Mae Fy Nghariad Newydd Eisiau Perthynas Amlamoraidd

Mae person sy

Yn yr Erthygl hon

Beth ydych chi'n ei wneud os byddwch chi'n dechrau mynd at gariad newydd ac mae'n awgrymu ei fod am gael perthynas aml-amoraidd?

Efallai bod gennych chi fil o gwestiynau yn rhedeg trwy'ch pen fel, beth sydd polyamorous golygu. Beth yw'r risgiau? Pam y byddai hyd yn oed eisiau rhywbeth felly?

Perthynas agored yw pan fydd cwpl ymroddedig yn penderfynu cael profiadau rhywiol gyda phobl eraill. Gyda polyamory, efallai y bydd gennych bartneriaid lluosog ar yr un pryd.

Ystyr person sy'n amryliw ywdyddio mwy nag un person, nid dim ond cael rhyw gyda phobl eraill.

|_+_|

Nid oes rhaid i ryw fod yn ffocws polyamory

Gall fod yn ymwneud â'r emosiynol, rhamantus neuagweddau agos-atoch ar garu person arall. Mae pwyslais arcyfathrebu agoreda ffiniau a nodir yn unigol.

Ond oherwydd natur gymhleth emosiwn dynol, gall y deinamig hwn roi person agored i niwed mewn perygl o gael ei ecsbloetio. Os nad yw'r cyfathrebu'n glir, ymlaen llaw ac yn onest, gall fod camddealltwriaeth boenus.

Er nad yw polyamory yn gysylltiedig â chaethiwed rhyw, efallai y bydd rhywun sy'n cael trafferth gyda chaethiwed rhywiol yn cael ei dynnu i ffordd o fyw amryliw.

Os yw hyn yn wir, mae risg uwch o ddal clefyd a drosglwyddir yn rhywiol (STD).

Mae rhai pobl yn dadlau bod budd esblygiadol i gael mwy nag un partner i wrywod a benywod a bod ein fferomonau yn awgrymu bod hynny'n naturiol i fodau dynol.

|_+_|

Gall polyamory fod yn ffordd o ddarganfod gwahanol ffyrdd o brofi cariad

Yn ddelfrydol, mae gan polyamory nodweddion nad ydynt yn feddiannol, yn onest, yn gyfrifol ac yn foesegol. Gall fod yn ddewis i frwydro yn erbyn normau cymdeithasol a darganfod gwahanol ffyrdd o brofi cariad ac agosatrwydd.

Os ydych chi'n gyfforddus â'ch partner yn caru ac yn ymgysylltu'n rhamantus â pherson arall ac yn dymuno archwilio'r pethau hynny eich hun, efallai mai polyamory yw'r penderfyniad cywir i chi.

|_+_|

Gall polyamory ddod â rhai anawsterau ychwanegol mewn perthynas

Mae Polyamory yn dod ag anawsterau ychwanegol i gwpl sy Os ydych chi neu'ch partner yn afiach yn emosiynol ar hyn o bryd neucael trafferth gyda salwch meddwl. Gall polyamory achosi rhai anawsterau ychwanegol. Dysgu adnabod triniaeth emosiynol neucam-drinyn hanfodol i bawb, ond yn arbennig o bwysig os yw eich partner yn pwyso arnoch chi i wneud eich penderfyniad.

Mae llawer o fenywod a dynion yn profi ar ryw adeg yn eu bywyd cam-drin dyddio, felly amddiffyn eich hun drwy archwilio cyffredinarwyddion o drin emosiynol neu seicolegola phenderfynu a allai mynd i berthynas amryfal gymhlethu neu waethygu'r materion hyn ymhellach.

|_+_|

Mwy o risg o ddal STD

Un o'r risgiau sylweddol mewn polyamory, neu unrhyw amgylchiadau lle mae gennych chi bartneriaid rhywiol lluosog, yw'r risg uwch o ddal STD.

Dylech fod yn ofalus bob amser i ddefnyddio amddiffyniad a'ch bod chi a'ch partner yn ei gymryd o ddifrif.

Os ydych chi neu'ch partner yn tueddu i anghofio bod yn ofalus yng ngwres y foment, gwnewch yn siŵr bod condomau ar gael bob amser.

Efallai y byddwch hefyd am gael profion gwaed arferol ar gyfer heintiau STD fel y gallwch gael y sylw meddygol sydd ei angen arnoch yn gyflym os byddwch yn dal rhywbeth. STDs fel gonorea , mae clamydia a HIV yn gyffredin, a gall unrhyw un ei gael. Efallai y byddant yn ymwybodol neu ddim hyd yn oed eu bod yn ei gario.

Agwedd arall a all fodstraen emosiynolyw'r cylch o orfod cael eich ailbrofi ac aros i ddarganfod y canlyniadau. Os ydych chi'n rhywun sy'n dueddol o orbryder neu iselder, gallai hyn fod yn rhywbeth i dorri'r bargen i chi os yw'r syniad o orfod cael prawf bob mis neu hyd yn oed bob yn ail wythnos yn ormod.

|_+_|

Nid yw Polyamory at ddant pawb, gwnewch benderfyniad iach

Nid yw Polyamory at ddant pawb ond fe allai ddod â boddhad i chi'ch dau wrth archwilio agosatrwydd a chariad mewn ffordd anghonfensiynol.

Ar y llaw arall, os ydych yn teimlo dan bwysau i dderbyn polyamory yn y bygythiad o gael eu gadael neu yn ofni emosiynol neucam-drin geiriolgan mai canlyniad bod yn na, yna baneri coch yw'r rhain.

Os yw'ch partner yn barod ar y penderfyniad i geisio, ond nad ydych chi'n argyhoeddedig, parhewch i ymchwilio a chyfathrebu am y pwnc.

Rhowch wybod iddynt fod angen mwy o amser arnoch i feddwl am y peth, os ydyntparchu eich ffiniauac nidyn emosiynol gamdriniol, dylid derbyn yr ateb hwnnw. Mae risgiau’n gysylltiedig â chael partneriaid rhywiol lluosog, a gallai’r trawma emosiynol gael effaith sylweddol.

Dysgwch beth allwch chi i gadw'n ddiogel a gwneud penderfyniadau iach ar eich rhan.

Ranna ’: