Beth i'w wneud ar ôl toriad?

Trist Ypset dyn yn dal ei ben gyda thorri ei law

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n deffro o freuddwyd ac yn sylweddoli nad y person rydych chi'n ei garu yw'r un a'ch bod chi'n cael eich gadael â chalon wedi torri? Rydyn ni i gyd wedi bod trwy hyn. A wnaeth i chi feddwl beth i'w wneud ar ôl toriad?

Un o'r cwestiynau rydyn ni'n mynd i'w gofyn i'n hunain yw pa gamau gweithredu sy'n helpu ac yn rhwystro toriad. Y gwir yw, mae gennym ni i gydprofi torcalon ar ryw adeg, ac mae'n helpu i wybod y dull gorau ar beth i'w wneud ar ôl toriad gwael.Roedd eich cariad yn wir, felly disgwyliwch y bydd angen amser arnoch i wella'n gadarnhaol. Gall person ddod dros doriad yn rhwydd os bydd yn cymryd y camau cywir ac yn asesu ei ymddygiad yn rheolaidd.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am yr hyn y gallwch chi ei wneud ar ôl toriad.

20 peth i'w gwneud ar ôl toriad

Pan fyddwch chi'n wynebu toriad gwael, y peth cyntaf y byddwch chi'n ei deimlo yw gwadu a sioc. Efallai y bydd yn teimlo bod rhywun yn trywanu eich calon, a allai fod yn un rheswm pam mae torcalon yn derm mor berffaith am yr hyn rydyn ni'n ei deimlo.

Angen awgrymiadau ar beth i'w wneud wrth ddelio â breakup? Sut mae symud ymlaen, a ble i ddechrau? A ydych chi'n dileu'ch cariad pan sylweddolwch nad oedd yr holl gariad, addewidion a geiriau melys hynny wedi golygu dim?

Ar ôl torcalon – ydy, mae pethau’n gwella ond peidiwch â disgwyl iddo fod yn well mewn amrantiad. Dyma rai awgrymiadau a all eich helpu i ddysgu sut i deimlo'n well ar ôl toriad:

1. Rhowch amser i chi'ch hun

Yn meddwl tybed beth i'w wneud ar ôl toriad? Yn gyntaf, ewch yn hawdd ar eich hun arhowch amser i chi'ch huni brosesu'ch emosiynau'n dawel. Gall disgwyl gormod gennych chi'ch hun yn rhy fuan newid llwybr eich adferiad ar ôl torri.

Mae'n cymryd amser i roi'r gorau i frifo ar ôl toriad; mae amser segur i wella yn helpu rhywun i ad-drefnu eu meddyliau a delio â nhw'n fwy priodol. Gall rhuthro trwy'r teimladau ar ôl toriad yn aml arwain at deimladau heb eu datrys sy'n effeithio ar bobl am amser hir.

2. Dileu gwybodaeth gyswllt

Ydy Mae hynny'n gywir. Yn sicr, efallai y byddwch chi'n dweud na fydd hyn yn gweithio oherwydd eich bod chi'n gwybod rhif ffôn eich cyn-aelod ar y cof, ond mae'n helpu. Mae'n un cam tuag at eich adferiad. Tra arno, gallwch hefyd gael gwared ar unrhyw beth a fydd yn eich atgoffa o'u bodolaeth. Nid yw'n chwerw; mae'n symud ymlaen.

Pan fyddwch chi'n teimlo'r awydd i siarad neu o leiaf yn cau, ac rydych chi'n cael eich temtio i ffonio un tro olaf - peidiwch.

Yn lle hynny, ffoniwch eich ffrind gorau, eich chwaer, neu frawd - byddai unrhyw un rydych chi'n ei adnabod yn eich helpu neu'n dargyfeirio'ch sylw. Peidiwch â chysylltu â'ch cyn.

|_+_|

3. Cofleidiwch eich emosiynau

Beth i'w wneud ar ôl toriad gyda chariad neu gariad? Wel, gadewch eich emosiynau allan, dim ond nid o flaen eich cyn, felly peidiwch â cheisio eu galw. Crio, sgrechian neu gael bag dyrnu a'i daro mor galed ag y gallwch.

Efallai y byddwch yn gofyn pam? Wel, mae hyn oherwydd eich bod chi'n brifo, ac os byddwch chi'n gadael y cyfan allan, bydd yn eich helpu chi.

Y camgymeriad mwyaf cyffredin rydyn ni'n ei wneud yw cuddio'r boen, ac mae hynny'n ei wneud yn waeth.

Gadewch i chi'ch hun deimlo'r boen- gwrandewch ar ganeuon serch trist, crio, ysgrifennwch eich holl deimladau ar bapur, a'i losgi. Sgrechian neu daro bag dyrnu fel eich bod mewn arena bocsio. Ar y cyfan, gadewch y cyfan allan a delio â'r boen nawr.

4. Derbyn realiti

Rydych chi'n gwybod ei fod drosodd, iawn? Rydych chi'n gwybod hyn y tu mewn i'ch calon, felly pam dal gafael ar eu haddewidion? Pam obsesiwn am y rhesymau y tu ôl i'r chwalu? Digwyddodd oherwydd y gwnaeth, ac roedd gan eich cyn-reswm ei resymau, a dyna ni.

Derbyn y ffaith ei fod drosodd nawr ac yn lle gwneud cynlluniau ymlaensut i ennill eich cyn yn ôl, gwnewch gynlluniau ar sut y gallwch symud ymlaen.

5. Carthu cyfryngau cymdeithasol

Merched ifanc ar eu pennau eu hunain yn eistedd wrth ochr y ffenestr ac yn edrych ar ffôn symudol

Eto i gyd, yn stelcian eich cyn ar gyfryngau cymdeithasol? Ceisiwch atal eich hun ar unwaith. Dileu eich holl gymwysiadau cyfryngau cymdeithasol am ychydig ddyddiau, gan y bydd yn rhoi cyfle i chi gael gwared ar ei ddylanwad.

Mae gan gyfryngau cymdeithasol ffordd o roi gwybod i chi am yr hyn y mae eich cyn yn ei wneud, hyd yn oed ar ôl i chi wahanu. Mae gennych chi fynediad at eu bywydau a'u geiriau hyd yn oed ar ôl iddynt wahanu, a all effeithio ar eich hwyliau bob dydd.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn eich atal rhag symud oddi wrth eich cyn, gan nad ydych yn cael cyfle i ddianc oddi wrthynt. Gall diweddariad ganddynt anfon chwil i mewn i stat e o ddicter, rhwystredigaeth, cenfigen, neu dristwch.

|_+_|

6. Cynlluniau gyda ffrindiau

Gall ceisio darganfod sut i drin toriad fod yn straen. Ond mae'rcyngor gorau breakupyw gwneud cynlluniau i gymdeithasu gyda'ch ffrindiau.

Gall cwrdd â ffrindiau roi cyfle i chi ail-godi ac adnewyddu'ch meddwl. Gallwch chi awyru'ch emosiynau o flaen eich ffrindiau, yn ogystal â chael amser da gyda nhw.

Gall bywyd ar ôl torri i fyny ymddangos yn anobeithiol ac yn unig. Ond mae ffrindiau'n cynnig cyfle i chi anghofio'ch poen ac ailddarganfod eich hun mewn ffordd newydd. Maen nhw'n eich atgoffa y gallwch chi gael amser gwych a mwynhau'ch hun, hyd yn oed heb eich cyn.

7. Ceisiwch wneud ymarfer corff

Hyd yn oed os nad ydych chi'n teimlo fel codi o'r gwely, ceisiwch gael eich corff i symud. Ymarfer budd-daliadau cynnwys gwelliant meddyliol a chorfforol.

Gallwch geisio gwneud rhai ymarferion syml a allai helpu i godi eich hwyliau. Hefyd, mae ymarfer corff yn eich cadw'n ymgysylltu'n feddyliol ac yn gorfforol, sy'n helpu i gael gwared ar feddyliau diangen am y toriad o'ch meddwl.

8. Yay hunanofal

Ydych chi wedi colli'r cymhelliant i wneud pethau bach drosoch eich hun ar ôl y toriad? Dylai pethau i'w gwneud ar ôl toriad gynnwys rhai gweithgareddau hunanofal .

Dewch o hyd i weithgareddau sy'n eich helpu i ymlacio ac adfywio ar ôl toriad anodd. Gallwch roi cynnig ar fyfyrio, mynd i'r sba, neu dreulio amser gyda'ch anifail anwes. Bydd ymennydd wedi'i ailwefru yn eich helpu i deimlo'n annwyl ac yn cael gofal a ddim mor agored i niwed ar ôl toriad.

9. Cyfrwch eich bendithion

Beth i'w wneud ar ôl toriad? Dywedwch diolch!

Gwnewch restr o'r holl bethau yr ydych yn ddiolchgar amdanynt, a chymerwch olwg arni bob dydd. Bydd atgoffa'ch hun o'r holl bethau da sy'n rhan o'ch bywyd yn eich helpu i ddod allan o ofod pen negyddol.

Gallai gwahanu oddi wrth eich partner wneud i fywyd ymddangos yn ddiystyr ac yn wag. Ond trwy gydnabod yr holl bethau da, pobl, a phrofiadau yn eich bywyd, gallwch ddysgu gwenu eto.

10. Ailwampio'r tu mewn

Gwedd newydd, am olwg newydd.

Effaith y tu mewn lles seicolegol eu deiliaid mewn amrywiol ffyrdd. Mae pob gofod yn dal atgofion o'r gorffennol, a gall ei newid roi persbectif newydd i chi.

Efallai y bydd eich ystafell a'ch cartref yn cynnwys atgofion o'r amser y gwnaethoch chi ei dreulio gyda'ch cyn. Trwy newid golwg y mannau hyn, gallwch chi gael gwared ar olion eich gorffennol o'ch amgylchoedd presennol yn gadarnhaol.

Newidiwch y llenni, ychwanegwch blanhigyn dan do, defnyddiwch dafliad, ychwanegwch rai clustogau neu newidiwch leoliad eich dodrefn. Gyda dim ond ychydig o gamau bach, gallwch chi ychwanegu naws ffres i'ch gofod a'i wneud yn bositif.

11. Ewch i deithio

Dyn yn yr Orsaf Reilffordd

Os yw gwaith yn rhoi cyfle i chi, cymerwch seibiant, teithiwch i le newydd, a mwynhewch wyliau egsotig.

Gallwch naill ai deithio ar eich pen eich hun neu fynd ar wyliau gyda ffrindiau neu deulu. Y naill ffordd neu'r llall, bydd teithio yn eich helpu i gael cyfle i fwynhau gofod newydd a rhoi persbectif newydd i chi ar eich problemau.

Gall mynd i leoliad newydd hefyd eich helpu i osgoi meddwl am ytristwch a dicter sy'n gysylltiedig â'ch chwalu. A phwy a wyr, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn gallu anghofio'ch poen yn gyfan gwbl tra'ch bod chi yno.

12. Therapi manwerthu

Mwynhewch ychydig a phrynwch bethau a fydd yn codi calon. Mynnwch ddarn newydd o ddillad, oriawr, darn newydd o dechnoleg, neu unrhyw beth arall a fydd yn gwneud ichi wenu o glust i glust.

Efallai na fydd siopa ar eich rhestr flaenoriaeth, oherwydd efallai y bydd y toriad yn rhoi pwysau ar eich ysbryd. Ond nid yw siopa yn weithgaredd gwamal, yn enwedig pan all roi hapusrwydd i chi yn ystod cyfnod anodd.

13. Cymryd hobi newydd

Beth i'w wneud ar ôl toriad? Datblygu hobi newydd a chyffrous.

Cymerwch risg ac ewch am y gweithgaredd sydd bob amser wedi eich tynnu tuag ato. Gall hobi newydd roi cyfle i chi ailddarganfod eich hun a'ch terfynau, ond gall fod yn hwyl hefyd.

Ewch i sgwba-blymio, rhowch gynnig ar grochenwaith, ymunwch â dosbarth dawns, dysgwch iaith newydd, neu gwnewch unrhyw beth arall sy'n eich cyffroi. Dewch â'r egni yn ôl i'ch bywyd, ac efallai gwnewch ffrindiau newydd tra'ch bod chi wrthi.

14. Cysylltwch â'r teulu

Nawr eich bod yn sengl, beth am wneud y gorau o'r foment hon atreulio peth amser gwerthfawr gyda'ch teulu.

Gall amser teuluol eich tanio a'ch atgoffa o'r hyn sy'n wirioneddol bwysig mewn bywyd. Gall helpu i wella'ch clwyfau a'ch gwneud chi'n gryf ar ôl toriad. Gall teulu fod yn system gymorth wych ar adegau anodd.

15. Byddwch yn brysur

Nid yw'n syniad da osgoi'ch emosiynau wrth ddysgu sut i oresgyn toriad. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig peidio â gorfwyta yn eich teimladau.

Dewch o hyd i ffyrdd o gadw'ch hun yn brysur mewn ffyrdd cynhyrchiol fel na fyddwch chi'n obsesiwn dros y toriad am amser hir. Ceisiwch gyflawni mwy o nodau yn y gwaith, darllenwch lyfr, dysgu sgil newydd neu gychwyn ar brosiect newydd.

16. Newyddiadur

Ewch ati i ysgrifennu! Cofnodwch eich teimladau fel y maeffordd wych o brosesu eich teimladau.

Os ydych chi'n ceisio darganfod beth i'w wneud pan fyddwch chi'n torri i fyny, ystyriwch gadw dyddlyfr lle rydych chi'n ysgrifennu sut rydych chi'n teimlo bob dydd. Gallwch hefyd ddyddlyfr pryd bynnag y bydd eich teimladau ar ôl toriad yn eich llethu.

17. Neillduwch eu pethau

Mae perthnasoedd yn golygu momentos a rhoddion i'w gilydd. Ond ar ôl toriad, mae'r pethau hyn yn atgof poenus o'ch cyn a'r cariad y gwnaethoch chi ei rannu.

Felly, os ydych chi'n pendroni beth i'w wneud ar ôl toriad gyda chariad neu gariad, gallwch chi roi pethau neu anrhegion eich partner blaenorol a roddwyd ganddyn nhw o'r neilltu. Gallwch eu rhoi mewn blwch fel eu bod allan o'ch golwg.

18. Parchwch eich hun

Beth na ddylid ei wneud ar ôl toriad? Peidiwch ag erfyn ar eich cyn ailystyried na gofyn iddynt roi cynnig arall arni. Parchwch eich hun.

Ni waeth pa mor galed neu boenus, mae angen i chi barchu'ch hun hyd yn oed os nad oes gennych unrhyw gau. Peidiwch ag erfyn ar rywun sydd ddim eisiau bod gyda chi mwyach.

Efallai ei fod yn ymddangos yn llym, ond dyma'r gwir y mae'n rhaid i chi ei glywed. Rydych chi'n haeddu mwy na hyn - gwyddoch eich gwerth.

19. Arferol ar gyfer y nos

Yn meddwl tybed beth i'w wneud ar ôl toriad, yn enwedig yn ystod nosweithiau digwsg? Gosodwch drefn.

Yrstraen a phrydersy'n gysylltiedig â thorri i fyny yn gallu tarfu ar drefn gysgu'r rhan fwyaf o bobl. Yn nhawelwch y nos, efallai y bydd meddyliau eich cyn yn eich poeni.

Ceisiwch gynnal trefn leddfol yn y nos a'i dilyn yn llym. Efallai y bydd yn heriol cadw ato i ddechrau, ond yn y pen draw, bydd eich corff yn parchu'r patrwm, a byddwch yn gallu cael cwsg cadarn bob nos.

20. Ceisio help

Gall toriadau fod yn boenus iawn. Ond dylai beth i'w wneud ar ôl toriad ddibynnu ar ba gyflwr meddwl yr ydych ynddo.

Os ydych yn dod allan o berthynas gamdriniol neu ddwys, efallai y bydd cymorth proffesiynol yn eich helpu i brosesu eich teimladau yn well. Bydd cyngor arbenigol yn eich arwain trwy'r boen a'r trawma y gallech fod yn eu profi.

Beth na ddylid ei wneud ar ôl toriad

Mae gwybod beth i'w wneud ar ôl toriad yn hawdd, ond ei wneud yw'r her wirioneddol, ond cyn belled â'ch bod yn gwybod beth sy'n rhaid i chi ei wneud a bod eich anwyliaid a'ch ffrindiau yma i chi. Bydd gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch i symud ymlaen a dechrau bywyd newydd.

Ar wahân i'r pethau y dylech eu gwneud ar ôl toriad, mae rhai pethau y dylech eu hosgoi, gan eu bod yn cyfyngu ar y cyflymder acwmpas eich iachâd. Dyma rai awgrymiadau ar beth i beidio â'i wneud ar ôl toriad:

1. Peidiwch â chael rhyw breakup

Er mor demtasiwn ag y gallai fod, ymwrthodwch â'r ysfa i fynd yn ôl at eich cyn. Mae’n eich rhoi mewn perygl o ddisgyn yn ôl i berthynas afiach gyda’ch cyn.

Gall rhyw breakup fod yn boeth ac yn ysgogol oherwydd bod yteimlad o golli eich partneryn gwneud y rhyw yn fwy angerddol. Fodd bynnag, nid yw'n iach gan y gall eich helpu i anwybyddu'r problemau a gawsoch gyda'ch partner.

2. Peidiwch â chysylltu â'ch cyn

Fe wnaethoch chi a'ch cyn dorri i fyny oherwydd bod rhywbeth o'i le, nad oedd yn gweithio i'r naill na'r llall neu'r ddau ohonoch. Ond mae'n hawdd anghofio hynny pan fyddwch chi'n eu colli yn daer postiwch y breakup.

Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i bethau i'w dweud ar ôl toriad gyda'ch cyn, a fydd yn rhoi cyfle i chi gysylltu â nhw eto. Ond, gall cysylltu â'ch cyn-gynt arafu eich proses i symud ymlaen trwy eich cadw'n llawn yn eich teimladau am eich cyn.

3. Peidiwch â mynd i adlam

Mae symud ymlaen oddi wrth eich cyn yn bwysig, ond dylai ddigwydd mewn modd amserol ac organig. Os ceisiwch ddianc rhag poen eich chwalu trwy ruthro i berthynas arall, ni fydd yn iach i chi.

Mae diffyg cysylltiad organig mewn perthnasoedd adlam, oherwydd yn aml rydych chi'n dychmygu'r cysylltiad rydych chi'n ei deimlo mewn ymgais anobeithiol i symud heibio'rpoen eich perthynas yn y gorffennol.

Edrychwch ar y fideo hwn i ddeall mwy am berthnasoedd adlam a pham nad ydyn nhw'n gweithio'n aml:

4. Peidiwch â chymharu eich hun

Nid oes dau berson yr un peth, ac nid oes dau doriad yr un peth ychwaith.

Bydd cymharu'ch hun â phobl eraill, eu perthnasoedd, a'u gallu i symud ymlaen yn gyflymach yn straen arnoch chi. Mae ganddo hefyd y potensial i wneud ichi weithredu mewn ffyrdd a allai fod yn niweidiol i chi yn y tymor hir.

Hefyd, ceisiwch beidio â chymharu'ch hun â sut mae'n ymddangos bod eich cyn yn delio â'r chwalu. Bydd yn eich cadw chi wedi'ch lapio yn eich teimladau tuag at eich cyn, ac yn gwneud i chi deimlo'n genfigennus ac yn ansicr.

5. Peidiwch ag ymroi i arferion afiach

Lloniannau? Efallai ddim

Pan fydd rhywun yn mynd trwy gyfnod anodd, gall alcohol neu ysmygu fod yn fagwrfa. Gall bwyta'r pethau hyn mewn symiau afiach fod yn niweidiol i'ch iechyd ac arwain at broblemau hirdymor. Efallai y byddwch hyd yn oed yn datblygu caethiwed i alcohol neu ysmygu, a fydd yn anodd iawn i ddod drosodd.

|_+_|

Casgliad

Nid yw'n hawdd trwsio calon sydd wedi torri. Weithiau mae'n dod yn annioddefol, yn enwedig pan fydd atgofion yn eich poeni neu os gwelwch eich cyn yn hapus gyda rhywun arall. Mae'n normal teimlo dicter, poen a dicter.

Rydyn ni'n fodau dynol, ac rydyn ni'n teimlo poen, a does neb yn cyfrif pa mor gyflym y gallwch chi wella - felly adferiad yn eich amser eich hun a derbyn popeth yn araf.

Defnyddiwch y rhestr o bethau i'w gwneud a pheth na ddylid eu gwneud yma i'ch helpu i ddarganfod beth i'w wneud ar ôl toriad. Bydd yn eich arwain trwy'r hyn a allai fod yn gyfnod poenus ac yn eich helpu i fynd heibio iddo'n rhwydd.

Peidiwch â theimlo'n wan pan fyddwch chi'n crio a pheidiwch â theimlo'n drueni pan fyddwch chi'n teimlo'n unig. Cofiwch fod yna bobl sy'n caru chi ac a fydd yn eich cefnogi.