A yw Eich Ci yn Difetha Eich Perthynas

Merched Wedi Cynhyrfu

Yn yr Erthygl hon

Efallai bod cael ci i mewn yn un o’r profiadau mwyaf boddhaol yn oes dyn. Maen nhw'n eich cyfarch â chyffro bob tro y byddwch chi'n dod adref, maen nhw'n cofleidio gyda chi pan fyddwch chi'n ymlacio ar ôl gwaith ac maen nhw'n gwneud cymdeithion perffaith ar gyfer eich gweithgareddau awyr agored hefyd. Er eu bod yn bendant angen amser, sylw a gwaith, unwaith y bydd gennych gi, ni allwch byth ddychmygu'ch bywyd hebddo.

Ond beth os yw eich perthynas chi neu eich partner â’ch ci yn ymyrryd â’ch priodas? Ydy Fido yn effeithio ar yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch hanner arall? A all ci achosi ysgariad? Darllenwch am y cliwiau y mae eich anifail anwes yn difetha eich perthynas.

|_+_|

Heddiw rydyn ni'n rhoi gwybod i chi beth yw'r holl ffyrdd y mae'ch ci yn difetha'ch perthynas yn anwirfoddol -

1. Mae eich ci yn cysgu gyda chi yn y gwely

Mae mynd i'r gwely gyda'ch anwylyd yn un o'r eiliadau hynny pan fyddwch chi'n gallu cael rhywfaint o dawelwch o'r diwedd ar ôl diwrnod hir yn y gwaith a chwtsio gyda'ch gilydd. Yn aml, dyma'r unig ran o'r diwrnod y mae parau yn llwyddo i ffitio i mewn rhai ohonyntamser agosatrwydd, yn enwedig y rhai â phlant bach.

A all anifeiliaid anwes ddifetha'ch perthynas mewn sefyllfa o'r fath?

Os yw'ch ci yn cysgu gyda chi yn y gwely ac nad yw'n gadael i chi gael llwy gyda'ch hanner siawns arall, mae'ch ci yn difetha'ch perthynas. Er y gallai cael ci gysgu wrth eich ymyl fod yn beth ciwt iawn ar y dechrau, ar ôl ychydig, byddwch yn sylweddoli y gallai arferion cysgu eich ci fod yn creupellter emosiynol rhyngoch chi a'ch partner.

2. Eich ci sy'n cael yr holl sylw

Mae perthnasoedd yn ymwneud â rhoi a derbyn. Dyma'r wers rif un rydyn ni i gyd yn ei dysgu wrth fynd i mewn aperthynas wedi'i hadeiladu ar ymddiriedaethaymrwymiad. Ond a oes rhywbeth wedi newid yn sylweddol yn eich bywyd cariad ers yr eiliad y cawsoch chi neu'ch partner gi?

Mae cŵn yn greaduriaid annwyl, ac mae'n hawdd dod yn obsesiwn â nhw. Rydyn ni'n creu eu proffiliau Instagram, yn tynnu lluniau ohonyn nhw, yn cofleidio gyda nhw, yn rhoi enwau anifeiliaid anwes iddyn nhw, yn siarad â nhw, ac yn y blaen. Mae'r rhan fwyaf o'r pethau hyn yn rhannau arferol o gael anifail anwes, ond weithiau, gall pethau fynd ychydig allan o reolaeth.

Efallai eich bod chi ar eich pen eich hun o'r diwedd gyda'ch partner, ond yn lle siarad ac yn olaftreulio peth amser o ansawdd gyda'ch anwyliaid, Ni allwch roi'r gorau i chwarae gyda'ch ci. Os yw'r sefyllfa hon yn swnio'n gyfarwydd i chi, yna efallai eich bod yn esgeuluso'ch partner oherwydd eich anifail anwes, mae'ch ci yn difetha'ch perthynas.

Yn yr achos hwn, mae angen i chi weithio ar ddod o hyd i gydbwysedd rhwng treulio amser o ansawdd gyda'ch ci a bod yn rhy gysylltiedig ag ef (heb sôn am y gallai'r math hwn o berthynas arwain at broblemau ymddygiad eraill mewn cŵn felpryder gwahanu).

|_+_|

3. Nid oes gennych rywfaint o amser ar eich pen eich hun gyda'ch partner

Er y bydd rhai cŵn yn gadael lle ac amser mawr eu hangen gyda'ch partner, nid yw eraill yn derbyn y ffaith nad ydynt yn ganolbwynt sylw drwy'r amser. Gall rhai cŵn hyd yn oed fod yn genfigennus bod eu perchennog i gyd yn anwesu eu partner i'r fath raddau fel eu bod bob amser yn dewis eistedd rhwng y cwpl. Efallai y bydd eich ci hefyd yn eich dilyn ble bynnag yr ewch, gan wneud cael eiliad ar gyfer agosatrwydd bron yn amhosibl.

Fodd bynnag, os yw hyn yn wir, nid eich ci chi sydd ar fai. Dylech ddangos i'ch ci bod angen ichi gael rhywfaint o amser yn breifat trwy ei ddysgu i wneud hynny cadw ei hun yn ddifyr pan mae ar ei ben ei hun. Rhowch eich ci yn ei wely, rhowch rai teganau iddo a gwobrwywch ef am aros yn ei le.

Er mwyn cael aperthynas foddhaus, pob uncwpl angen rhywfaint o amser ei ben ei hundim ond ar eu cyfer, eich ci gwahardd. Atal eich ci rhag difetha eich perthynas.

4. Mae eich ci yn effeithio ar ansawdd eich cwsg

Er bod y ffyrdd cyntaf y gallai ci fod yn effeithio ar eichbywyd cariadbraidd yn uniongyrchol, gall yr un hwn effeithio arno'n gwbl anuniongyrchol.

Mae'ch ci yn difetha'ch perthynas trwy effeithio ar ansawdd eich cwsg trwy gysgu nesaf atoch chi a symud llawer, neu trwy gyfarth yn ystod y nos ac amharu ar eich cwsg. Gall tarfu ar gwsg wneud ichi deimlo'n flinedig yn y bore, ac yn y pen draw arwain at ddiffyg cwsg.

Pan fyddwn yn brin o gwsg, rydym yn profi mwy o hwyliau ansad, yn teimlo braidd yn grac ac yn gysglyd drwy'r amser.Teimlo'n flinedig iawntrwy gydol y dydd yn ein gwneud ni'n llai brwdfrydig yn gyffredinol, sy'n anochel yn gadael canlyniadau ar ein holl berthnasoedd, gan gynnwys priodas. Mae'ch ci yn difetha'ch perthynas os nad ydych chi'n cael digon o gwsg oherwydd hynny. Unwaith y byddwch chi'n datrys eich problem cysgu, mae'n debyg y byddwch chi'n gweld eich holl berthnasoedd yn gwella.

Ranna ’: