn rhaid iddynt roi amser i mewn i bethau y mae angen i gyplau eu gwneud i'w cadw perthynas yn fyw .

Mae iechyd pobl ymroddedig yn aml yn cymryd sedd gefn pan fydd pethau dybryd eraill yn codi. Ond mae'n rhaid i bobl sengl ganolbwyntio ar eu hiechyd a'u lles. Nid oes angen i'w trefn ymarfer corff gynnwys person arall.

2. Llai o fwyd nos dyddiad

Mae dyddiadau'n hwyl, ond maen nhw hefyd yn cynnwys calorïau trwm.

Pan fydd cyplau yn camu allan am ddyddiadau, maen nhw fel arfer yn bwyta bwyd cyfoethog a blasus. Gall dyddiadau lluosog o'r math hwn arwain at ffordd o fyw afiach a all achosi niwed yn y tymor hir.

Un o fanteision bod yn sengl yw y gallwch reoli nifer y gwibdeithiau sydd gennych heb gael eich dylanwadu gan farn neu ddewisiadau eich partner. Gallwch chi gael bwyd iach a thwyllo prydau bwyd yn unol â'ch nodau a'ch dymuniadau iechyd.

|_+_|

3. Llai o straen

Gall, gall bod yn sengl ddod â phwysau cymdeithasol a baich y canfyddiad negyddol o fod yn sengl. Ond un o'r pethau cadarnhaol am fod yn sengl yw na fydd yn rhaid i chi ymladd â'ch partner.

Gall bod mewn perthynas fod yn straen wrth i chi geisio asio eich bywyd gyda rhywun. Gall arwain at wrthdaro cyson dros bethau bach sy'n peri straen i chi. Ond un o fanteision bod yn sengl yw nad oes rhaid i chi boeni am y pethau hyn.

4. Grŵp cymorth mwy

Ymchwil wedi dangos bod pobl sengl yn byw bywyd llawer mwy integredig gyda'u cymuned na phobl mewn perthnasoedd. Mae hyn yn golygu bod ganddynt system gymorth helaeth i ddibynnu arni pan nad ydych mewn perthynas.

Gallwch fynd atyn nhw am unrhyw broblem rydych chi'n ei hwynebu, neu i ddathlu'ch llwyddiannau gyda nhw.

5. Bywyd mwy strwythuredig

Mae bywyd sengl yn fwy ffafriol i gael bywyd strwythuredig, gan nad oes cysylltiad agos rhwng eich amserlen a pherson arall a'u diddordebau. Gallwch chi osod amser penodol i fwyta, cysgu, ymarfer corff, ac ati.

gwraig yn ymarfer

Ymchwil wedi dangos bod bywyd strwythuredig yn gwarantu gwell iechyd meddwl i'r bobl sy'n gallu ei ddilyn. Felly, mae bywyd sengl yn darparu iechyd meddwl a chorfforol iachach trwy roi'r cyfle i chi fyw bywyd strwythuredig.

Sut i drechu'r ofn o fod yn sengl?

Mae llawer o bobl yn ofni bod yn sengl am wahanol resymau, ond gallwch chi oresgyn yr ofn hwn trwy garu'ch hun yn gyntaf.

Cofiwch eich bod yn berson gwych ac nid oes angen partner arnoch ar gyfer eich bywyd i fod yn werth chweil. Mae treulio amser ar eich pen eich hun yn wobr, nid yn gosb y mae'n rhaid i chi ei dychryn.

Does dim rhaid i chi ruthro i mewn i berthynas arall. Yn lle hynny, cymerwch eiliad a dysgwch i fwynhau'r rhyddid a'r hyblygrwydd y mae bod yn sengl yn eu cynnig i chi. Gallwch gael rheolaeth dros bob agwedd ar eich bywyd a pheidio â bod yn ddibynnol ar rywun arall.

|_+_|

I ddeall yr ofn o fod ar eich pen eich hun yn well, gwyliwch y fideo hwn:

Ffyrdd o fwynhau bod yn sengl

Y pwynt o fod yn sengl yw nad oes cyfyngiadau ar yr hyn y gallwch ei wneud, ei fwyta, ei wisgo na'i feddwl. Nid oes angen teimlo'n anghywir am eich syniadau am yr hyn y mae bywyd da yn ei olygu mewn gwirionedd.

Ni ddylech ofni bod ar eich pen eich hun; yn lle hynny, dylech gofleidio'r rhyddid a ddaw ynghyd ag ef a cheisio gwneud y gorau ohono.

Nid oes angen i chi esgeuluso eich hun dros anghenion neu syniadau rhywun arall. O leiaf am ychydig, bydd bod yn sengl yn rhoi'r aeddfedrwydd sydd ei angen arnoch chi os dymunwch cymryd rhan mewn perthynas ymhellach ar hyd y ffordd mewn bywyd.

Os nad yw perthnasoedd yn rhywbeth i chi, yna gallwch chi fwynhau'ch amser rhydd a'i ddefnyddio'n dda mewn gweithgareddau sy'n cydio yn eich diddordebau a'ch syniadau am sut y dylai bywyd fod o hyn ymlaen.

Dyna pam mae bod yn sengl bob amser yn well.

Llinell waelod

Mae bod yn sengl yn dod â rhai buddion rhyfeddol sy'n aml yn cael eu hanwybyddu. Gall roi mwy o ryddid a rheolaeth i chi dros eich bywyd. Gallwch ddysgu bod yn fwy annibynnol a rhoi cyfle i chi'ch hun dyfu ym mhob agwedd ar eich bywyd.

Gyda gwell dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun a rhagolwg mwy aeddfed, byddwch mewn gofod llawer gwell i groesawu cariad i'ch bywyd os ydych chi'n agored iddo.

Ranna ’: