10 Arwyddion Gwraig Ymostyngol: Ystyr a Nodweddion

Cwpl difrifol yn dal dwylo

Yn yr Erthygl hon

Beth mae menyw eisiau? Felly gofynnodd Freud a Mark Epstein, seiciatrydd cyfoes arall a atebodd, mae hi eisiau partner sy'n poeni beth mae hi ei eisiau. Yn ddwfn i lawr, rydyn ni i gyd eisiau cael ein deall a chael gwrandawiad. Ond sut mae'n perthyn i wraig ymostyngol? Beth mae hi eisiau?

Bod yn ymostyngol dros dro gall fod yn ddewis, ond i gael eich galw yn wraig ymostyngol, mae angen i chi fod yr un sy'n darparu ar gyfer anghenion eich partner drwy'r amser. Gall fod yn arwydd o dan-hyder a diogelwch neu broblemau eraill yn y berthynas.

Mae cyfaddawd yn rhan o'r rhan fwyaf o briodasau iachus, ond mae bod yn ymostyngol yn wahanol. Gall bod yn ymostyngol dros gyfnod hir o amser fod yn afiach i’r unigolyn a’r berthynas. Felly, gadewch i ni edrych ar yr arwyddion o fod yn wraig ymostyngol a'i effaith arnynt.

Ystyr gwraig ymostyngol

Mae bod yn ymostyngol mewn priodas yn debycach i berthynas bos-gweithiwr. Os nad ydych chi'n dweud beth rydych chi'n ei olygu mewn gwirionedd neu'n gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch chi, rydych chi'n gwadu'ch hun fel bod dynol.

Mae hyn mor bell o dimau iach ag y gellir ei brofi. Yn ogystal, mae hyn ymchwil yn dangos bod arwyddion gwraig ymostyngol yn aml yn gysylltiedig ag amrywiaeth o broblemau seicolegol.

Felly, pa arwyddion y gallwch eu disgwyl gan gydymffurfiwr a yn rhywiol ymostyngol Gwraig? Ar y cyfan, fe welwch rywun sy'n eilradd ac sydd bob amser yn ceisio plesio. Fel arfer daw hyn gydag ychydig neu ddim ymreolaeth, hunan-amheuaeth, a di-rym, fel yr eglurir yn hyn papur .

Wrth gwrs, mae gennych chi hefyd merched cryfion sy'n dangos nodweddion gwraig ymostyngol oherwydd pwysau cymdeithasol a theuluol amrywiol. Ond yn y bôn, maen nhw wedi penderfynu cymryd bywyd gwraig ymostyngol o'u gwirfodd.

Bydd eu hymagwedd yn wahanol oherwydd byddant yn dal i sicrhau eu bod yn cael eu ffordd a'r hyn y maent ei eisiau trwy weithredu o'r ymylon. Yn syml, gêm arall yw hon i fyw mewn heddwch a chael eu hanghenion wedi’u diwallu ond fe welwch arwyddion gwraig ymostyngol o hyd.

Felly, yn yr achos hwn, yr arwyddion o fenyw ymostyngol yw pan fydd y partner yn ymddangos mewn rheolaeth ond mewn gwirionedd, y fenyw sy'n gwneud yr holl benderfyniadau. Y naill ffordd neu'r llall, ai dyma'r ffordd rydych chi am chwarae'ch bywyd, yn seiliedig ar dwyll?

A yw bod yn ymostyngol yn dderbyniol?

Rydyn ni i gyd yn chwarae gemau gyda phobl i gael yr hyn rydyn ni ei eisiau yn seiliedig ar ein profiadau, ein magwraeth, cymdeithas ac unrhyw ddylanwadau eraill y gallem fod wedi bod yn destun iddynt. Trwy bob cyswllt dynol, rydyn ni'n profi teimladau a theimladau a'r syniad yw cadw popeth mewn cydbwysedd.

Mae rhai pobl yn credu bod angen nodweddion gwraig ymostyngol arnoch i gadw'r cydbwysedd hwnnw. Y perygl wrth ganolbwyntio ar yr arwyddion hynny yn unig yw eich bod chi'n colli'r darlun mawr.

Mae teuluoedd yn uned system ac mae gan wraig hynod ymostyngol hefyd anghenion a dyheadau. Gall atal y rheini’n llwyr effeithio’n negyddol ar blant, ac mae’n gwneud hynny.

|_+_|
  • Neu a ydych chi'n flinedig yn syml?

Mae’r seiciatrydd Eric Berne yn galw arwyddion gwraig ymostyngol yn ymddygiadau gwraig wyllt yn ei lyfr ‘ Gemau Chwarae Pobl .’ Mae’n egluro mai rôl gwraig ymostyngol neu wraig ddi-flewyn ar dafod yw chwarae deg neu ddeuddeg o rolau gwahanol yn amrywio o feistres i fam, morwyn tŷ, cogydd a llawer mwy.

Mae Berne yn nodi bod y rolau hynny gwrthdaro yn aml ac yn achosi straen ac ing y wraig, sydd ond yn cynyddu gydag amser. Mae arwyddion gwraig ymostyngol yn esblygu'n raddol o ymddangos yn gytbwys i un sy'n torri i lawr o'r pwysau o geisio bod yn ormod o bobl nad yw hi.

Wrth gwrs, efallai y bydd gan wraig ymostyngol yr egni i gynnal y gêm trwy gydol ei hoes. Yn yr achos hwnnw, bydd hi'n dod o hyd i ffordd i awyru a dod o hyd i'r anogaeth sydd ei hangen arni fel bod dynol.

Mae'r plant fel arfer yn y rheng flaen a gellir eu gorfodi i ddod yn gyfrinachol ac yn gefnogwr y mae'r rhan fwyaf o fenywod yn disgwyl i'w gwŷr fod.

  • Neu a yw'n ansawdd bywyd is?

Gallai rhai ddadlau bod nodweddion gwraig ymostyngol yn dod oddi wrth rywun sy’n hunanymwybodol ac sy’n fodlon ildio i’w partner. Os gwneir hyn yn achlysurol, yna gelwir hyn yn fwy cywir yn gyfaddawd.

Ar y llaw arall, mae gwraig ymostyngol sy’n cydymffurfio’n gyson ac yn ufudd mewn gwirionedd yn effeithio’n negyddol ar ei gallu i weithredu’n gymdeithasol, fel y manylir yn hwn. ymchwil . Mae'r un papur yn dangos bod byw bywyd gwraig ymostyngol hefyd yn arwain at ansawdd priodasol is.

5 ymddygiad gwraig ymostyngol nodweddiadol

Mae llawer o wragedd yn cymryd rôl y wraig ymostyngol o dan yr esgus o gynnal heddwch a chyfaddawdu er lles pawb. Gallant wneud hyn er mwyn cynnal agwedd gyfeillgar a chadw at y diffiniad traddodiadol o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn wraig neu oherwydd gŵr tra-arglwyddiaethol.

Gwraig drist gyda

Os yw'r ymddygiad ymostyngol yn eithafol ac yn hirhoedlog, gall effeithio ar hapusrwydd a hyder y wraig. Felly, mae'n dod yn bwysig nodi arwyddion gwraig ymostyngol.

Dyma rai o arwyddion allanol nodweddiadol gwraig ymostyngol yw ei bod hi:

  • Atal ei barn a'i meddyliau i sicrhau cyfathrebu heddychlon heb ddadleuon.
  • Yn gogoneddu'r gŵr ac yn gwneud iddo deimlo ar ben y byd trwy ddangos awydd i blesio.
  • Yn gwasanaethu ac yn ufuddhau i'w ofynion fel bod ei nodau'n cael eu cyflawni a'i ffordd ef yw sut mae'r teulu'n byw.
  • Yn gofyn am ganiatâd i brynu a gwneud pethau, yn enwedig pan fydd y tu allan i normau dyletswyddau cartref fel hobïau a siopa personol, oni bai ei fod i wneud i'r gŵr edrych yn dda.
  • A yw'r holl dasgau cartref yn gweithio heb unrhyw gymorth gan y gŵr sy'n chwarae ei rôl yn darparu'r arian.

10 arwydd bod gwraig yn ymostwng

Mae cyfaddawdu ar y cyd a lefelau o addasiadau rhesymol yn rhan iach o bob perthynas. Ond y mae mygu ymostyngiad bob amser yn niweidiol.

Ond pan welwch rywun sy'n ymostwng, gwiriwch i weld beth sy'n digwydd o dan yr wyneb? Mae llawer yn awgrymu bod y cyflwyniad yr un peth â chyfaddawd ond mae'n rhaid iddo fynd y ddwy ffordd i adeiladu priodas iach.

Mae ‘ymostyngol mewn perthynas’ yn golygu rhoi eich chwantau yn is na rhai rhywun arall. Ac os mai dim ond un partner sy'n gwneud hyn dro ar ôl tro, mae hynny'n afiach. Gallwch ddisgwyl gweld rhai neu bob un o'r nodweddion canlynol gwraig ymostyngol yn ei byd mewnol.

1. Dilynwr

Y disgwyl yw y byddwch yn dilyn eich gŵr i gyflawni ei nodau. Ti cefnogi ei yrfa trwy roi'r gorau i'ch gyrfa. At ei gilydd, arwyddion gwraig ymostyngol yw ei bod yn dilyn yn dawel heb wrthwynebiad.

2. Ymddygiad goddefol-ymosodol

Mae arwyddion gwraig ymostyngol yn aml yn dod â symptomau goddefol-ymosodol. Nid yw atal dymuniadau a barn yn gwneud iddynt ddiflannu.

Mae nodweddion gwraig ymostyngol yn aml yn cynnwys rhannu teimladau negyddol yn anuniongyrchol. Nid ydynt wedi mynd i unrhyw le dim ond oherwydd ei bod yn ceisio cydymffurfio.

|_+_|

3. Cyfiawnhau gweithred y partner

I adnabod gwraig ymostyngol, gwrandewch gymaint y mae hi yn cyfiawnhau gwasanaethu ei gŵr. Bydd hi'n dod o hyd i lawer o ffeithiau bondigrybwyll yn ei system gredo wedi'u trosglwyddo trwy deulu neu grefydd.

Arwyddion eraill o wraig ymostyngol yw ei bod yn cyfiawnhau rhoi i mewn fel bod yn garedig i'w gŵr. Er bod caredigrwydd yn seiliedig ar gydraddoldeb, ymddygiad dibynnol yw ymostwng.

4. Coddibynnol

Mae nodweddion gwraig ymostyngol yn gorgyffwrdd yn helaeth â chydddibyniaeth. Er, mae cyflwyno yn fwy bwriadol. Serch hynny, mae'r meddwl yn gwadu ei wir natur a byddwch yn gweld adweithedd a straen meddwl ar ryw adeg.

|_+_|

5. Hunan-barch isel

Daw'r arwyddion niferus o wraig ymostyngol yn aml o hunan-barch isel . Wedi'r cyfan, os ydych chi'n credu ynoch chi'ch hun, ni fyddech chi'n gadael i rywun ddweud sut rydych chi'n byw. Felly, nodweddion gwraig ymostyngol yw ei bod yn atal ei hanghenion a'i hemosiynau.

Cwpl yn anwybyddu ei gilydd

6. Gweithred arwynebol

Yn ddiddorol, arwynebol yw rhai o arwyddion gwraig ymostyngol oherwydd ei bod yn chwarae gêm. Mae'n dod yn ôl at y rolau niferus a ddisgwylir ganddi. Gwna y rhai hyn oll nodweddion gwraig ymostyngol yn wrthwynebol i'w gwir natur.

7. Iaith corff amddiffynnol

Gallwch yn hawdd adnabod gwraig ymostyngol o'r ffordd y mae'n dal ei hun ag ysgwyddau crwm ac ymarweddiad tawel. Yn y pen draw, mae nodweddion gwraig ymostyngol yn gwneud iddi deimlo fel gwas sy’n ymgrymu’n gyson i rywun arall.

|_+_|

8. Ansicrwydd

Os ydych chi'n aros yn gyson i rywun benderfynu beth i'w wneud, bydd eich hyder yn lleihau gydag amser. Byddwch bob amser yn ail ddyfalu eich hun wrth i chi geisio darllen meddwl eich partner. Dyna pam mae arwyddion gwraig ymostyngol yn aml yn arwain at hunan-amheuaeth.

|_+_|

9. Ystrywgar

Gall rôl gwraig ymostyngol ei sbarduno i ddod yn ystrywgar mewn rhai achosion. Mae hi'n dal i fod yn berson sydd â dymuniadau ac anghenion sy'n golygu y gallai ddod o hyd i ffyrdd mwy cyfrwys a manteisgar o gwrdd â nhw.

Felly, efallai y byddwch chi'n gweld nodweddion gwraig ymostyngol fel rhywun sy'n gwenu ac yn swyno pan mae ei gŵr o gwmpas. Pan nad yw, mae ei gwarchodwr i lawr ac efallai y bydd hi'n portreadu rhywun dig sy'n ei dynnu allan ar ei phlant neu eraill o'i chwmpas.

|_+_|

10. Tawel

Mae gwrando heb ddweud dim yn un o'r nodweddion personoliaeth gwraig ymostyngol cyffredin. Eu rôl ddisgwyliedig yw cydymffurfio a pheidio â dadlau yn ôl. Bydd y tŷ yn ddi-fwlch, bydd swper yn barod ar yr holl adegau cywir a hyn i gyd, gyda gwên dawel.

A all priodas iach gynnwys ymostyngiad?

Mae Cymdeithas Seicolegol America yn diffinio cyflwyniad fel cydymffurfio neu ildio i geisiadau, galwadau, neu ewyllys pobl eraill. Yn ddiddorol, mae'r dudalen yn dweud wrthych am gymharu'r diffiniad ar gyfer goruchafiaeth, gan gynnwys rheolaeth. Mae hyn yn paru'n naturiol â nodweddion gwraig ymostyngol.

Nid gair sy'n gysylltiedig ag a priodas iach . Mae bod yn ymostyngol mewn priodas o reidrwydd yn mynd gyda chael partner dominyddol, ni waeth pa mor gynnil yw eu hymddygiad. Dros amser, bydd nodweddion personoliaeth gwraig ymostyngol eraill yn ymddangos trwy'r craciau.

Y seicolegydd Dr. John Gottman, yn ei lyfr ‘ Beth Sy'n Rhagweld Ysgariad? ’ yn dweud, os oes gennym angen craidd heb ei ddiwallu, bydd gennym priodas anhapus . Mae'r rhwystredigaeth yn cynyddu oherwydd bod rheolau'r wraig ymostyngol wedi gwadu ei chwantau naturiol a naill ai'r briodas neu hi'n chwalu.

Mae arwyddion gwraig ymostyngol yn troi o gwmpas atal ei hanghenion a'i chwantau craidd. Fel arall, byddem yn siarad am gyfaddawdu a pharchu dymuniadau a nodau ein gilydd mewn bywyd.

Mae Gottman yn rhestru saith ffactor ar gyfer priodas iach, ac un ohonynt yw rheoli gwrthdaro . Gallech gymryd yn ganiataol y dylai rheolau’r wraig ymostyngol atal pob gwrthdaro ac ie, ar yr wyneb, gallai hynny fod yn wir. Nid rheoli gwrthdaro yw hyn ond yn hytrach anwybyddu meddyliau a theimladau un partner.

I'r gwrthwyneb, dylech fod yn gwrando ar eich gilydd, yn ceisio deall ei gilydd a dod o hyd i dir cyffredin gyda'ch gilydd. Nid yw hyn yn cyfeirio at nodweddion gwraig ymostyngol.

I ddysgu mwy am syniad Dr. John Gottman o'r hyn sydd ei angen i gynnal priodas hapus, gwyliwch y fideo hwn:

Effaith bod yn wraig ymostyngol a sut i ddelio

Mae perthynas wirioneddol ag empathi ar y ddwy ochr yn teimlo'n dda. Ar y llaw arall, mae gwraig gydymffurfiol ac ymostyngol yn rhywiol yn atal ei hawydd i wasanaethu rhywun arall. Efallai ar yr wyneb, dim ond y gŵr sy'n elwa. Yna eto, a yw dynion eisiau priodi merched nad ydyn nhw'n driw iddyn nhw eu hunain?

Y tu mewn a’r tu allan i’r ystafell wely, sylw a rennir yw’r llinell sylfaen ar gyfer cydberthynas gref a chysylltiad agosach, fel yr eglura’r seicolegydd Daniel Goleman yn ei lyfr ‘ Deallusrwydd Cymdeithasol .’ Mae angen cynhesrwydd a chydsymud arnoch chi hefyd i wneud hynny datblygu cwlwm cryf .

Wrth gwrs, gallwch chi ei ffugio trwy nodweddion gwraig ymostyngol. Serch hynny, mae hyn yn peryglu cytgord anghenion ac yn cymell eich angen am a partneriaeth iach . Mae hyn yn arwain at broblemau meddyliol a allai fod yn drychinebus neu'n creu plant â'u set eu hunain o faterion.

Mae plant yn troi at eu gofalwyr i fod yn fodel rôl ymlyniadau a pherthnasoedd. Os ydyn nhw'n gweld un ohonyn nhw'n anwybyddu ei anghenion a'i ddymuniadau i wasanaethu rhywun arall, gallan nhw ddod yn bleserus gan bobl yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ar ben hynny, nid yw'r plant hynny'n dysgu'r offer i fynegi eu hanghenion a'u hemosiynau eu hunain. Mae hyn yn creu mwy o bobl ymostyngol a all hyd yn oed fynd drosodd i ddibyniaeth ar god.

Yn lle hynny, gweithiwch i sefydlu'ch ffiniau ac adeiladu'ch hunan-barch i fod yn fwy pendant tra'n aros yn dosturiol yn eich perthynas. Nid oes dim o'i le ar gyfaddawd cyn belled â'i fod yn gydfuddiannol.

Gwrthdaro yw sut rydyn ni'n tyfu ac yn datblygu fel cwpl. Mae gwadu hynny trwy adael i un person gael ei ffordd bob amser, yn gwadu ehangder llawn profiad dynol i chi'ch hun.

Casgliad

Mae trafod nodweddion gwraig ymostyngol yn ddadleuol i lawer oherwydd bod ein barn wedi ei gwreiddio yn ein credoau sydd wedi cael eu dylanwadu gan gymdeithas, crefydd a theulu. Beth bynnag fo'ch credoau, ceisiwch fod yn agored i briodas gydymaith a chysylltiad cymdeithasol yn hytrach na chymryd yn ganiataol mai bod yn ymostyngol yw'r unig opsiwn.

Mae angen gwaith tîm a chyfaddawdu mewn priodas iach a bydd pawb yn diffinio hynny'n wahanol. Serch hynny, peidiwch â chamgymryd cariad at wasanaeth, serch hynny a chofiwch fod caru rhywun arall yn dechrau gyda'n hunan-gariad. Mae hynny'n cynnwys sefyll dros eich barn, eich anghenion a'ch dymuniadau.

Gweithiwch gyda therapydd i'ch helpu i gael y bywyd yr ydych yn ei haeddu lle mae priodas iach a'ch anghenion yn cael eu diwallu. Nid yw'r ddau yn gyfyngedig. Nid cael eich dominyddu yw cael eich caru ond cael eich derbyn fel yr ydych ac nid fel y mae eraill eisiau ichi fod.

Ranna ’: