Rheoleiddio Emosiynol yn Adeg Argyfwng Byd-eang

Cwpl yn Ffarwelio Cyn Teithio Car Dal Dwylo Trwy

Yn yr Erthygl hon

Mae hwn yn wir yn gyfnod hynod ac anodd iawn i'r ddynoliaeth gyfan.

Rydym i gyd yn teimlo'n hynod agored i niwed oherwydd a firws bach yn ysgubo'r byd sy'n bygwth ein hiechyd, gan arwain at anaddasrwydd wrth ymarfer rheoleiddio emosiynol ac effeithiau andwyol ar ein lles ariannol.

Yn ystod adegau o argyfwng a achosir gan ddigwyddiadau allanol, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt, fel nawr, y peth gall fod yn hawdd ymateb trwy daflu ein hofnau a'n bregusrwydd ar y rhai sy'n agos atom ni.

Trin emosiynau, aros gyda'n gilydd mewn cyfnod anodd , goresgyn pryder emosiynol, a pheidio â syrthio yn ysglyfaeth i unrhyw anhwylder personoliaeth i gyd wedi mynd yn ormod o dreth.

Er enghraifft, gan mynd yn anghymesur o flin dros bethau gwirion, a adwaenir mewn termau mwy cyffredin fel dympio – neu drwy gau ein hunain i ffwrdd.

Er y gall yr ail ffordd hon o drin - neu yn hytrach peidio â thrin - emosiynau anodd ymddangos fel y ffordd orau, mewn gwirionedd, mae atal ein hemosiynau yr un mor niweidiol â gadael iddynt ffrwydro.

Nid oes amheuaeth hynny rheoleiddio emosiynol yn bwysig – da a drwg.

Rheoleiddio ein hemosiynau a datgelu emosiynau dan ormes yn sgiliau y gobeithiwn eu dysgu wrth i ni dyfu i fyny.

Ddim yn sylweddoli pwysigrwydd rheoleiddio emosiynol

Yn anffodus, y gwir yw hynny mae llawer o bobl yn emosiynol anllythrennog ac yn anymwybodol o sgiliau rheoleiddio emosiynol .

Efallai nad oedd ein rhieni yn gwybod mewn gwirionedd sut i adnabod a mynegi eu hemosiynau eu hunain mewn ffyrdd iach ac nid oeddent yn gallu ei ddysgu i ni.

Nid oes unrhyw fai yn hyn - nid yw sylweddoli bod ein rhieni a ninnau yn emosiynol anllythrennog yn golygu bod angen i ni feio a chondemnio unrhyw un am ein hannigonolrwydd mewn rheolaeth emosiynol.

Ond mae angen i ni dysgu mwy am ein hemosiynau a sut i'w mynegi os ydyn ni eisiau gwella ein hiechyd a’n perthnasoedd ag eraill.

Yn gyffredinol, pan fydd sefyllfaoedd a theimladau anghyfforddus yn eu hysgogi, mae pobl yn tueddu i ymateb mewn dwy ffordd: rydym naill ai'n ffrwydro ac nid oes gennym unrhyw ffilterau, neu rydym yn gormesu ein teimladau mewn ymgais i gadw'r heddwch ac osgoi teimlo'n agored ac yn agored i niwed.

Rydyn ni i gyd yn gwybod, os ydyn ni'n gwegian trwy ein geiriau neu'n gweithredoedd, y gallwn ni fod yn ddinistriol, ond nid yw llawer ohonom yn ymwybodol o'r ffaith y gall ceisio claddu neu wadu ein hofnau, ein brifo, ein dicter a'n holl emosiynau 'negyddol' ddod i ben. hyd yn oed yn fwy dinistriol na'u mynegi.

Mae diffyg rheoleiddio emosiynol yn achosi trychineb

Dros amser, ‘stwffio’ ein hemosiynau – a elwir yn gormes mewn seicoleg – yn gallu cynhyrchu pob math o broblemau, yn gyntaf oll, yn ein cyrff, ein meddyliau a’n bywydau ein hunain.

Mwy a mwy ymchwil ar reoliad emosiynol yn dod i'r amlwg sy'n cysylltu pob math o salwch a chyflyrau corfforol ag emosiynau dan bwysau, gan gynnwys :

  • Poen cefn
  • Problemau caethiwed
  • Cancr
  • Ffibromyalgia

Mae iselder a phryder hefyd yn aml yn symptomau o emosiynau wedi'u hatal , hefyd.sy'n ddigon i ddweud mai rheoleiddio emosiynol yw'r allwedd i aros yn gall ac yn hapus.

Mae'r un peth yn wir yn ein perthynas, yn enwedig gyda'r rhai sydd agosaf atom. Efallai ein bod ni’n credu ein bod ni’n gwneud y peth iawn trwy ‘stwffio’ sut rydyn ni’n teimlo mewn gwirionedd, ond yn union fel o fewn ein cyrff, gall atal emosiynau achosi rhwystrau egni sy’n cynhyrchu afiechyd yn y pen draw, mae’r un peth yn digwydd yn ein perthnasoedd.

Mae llif y cyfathrebu a'r cysylltiad yn cael ei rwystro gan ein dymuniad i beidio siglo'r cwch, achosi gwrthdaro, neu amlygu ein hunain trwy fod yn onest am ba mor amherffaith a gwan rydyn ni'n teimlo, sy'n achosi problemau eraill, hyd yn oed yn fwy difrifol, yn y pen draw!

Pam nad yw gwisgo wyneb hapus yn gweithio

Pan rydyn ni’n ‘stwffio’ ein teimladau ac yn ‘gwisgo wyneb hapus’ i geisio cuddio sut rydyn ni’n teimlo mewn gwirionedd, rydyn ni’n rhoi arwydd i’r lleill yn ein bywyd ein bod ni’n fodlon dod mor agos.

Er y gall yr awyrgylch emosiynol a grëir gan deimladau ‘stwffio’ deimlo braidd yn ddiogel, mewn gwirionedd, mae'n mygu pob cyfathrebu dilys a yn gyrru pobl ar wahân .

Beth ydyn ni'n ei wneud am reoleiddio emosiynol?

Yn gyntaf oll, gallwn edrych ar adeg fel hon, lle’r ydym yn cael ein herio â sefyllfa nad oes gennym fawr o reolaeth drosti.

Mae llawer ohonom yn sownd yn y tŷ gyda'n partneriaid a'n hanwyliaid, Gall hyn, mewn gwirionedd, fod yn real cyfle i dyfu ac i hogi ein sgiliau perthynas – perthynas gyda ni ein hunain, gyda'n hanwyliaid, gyda bodau dynol eraill, a gyda'r blaned gyfan.

Mae'r firws hwn yn tynnu ein sylw at yr holl berthnasoedd hyn ac yn rhoi cyfle i bob un ohonom gymryd yr amser i wneud rhai newidiadau difrifol.

Yn union fel y cawn ein galw i roi’r gorau i wadu, ar lefel gyfunol, bod ein gweithredoedd yn effeithio ar iechyd ein planed, ein cartref cyntaf, rydym hefyd yn cael ein gwahodd i edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn ein bywydau unigol.

Pa fathau o amgylcheddau gwenwynig yr ydym wedi ymgolli ynddynt oherwydd ein hanawsterau i allu cymryd gofal da o'n cyrff, ein meddyliau, ein hemosiynau a'n dimensiwn ysbrydol ein hunain.

Rydym yn aml yn meddwl hynny perthnasau gwenwynig ac amgylcheddau cartref yn cael eu creu yn unig gan bobl ag anhwylderau personoliaeth difrifol ac sy'n hynod hunanol, treisgar, neu ystrywgar.

Ond mae angen i ni ddod yn ymwybodol eu bod hefyd yn cael eu creu trwy repressing sut rydyn ni'n teimlo mewn gwirionedd, trwy stwffio ein hemosiynau, amharodrwydd i ddysgu am reoleiddio emosiynol a thrwy gau ein hunain i ffwrdd yn gyntaf oll oddi wrth ein hunain.

Dysgwn yn gynnar i wadu a gormesu ein dicter, cenfigen, balchder, etc.; roedd yr holl emosiynau negyddol hynny y dywedwyd wrthym yn ddrwg.

Nid yw emosiynau dynol anodd o reidrwydd yn ddrwg

Menyw Yn Gorwedd Yn Y Gwely Yn Meddwl Rhywbeth Ac Yn Gwylio Wrth Gwylio Bwrdd

Mae angen inni sylweddoli, serch hynny, nad yw’r holl emosiynau dynol anodd hyn o reidrwydd yn ‘ddrwg’; maent yn aml yn arwydd bod rhywbeth y tu mewn i ni neu yn ein bywydau neu berthynas angen ein sylw.

Er enghraifft, os ydym teimlo'n grac at ein partner ac rydym yn stopio i archwilio ein dicter am eiliad, efallai y byddwn yn darganfod mai'r broblem wirioneddol yw nad ydym wedi bod cymryd digon o amser i ni ein hunain, neu wedi methu â gwneud cais clir am rhywbeth yr ydym ei eisiau neu ei angen.

Neu efallai rydym yn ‘cau i lawr’ oherwydd rydym yn siomedig bod ein partner nid dim ond ‘camu lan’ am bethau sy’n ymddangos yn amlwg i ni.

Pan fydd y math hwn o rwystredigaeth yn cronni dros amser, rydyn ni'n cau ein hunain yn y pen draw, yn teimlo'n anobeithiol, ac beio ein partner am ein hanhapusrwydd.

Gall yr un peth fod yn wir am ein gwaith, ein perthynas â phlant a ffrindiau a theulu.

Os nad ydym yn teimlo'n dda am ein bywydau neu ein perthnasoedd, y peth cyntaf y mae'n rhaid i ni ei wneud yw sylweddoli hynny mae gennym ni'r pŵer i wneud y newidiadau sydd eu hangen arnom i deimlo'n fwy cadarnhaol, cysylltiedig ac ymgysylltu , o fewn ein hunain, a hefyd gydag eraill.

Gwyliwch hefyd:

Sut allwch chi ddysgu rheoleiddio emosiynol

Isod mae rhai camau syml ond hanfodol iawn a all ein helpu ni i wneud hynny dod o hyd i gariad mewn cyfnod o argyfwng.

Bydd y camau hyn i reoleiddio emosiynol iach yn helpu chi i gymryd perchnogaeth wirioneddol o'ch bywyd, eich hapusrwydd, eich perthnasoedd, a dechrau creu'r bywyd rydych chi'n hiraethu amdano.

1. Dysgwch sut i greu cariad a harddwch

Mae pob bod dynol yn dyheu am deimlo ei fod yn annwyl ac yn gariadus a bod ganddyn nhw le arbennig yn y byd hwn, er efallai nad ydyn nhw'n berffaith.

Pan rydyn ni'n llawn ymdeimlad o gariad a pherthyn, er ein bod ni'n gwneud camgymeriadau, rydyn ni'n teimlo'n heddychlon ac yn bwrpasol ac wedi'n hysbrydoli i symud tuag at ein breuddwydion.

Fodd bynnag, nid yw llawer ohonom yn teimlo ein bod yn cael ein caru na'n bod yn perthyn.

Yr ydym wedi dioddef llawer o glwyfau a cholledion, ac efallai ein bod wedi tyfu i fyny ar aelwydydd na allent roi’r hyn yr oedd ei angen arnom, naill ai’n emosiynol neu’n faterol.

A hyd yn oed os cawsom ein magu mewn cartrefi cariadus, rydym yn dal i gael trafferth i wneud ein bywydau a perthnasoedd yn gweithio y ffordd yr hoffem iddynt wneud.

Rydyn ni'n gwneud ein gorau, ond rydyn ni'n aml yn teimlo ein bod wedi'n datgysylltu oddi wrth ein hunain, sy'n ei gwneud hi'n anoddach fyth i gysylltu ag eraill, er mai dyna rydyn ni'n hiraethu amdano fwyaf.

Rhaid inni sylweddoli, tra bod unrhyw beth allanol - perthynas ramantus , meddiant materol, llwyddiant yn ein gyrfaoedd - gall lenwi'r gwagle a'r hiraeth y teimlwn i gyd am ychydig, ar ryw adeg mae'n rhoi'r gorau i weithio.

Mewn perthynas ramantus, er enghraifft, y cyfnodau cynnar o syrthio mewn cariad yn fendigedig, ac maen nhw'n aml yn gwneud i ni deimlo'n wych.

Rydyn ni o'r diwedd yn arbennig yng ngolwg rhywun, ac mae'r rhywun hwn hefyd yn ymddangos yn arbennig iawn i ni. Mae'n deimlad bendigedig!

Ond cyn bo hir, mae'r hud yn dechrau diflannu, ac rydyn ni'n dechrau gweld nad yw'r person arall mor berffaith ag yr oeddem ni'n ei feddwl mewn gwirionedd ac mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach cysylltu ag o'r blaen.

Wrth i'r annifyrrwch a'r methiannau bach a mawr ddechrau cronni, gall deimlo bod rhaniad enfawr yn mynd yn ehangach ac yn ehangach.

Dyma pryd y gall fod yn llawer rhy hawdd credu mai bai rhywun yw’r pellter cynyddol. Mae rhai ohonom yn tueddu i roi'r bai ar eu partneriaid, tra bod eraill yn tueddu i gymryd y bai i gyd arnynt eu hunain. Ond mewn gwirionedd mae'r cyfan yn deillio o ddiffyg rheoleiddio emosiynol.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn profi cymysgedd ac yn mynd yn ôl ac ymlaen rhwng pwyntio bys at ein partner a chodi cywilydd a beio ein hunain am fethu â chyfrifo pethau a gwneud iddo weithio.

Er mwyn gwneud i ni deimlo'n well, rydyn ni'n ceisio plygu a thrin ein hunain ac eraill, ond nid yw'n ymddangos bod unrhyw beth yn gweithio.

Yn lle hynny, mae angen inni stopio a deall hynny pan fydd argyfwng, gwrthdaro, a disg onnection dechrau ymddangos mewn perthynas , mae'r amser wedi dod i fod yn barod i fynd y tu mewn i ni ein hunain, dysgu sut i gysylltu â'n Hunain Uwch, a charu ein hunain yn fwy. Bydd hyn yn hwyluso'r broses o annog sgiliau hunan-reoleiddio a rheoleiddio emosiynol.

Nid i ddod hyd yn oed yn fwy hunanol a thorri'r llall i ffwrdd hyd yn oed yn fwy, ond i ddod yn gliriach, yn gyntaf gyda ni ein hunain, am yr hyn sydd ei angen arnom mewn gwirionedd a'r hyn yr ydym am wneud ein bywydau yn adlewyrchiad gwell o'n dyheadau sydd wedi'u hysbrydoli gan yr enaid.

Rhaid inni sylweddoli nad ydym yn ddioddefwyr di-rym ; gallwn gymryd hyd yn oed dim ond camau bach i ddysgu ffyrdd newydd o feithrin cariad tuag atom ein hunain a mabwysiadu rheoleiddio emosiynol ar gyfer meddwl iachach.

Nid yw Cariad at eich Hun yn ymwneud â cheisio bod yn well nag eraill.

Yn syml, mae’n ymwneud â dysgu beth yw ein hanghenion ein hunain a chymryd cyfrifoldeb amdanynt, sy’n dod â mwy o ymdeimlad o foddhad, hunan-barch a hunanwerth, ac yn ein helpu i adeiladu mwy. cyfathrebu effeithiol a chysylltiad ym mhob agwedd o'n bywydau.

Ni waeth pa mor anodd yw ein sefyllfa, gallwn cymryd perchnogaeth o'n hapusrwydd a chymryd hyd yn oed un cam bach y dydd a fydd yn y pen draw yn ein harwain at ble rydym eisiau bod.

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, er enghraifft, efallai yr hoffech chi ddysgu pethau newydd a all eich helpu gwella ansawdd eich bywyd a'ch perthnasoedd , ac mae hynny'n wych iawn!

Rhowch glod i chi'ch hun am gymryd y cam hwn , am fod yn barod i agor eich hun i syniadau newydd a all eich helpu i greu'r bywyd yr ydych yn ei ddymuno a chyflawni rheolaeth emosiynol.

Fel Antonio Mercurio, sylfaenydd Anthropoleg Personoliaethol Existential a Cosmo-Art yn dweud:

Mae heddiw yn ddiwrnod newydd, a gallaf ddewis creu Cariad a Harddwch.

Nid oes yn rhaid i ni ei wneud yn berffaith: mae hyd yn oed dewisiadau bach o gariad tuag at ein hunain ac eraill yn cael effeithiau crychdonni rhyfeddol sy'n helpu i greu mwy fyth o gariad a harddwch o fewn ein hunain ac yn ein bywydau.

Byd Gwaith, wrth i ni ymarfer hunan-gariad fel Celf i'w hogi a'i dysgu, rydyn ni'n gwella arni, yn union fel gydag unrhyw gelfyddyd neu grefft, ac mae'r buddion yn dechrau talu ar ei ganfed.

2. Cymerwch berchnogaeth o'ch teimladau

Menyw Ifanc Drist Pret Yn Eistedd A Chwymp Mewn Meddwl Dwys

Mae dysgu sut rydyn ni'n teimlo'n wirioneddol, beth yw ein hanghenion a'n dymuniadau dyfnaf, a'u mynegi, yn agwedd sylfaenol ar Gariad yr Hunan. Mae hefyd yn rhoi'r mewnwelediadau allweddol i ddatblygu rheoleiddio emosiynol.

Mae llawer ohonom mor gyfarwydd â naill ai cau ein hemosiynau neu ffrwydro'n uniongyrchol i ddicter fel nad ydym yn ymwybodol o beth yw ein teimladau mewn gwirionedd a beth allai fod wedi'u sbarduno.

Mae dysgu sut i enwi'ch emosiynau, a'u cysylltu â'r hyn a allai fod wedi'u hachosi, gyda sut maen nhw'n teimlo yn eich corff a'r math o feddyliau maen nhw'n dueddol o ysgogi yn eich meddwl, yn cymryd ychydig o waith. , ac efallai y byddwch am wneud hynny cael rhywfaint o help proffesiynol yn y broses hon.

Dysgodd llawer ohonom yn gynnar i atal a gwadu ein teimladau dyfnaf, a gall gymryd peth ymarfer difrifol i ddod yn ôl i gyd-fynd â'n hunain ac addasu i'r arfer o reoleiddio emosiynol.

Ond hyd yn oed ar eich pen eich hun, gallwch chi ddechrau cymryd sylw o sut rydych chi'n teimlo trwy gydol y dydd, a siarad eich emosiynau wrth iddyn nhw godi. (Gallwch hefyd wneud chwiliad gwe a chael rhestr lawn o emosiynau a all eich helpu i nodi sut rydych yn teimlo).

Gallwch chi wneud hyn trwy newyddiadura, a thrwy siarad â chi'ch hun trwy gydol y dydd, gallwch chi ei wneud hyd yn oed yn fwy pwerus trwy siarad eich emosiynau ag eraill.

Dysgu defnyddio datganiadau teimlad – rydw i’n teimlo’n drist iawn heddiw, neu rydw i’n teimlo’n ofnus, neu rydw i’n teimlo’n falch iawn ohonof fy hun ar ôl gorffen fy ngwaith, rydw i’n teimlo’n ymlaciol iawn ar ôl cael bath! – hyd yn oed ar gyfer pethau bychain, mae’n rhoi inni arfer o fod yn onest ac yn integredig, yn gyntaf oll, ynom ein hunain.

Wrth inni ddysgu derbyn ein hunain yn ein holl fyrdd o deimladau ac adweithiau emosiynol, da a drwg, anrhydeddus a heb fod mor fonheddig, rydym yn dysgu cofleidio ein dynoliaeth a gweld ein hamherffeithrwydd fel cyfleoedd i dyfu, yn hytrach nag fel diffygion ofnadwy i'w cuddio. o'r golwg.

Y tric ar gyfer rheoleiddio emosiynol yw dechrau'n fach a chael llawer o ymarfer, fel eich bod chi'n teimlo'n fwyfwy cyfforddus gyda bod yn berchen ar eich teimladau, a sylweddoli bod - gallwch ymddiried ynoch eich hun , a gallwch chi drin hyd yn oed yr emosiynau anoddach fel galar, ofn, dicter, yr awydd i reoli a dominyddu eraill, cenfigen, cenfigen, trachwant, casineb, ac ati.

Mewn gwirionedd, po fwyaf y gallwn fynegi'n onest sut yr ydym yn teimlo trwy siarad ein hemosiynau'n uchel yn unig, y mwyaf grymus y teimlwn.

Nid ydym bellach yn gorfod gweithio mor galed i gadw'r teimladau hynny dan ormes ac esgus ein bod yn teimlo pethau nad ydyn ni, neu ddim yn teimlo'r pethau rydyn ni!

Nid yw mynegi sut rydyn ni'n teimlo, fodd bynnag, yn golygu ffrwydro pobl eraill â'n hemosiynau dilyffethair.

Os ydych chi'n rhywun sy'n tueddu i fynd yn grac yn hawdd, gall fod yn syniad da dilyn y rheol enwog o'r cyfrif i ddeg: cyfrif i ddeg, neu hyd yn oed yn hirach os oes angen, cyn i chi siarad neu weithredu.

Gall hynny roi amser i chi adael i egni eich dicter setlo ychydig, felly gallwch chi wedyn ddod o hyd i ffordd o gyfathrebu na fydd naill ai'n clwyfo'r llall nac yn gwneud iddyn nhw godi eu hamddiffynfeydd.

Cofiwch - eich dymuniad yw creu cariad a harddwch - i gael gwell perthnasoedd â chi'ch hun ac eraill.

Nid bod yn iawn, neu ddominyddu a rheoli eraill neu chi'ch hun yw'r nod , ac efallai y bydd angen peth ymdrech i fod yn barod i newid eich patrymau, ond dyna beth all ddod â'r hyn rydych chi ei eisiau!

Mae’r un peth yn wir, gyda llaw, gyda hunan-siarad: nid yw berwi eich hun am eich camgymeriadau a'ch camweddau yn mynd i'ch gwneud chi'n berson gwell.

Mae dod yn ymwybodol o’n camgymeriadau yn bwysig, ond unwaith y byddwn wedi dod yn ymwybodol ohonynt, gallwn ofyn i’n hunain sut y gallwn eu cywiro – a allwn wneud iawn i’r llall? I ni ein hunain? - ac yna symud ymlaen.

Yn lle hynny, os mai chi yw'r math o berson sy'n tueddu i gau i lawr pan fyddwch chi'n teimlo'n ofidus neu'n anghyfforddus am rywbeth ac yn esgus bod popeth yn iawn, eich swydd chi fydd gwneud ymdrech bob dydd i fod yn uniongyrchol ac yn onest am sut rydych chi yn teimlo.

Ar ddechrau ymarfer rheoleiddio emosiynol, mae'n mynd i deimlo'n lletchwith iawn ac yn anghyfforddus. Rydych chi wedi arfer fferru eich hun allan a gwadu bod gennych chi deimladau am bethau (ac efallai eich bod chi'n credu eich bod chi'n dioddef o iselder).

Ond fy awgrym yw gweithio ar ddod yn fwy agored a gonest am sut rydych chi'n teimlo am ychydig wythnosau , a gweld sut mae eich iselder yn mynd ar ôl hynny), felly mae'n mynd i gymryd rhywfaint o ymarfer i adael i chi'ch hun wir deimlo eto.

Ond ar ôl i chi ddechrau, byddwch chi'n rhyfeddu at faint yn fwy o egni y byddwch chi'n dechrau ei deimlo a faint mwy o gysylltiad y byddwch chi'n ei deimlo gyda'ch partner.

Efallai eich bod chi'n pendroni, Ond sut alla i ddechrau rhannu fy nheimladau go iawn wrth gydweithio yn y tŷ? Beth os yw pawb yn colli rheolaeth trwy rannu sut rydw i'n teimlo?

Beth os nad yw pethau'n mynd drosodd yn dda? Beth os bydd fy mhartner/plant/aelodau o’r teulu yn ymateb yn negyddol? Beth os ydw i'n teimlo wedi fy llethu yn ceisio dysgu rheoleiddio emosiynol?

Mae'r ofnau hyn i gyd yn gwbl ddealladwy.

3. Torri hen batrymau

Pâr Mewn Cariad

Mae’n anodd torri arferion yr ydym wedi bod yn eu dilyn am y rhan fwyaf o’n bywydau, a gall fod yn arbennig o heriol pan fyddwn yng nghanol argyfwng mawr.

Fodd bynnag, mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir: pan rydyn ni yng nghanol argyfwng byd-eang fel yr un rydyn ni ynddo nawr, mae'n amser perffaith i geisio gwneud newidiadau , oherwydd mae cymaint eisoes yn symud.

Mae gennym gyfle gwirioneddol i ddechrau edrych ar ein bywydau a bod yn onest iawn am yr hyn yr ydym ei eisiau a'r hyn nad ydym ei eisiau, yr hyn sy'n bwysig ac yn ystyrlon i ni, a'r hyn nad yw, a dechrau cymryd rhai camau tuag at adeiladu'r bywyd yr ydym. eisiau.

4. Dechreuwch gysylltu â chi'ch hun

Yn hytrach na pharhau i fod yn ddioddefwyr goddefol o flaen ein sgriniau neu osod parthau allan mewn unrhyw nifer o ffyrdd, gallwn gymryd ychydig o amser bob dydd i ddechrau cysylltu â'n hunain, sut rydym yn teimlo mewn gwirionedd am bethau, a dysgu sut i siarad. ein gwirionedd ac agor y drws i greu mwy o agosatrwydd ag eraill.

Os cadwn ar y blaen ein prif nod – creu Cariad a Harddwch yn ein bywydau, un diwrnod ar y tro – gallwn ddysgu sut i fynegi hyd yn oed ein hemosiynau anodd mewn ffyrdd adeiladol.

Gallwn roi rhywfaint o amser i ni ein hunain fentro, ac yna symud ein ffocws i rywbeth a fydd yn ein helpu i deimlo'n well - rhyw weithred fach o gariad a all ddod â ni i agor ein calonnau a sylweddoli bod gennym ni mewn gwirionedd fwy o bŵer nag yr ydym yn meddwl ei newid. sut yr ydym yn teimlo.

5. Peidiwch â negyddu eich teimladau anodd

mae'n ymwneud â'u cydnabod yn gyntaf fel y gallwn adael iddynt fynd ac yna ganolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn ei ddysgu, a rhoi'r hyn a fydd yn hwyluso rheoleiddio emosiynol i'n hunain.

Gall hyn ddod â mwy o gariad i ni, mwy o gysylltiad, mwy o ymddiriedaeth, mwy o harddwch yn ein hunain ac yn ein hunain sut rydym yn rhyngweithio ag eraill .

Mae byd gwell yn dechrau gyda bodau dynol unigol yn gwella eu bywydau eu hunain ac yn gwella ein bywydau ein hunain yn dechrau gofalu amdanom ein hunain a chymryd perchnogaeth o'n hapusrwydd a'n lles.

Nid yn unig ar lefel faterol, ond ar lefel emosiynol, seicolegol a pherthnasol hefyd.

Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddod yn berffaith dros nos neu os ydym yn cael trafferth gyda'r offer newydd hyn, mae rhywbeth o'i le arnom ni.

I'r gwrthwyneb - mae angen i ni feddwl amdanom ein hunain fel Artistiaid ein bywydau, dim ond gwneud ein gorau i ymarfer sut i garu ein hunain ac eraill ychydig yn fwy bob dydd.

Mae pob tamaid bach o Gariad a Harddwch y gallwn ei greu yn ein hunain a pherthnasoedd yn gyfraniad hynod bwysig i fyd gwell, ac ni fu erioed fwy o angen amdano nag yn awr.

Rydyn ni'n grewyr holl-bwerus - gadewch i ni ddefnyddio'r argyfwng hwn i ddysgu celf a gwyddoniaeth rheoleiddio emosiynol a chreu mwy o Gariad a Harddwch, mewn ffyrdd bach, bob dydd.

Ranna ’: