Therapi Teulu

Teulu Hapus yn Eistedd Ar Sesiwn Therapi Gan Gwnselydd Benywaidd

Yn yr Erthygl hon

Mae perthnasoedd teuluol yn ein diffinio ni ac yn siapio pwy ydyn ni.

O fewn ein teuluoedd rydyn ni'n dysgu, nid yn unig yr iaith rydyn ni'n ei siarad, ond hefyd yn ffurfio arferion a'n personoliaeth.

Weithiau rydyn ni'n ceisio bod yn debycach i'n teulu, ac ar adegau eraill rydyn ni'n ceisio bod mor wahanol â phosib. Efallai bod gennym ni deulu sy'n ein helpu ni i ddysgu sut i gyfathrebu, ffurfioperthnasoedd iachac ymdopi â bywyd.

Pan nad yw hyn yn wir, gall therapi teulu fod yn ateb.

Beth yw Therapi Teulu?

Yn ôl y diffiniad o therapi teulu , mae'n ddull arbennig mewn seicotherapi sy'n helpu teuluoedd, ac unigolion i dyfu a datblygu waeth beth fo'u hanes teuluol.

Nawr, y cwestiwn nesaf sy'n codi yw - sut mae therapi teulu yn opsiwn triniaeth?

Wel, mae therapydd teulu yn ceisio helpu'r teulu i ddod o hyd i fwy defnyddiolffyrdd o ddatrys eu problemauac ymdrin â materion sylfaenol.

Mae'r broblem yn cael ei hystyried o ganlyniad i'r teulu cyfan, ac felly mae'r ateb yn galw am gynnwys pawb.

Y nod yw helpu'r teulu i weithio trwy eu problemau a chreu amgylchedd cartref sy'n gweithredu'n well.

Sut mae therapi teulu yn gweithio?

Yn nodweddiadol, mae un aelod o'r teulu sy'n dangos y symptomau (a elwir yn glaf a nodwyd).

Yn draddodiadol, glasoed neu blentyn yw'r claf a nodwyd, ond bob amser y person mwyaf sensitif a derbyngar i broblemau teuluol.

Y person hwn fel arfer yw'r rheswm y mae'r teulu'n apelio am gymorth i'w drwsio.

Yn nodweddiadol, bydd y teulu'n dechrau trwy fynd i'r afael ag un broblem a briodolir i'r person â rhyw fath o symptomau (pryder, caethiwed, ac ati). Fodd bynnag, dros nifer o sesiynau, bydd problemau atodol yn dod i'r amlwg a'u cysylltiad â'r gŵyn gychwynnol.

Yn y therapi hwn, mae'r teulu'n cael ei ystyried yn organeb fyw lle mae popeth yn gysylltiedig. Felly, mae’n rhaid i’r ymagwedd at y broblem fod yn un gyfannol.

Mae newid mewn un rhan o'r system deuluol yn effeithio ar rannau eraill o'r system a'r teulu cyfan. Felly, os yn bosibl, dylai pob aelod o'r teulu fod yn rhan o'rbroses therapi. Fodd bynnag, nid yw pawb yn cael eu cymell i newid, a bydd y therapydd yn gweithio gyda'r rhai sy'n barod i gymryd rhan.

Trwygweithio gyda therapydd teulu, daw’r teulu i ddeall beth yw rôl pob aelod wrth greu’r broblem.

Unwaith y bydd pawb wedi cymryd cyfrifoldeb am eu gweithredoedd, gall y broses iacháu ddechrau. Trwy raglenni therapi priodas a theulu, gall aelodau ddod o hyd i ffyrdd newydd, mwy ymarferol o ymdopi.

Datrys gwrthdaro yn awtomatigneu nid penderfynu pwy sy'n gywir ac anghywir yw'r hyn sy'n digwydd yn y therapi hwn.

Dyma sut mae therapi teulu yn helpu:

 • Mae'n cynyddu lefel y ddealltwriaeth ymhlith aelodau'r teulu
 • Mae'n atgyfnerthu'r cysylltiadau rhwng aelodau
 • Mae'n caniatáu mwy o ddibyniaeth ar ei gilydd ar adegau anodd.

Mathau o therapi teuluol

Mae'n seiliedig ar ddamcaniaeth systemau teulu sy'n rhagdybio na ellir tynnu unigolion o'r rhwydwaith o unigolion eraill y maent yn rhyngweithio â nhw.

Mae perthnasoedd teuluol yn cael eu pwysleisio fel ffactor hynod arwyddocaol mewn lles personol. Gall rhyngweithio teuluol feithrin cysylltiad cryfach a helpu i oresgyn problemau a phroblemau, felly nhw yw ffocws y therapi hwn waeth beth fo'r gwahanolmathau o therapi teuluol.

Therapi Teulu Amlddimensiwn (MDFT)

Mae'n rhaglen therapi aml-gydran a ddarperir gantherapyddion hyfforddedigmewn lleoliadau unigol a theuluol.

Mae hon yn driniaeth deuluol a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer:

 • Defnydd o sylweddau yn y glasoed
 • Ymddygiad rhywiol risg uchel
 • Problemau ysgol
 • Problemau tramgwyddus

Mae'r therapydd yn rhoi sylw cyfartal i bedwar prif faes:

 1. Glasoed
 2. Rhiant
 3. Teulu
 4. Cymuned

Mae sesiynau therapi yn digwydd o un i dair gwaith yr wythnos, fel arfer am gyfnod o 3-6 mis.

Mae sesiynau MDFT yn cynnwys sesiynau ar wahân gyda'r ieuenctid, rhieni, a sesiynau gyda rhieni a phobl ifanc gyda'i gilydd, mewn lleoliadau cleifion mewnol a chleifion allanol.

Therapi Teulu Strategol Cryno (BSFT)

Mae'n ymyriad seicotherapiwtig tymor byr a grëwyd i fynd i'r afael â chryfderau a gwendidau unigryw ieuenctid a theuluoedd lleiafrifol, Sbaenaidd yn arbennig.

Mae BSFT yn gyfuniad o ddulliau therapi teuluol strwythurol a strategol sy'n targedu ieuenctid 6-17 oed.

Wedi'i gynllunio i wella bywydau pobl ifanc trwy:

 • Eu helpu i leihau neu ddileu cam-drin sylweddau
 • Gwella gweithrediad y teulu
 • Effeithiol o ran atal a lleihau problemau ymddygiad
 • Hwyluso cydweithio teuluol yn gyffredinol

Therapi strwythurol teulu

Mae'n canolbwyntio ar batrymau, ffiniau a pherthnasoedd i archwilio'r strwythur teuluol yn ei gyfanrwydd a'i is-systemau.

Mae'r dull yn galw am ddeall ac ail-greu strwythur y teulu, fel y mae'r enw'n awgrymu.

Mae'r ddamcaniaeth adeileddol yn dadlau bod newid strwythur ateulu camweithredol, bydd eu rhyngweithio'n gwella a bydd y broblem yn cael ei datrys.

Trwy weithgareddau, mae'r therapydd yn gweithio ar gryfhau'r system trwy helpu'r aelodau i osod ffiniau priodol a chreu strwythur mwy gweithredol.

Therapi teulu strategol

Mae’n rhoi ffocws ar:

 • Prosesau teuluol
 • Cyfathrebu
 • Patrymau datrys problemau

O'i gymharu â therapi teuluol strwythurol, mae therapydd strategol yn edrych am y broblem a'r ateb yn y strategaethau perthynol a'r rhyngweithiadau o fewn y teulu.

Mae therapi teulu strategol yn dechrau gyda'r rhagdybiaeth y gellir cael newid heb ddadansoddiad dwys o ffynhonnell y broblem.

Mae'r ffocws yn cael ei roi ar newid rhyngweithio aelodau'r teulu trwy newid yr unigolynpatrymau cyfathrebua chreu strategaethau newydd i fynd i'r afael â'r broblem.

Mae fel arfer yn fyrrach ac yn cynnwys mwy o waith cartref wedi'i gynllunio i helpu'r teulu i addasu eu persbectif o'r broblem.

Beth i'w ddisgwyl mewn therapi teulu?

Yn ddelfrydol, byddai pob aelod o'r teulu yn fodlon ac yn gallu cymryd rhan mewn sesiynau wrth i'r siawns o ddatrys y broblem gynyddu'n sylweddol.

Ar ôl y gwerthusiad cychwynnol, bydd y therapydd yn gwneud penderfyniad gyda phwy i barhau i weithio. Gallai fod yn fwy ffrwythlon parhau i weithio gyda’r unigolyn yn unig neu ychydig o aelodau’r teulu yn hytrach na’r teulu cyfan.

Ar ben hynny, gellir perfformio therapi gyda dim ond y bobl sy'n barod i ddod i sesiynau a chymryd rhan.

Yn fwyaf cyffredin byddai'r teulu'n cyfarfod â'r therapydd unwaith yr wythnos.

Mae'r gwaith yn digwydd mewn sesiynau a thu allan iddynt.

Mae’r rhan o’r gwaith a wneir yn ystod y sesiynau yn canolbwyntio ar:

 • ymhelaethu ar y broblem,
 • deall yr achosion a dod o hyd i'r datrysiadau.

Mae sesiynau yn amser i ganolbwyntio ar gryfderau teulu hefyd, megis gofalu ac amddiffyn ein gilydd. Gan mai dim ond cwpl o oriau'r wythnos yw'r sesiwn fel arfer, gall therapyddion teulu neu gwnselwyr teulu ragnodi gwaith cartref. Gall aseiniadau a roddir gynnwys y teulu cyfan neu ychydig o aelodau yn unig.

Dylai aelodau'r teulu ddeall bod therapi yn awgrymu newid ac y dylent ddisgwyl cymryd rhywfaint o gyfrifoldeb am y datrysiad.

Gweithgareddau a thechnegau therapigellir eu benthyca o unrhyw ddulliau seicotherapi eraill cyn belled â'u bod yn broffidiol ar gyfer y sefyllfa benodol honno.

Gall yr ymarferion fod o:

 • therapi gwybyddol-ymddygiadol
 • dadansoddiad trafodaethol
 • therapi dirfodol

Unrhyw therapi cyn belled â'i fod yn amserol ac yn berthnasol i'r teulu penodol hwnnw.

Manteision a defnyddiau therapi teulu

Pam mae therapi teulu yn bwysig? Ym mha ffyrdd y mae'n gwneud gwahaniaeth? Edrychwch ar y manteision hyn o'r therapi i wybod pam na ddylai rhywun ei golli:

 • Yn ddefnyddiol pan fydd her deuluol, fel galaru am farwolaeth aelod o'r teulu
 • Un o'r heriau yr eir i'r afael â hi orau gyda therapi teulu neu gwnsela teulu yw ysgariad
 • Cyflwyno aelodau newydd o'r teulu i system y teulu (llys-rieni a brodyr a chwiorydd).
 • Mynd i'r afael â gwrthdaro aperthnasau cythryblusi deimlo ei fod yn cael ei glywed a'i dderbyn
 • Gwerthfawrogiad o rai caeedig
 • Gwell cyfathrebu, a gweithredu
 • Yn effeithiol o ran cynyddu atal a dileu camddefnyddio sylweddau ymhlith pobl ifanc
 • Dewis da i fynd i'r afael ag anghydfodau ariannol neu briodasol
 • Yn ddefnyddiol wrth ymdopi â salwch meddwl aelod o'r teulu
 • Yn helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi'r aelod o'r teulu
 • Gall aelodau’r teulu geisio therapi teuluol er nad yw’r person â phroblem (e.e. claf a nodwyd) wedi ceisio therapi unigol.

Gallwn ddweud ei fod yn ddefnyddiol mewn unrhyw sefyllfa lle mae dicter, galar neu wrthdaro o fewn y teulu.

Ymchwilyn awgrymu y gall therapi teulu fel opsiwn triniaeth leihau nifer yr ymweliadau gofal iechyd, yn enwedig i'r rhai sy'n ei ddefnyddio'n aml.

Cyfyngiadau therapi teulu

Mae rhai achosion pan allai therapi unigol ar gyfer un neu fwy o aelodau'r teulu fod yn ateb mwy addas.

 • Pan nad oes digon o aelodau wedi'u cymell i ymuno a chymryd rhan weithredol yn y broses
 • Mae'n fwy addas pan na all aelodau ymuno â sesiynau oherwydd heriau meddyliol neu gorfforol
 • Mae'n well pan fydd cyfle i therapi teulu danio rhyngweithiadau anian yn ystod sesiynau a all beryglu'r bobl dan sylw

Gall therapi teuluol fod yn arbennig o fregus ar gyfer glasoed neu blant oherwydd efallai nad ydynt wedi datblygu mecanweithiau i ddelio â rhyngweithiadau cymhleth ac ansefydlog yn ystod sesiynau.

Ar y cyfrif hwn, gallai ychwanegu neu ddewis triniaeth unigol ar eu cyfer hwy a rhieni ar wahân fod yn opsiwn gwell.

Sut i baratoi ar gyfer therapi teuluol?

Wrth ddewis y therapi hwn meddyliwch a fyddai'n ffit da i'ch teulu.

Pa fath o therapydd fyddai fwyaf addas?

Os cewch gyfle i ddewis o blith nifer o bobl yn eich ardal, ystyriwch eu cymwysterau a'u profiad.

Gofynnwch i'ch meddyg gofal sylfaenol neu'ch ffrindiau a'ch teulu am argymhelliad gan y gall hyn fel arfer arwain at ddarganfod rhai gweithwyr proffesiynol dawnus sydd â hanes profedig o lwyddiant.

Pethau i'w hystyried cyn gwneud apwyntiad:

  Trwydded ac addysg– a ydyn nhw wedi'u trwyddedu i ymarfer yn eich gwladwriaeth? Profiad– faint o brofiad sydd ganddynt o weithio gyda theuluoedd sy’n profi problemau tebyg a beth yw eu llwyddiant? Pris– faint mae therapi teulu yn ei gostio? A fydd eich yswiriant yn talu'r gost? Argaeledd– a fyddwch chi’n gallu cynnal amserlen reolaidd yn seiliedig ar argaeledd eich teulu a’r therapydd? Dull unigol– gwiriwch a ydyn nhw’n cynnig ymgynghoriad am ddim i ddod i adnabod eu steil a pha mor dda ydyn nhw’n gweddu i’ch teulu.

Gall dod o hyd i feddyg ar-lein hefyd fod yn opsiwn os yw hyn yn rhywbeth y mae eich teulu'n gyfforddus ag ef.

Fodd bynnag, mewn lleoliad ar-lein, bydd y therapydd yn cael amser caled yn dilyn rhwydwaith cymhleth o eiriol arhyngweithiadau di-eiriau.

Mae therapi teulu ar-lein yn fwy addas ar gyfer cyplau yn hytrach na theuluoedd mawr.

Cyn mynychu'r apwyntiad a wnaed, os yn bosibl, paratowch yr aelod â'r symptomau trwy ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth.

Maent yn fwyaf tebygol o uniaethu â'r broblem, felly mae cefnogaeth deuluol i'r sesiwn yn amhrisiadwy. Mae hyn yn eithriadol o bwysig os yw plant yn cymryd rhan gan eu bod yn tueddu i feio eu hunain yn fwy nag y maent yn ei ddangos.

Gall y therapi hwn fod yn ateb sydd ei angen ar eich teulu.

Po fwyaf o aelodau sy'n fodlon ymrwymo a chyfranogi, y mwyaf yw'r siawns o lwyddo.

Ranna ’: