50 Addewidion Rhamantaidd I'ch Cariad

Ychydig o Ddyfynbrisiau Ciwt i

Yn yr Erthygl hon

Yr cyfyng-gyngor rhwng addewidion rhamantus a gweithredoedd yn byth-bresennol . Mae'n well gan rai pobl eiriau, tra gall eraill roi pwysigrwydd i weithredoedd.Ar y llaw arall, efallai y bydd rhai yn ystyried addewidion a gweithredoedd yr un mor bwysig.

Os ydych chi wedi blino ar eichpartner yn cwynonad ydych yn dweud eich bod yn eu caru ddigon? Peidiwch â phoeni.

Ewch trwy'r darlleniad hwn, ac fe welwch addewidion am gariad. Gallwch anfon y rhain at eich partner trwy gydol y dydd ieu gwneud yn hapus.

Gadewch i ni gael darllen!

|_+_|

Addewidion pwysig mewn perthynas

Mae geiriau yn rhan annatod o unrhyw un perthynas . Geiriau yw'r allwedd i gyfathrebu. Cyfathrebu , yn ei dro, yw'rallweddol i berthynas lwyddiannus.

Dewiswch eich hoff addewid mewn perthynas ymhlith y 50 a ddewiswyd gennym ar eich cyfer a rhannwch nhw gyda'ch anwyliaid .

Mae'r addewid gorau i gariad neu gariad yn cynnwys cyffyrddiad personol, felly peidiwch ag oedi rhag eu haddasu.

 1. Rwy'n addoparch i chi- eich meddyliau, eich barn a'ch gweithredoedd.
 2. Rwy'n addo eich anrhydeddu am y person ydych chi.
 3. Rwy'n addo aberthu drosoch pan fyddwch chi fy angen. Byddaf yn aberthu amser ac yn rhoi blaenoriaeth ichi.
 4. Rwy'n addo maddau i chi agwerthfawrogi ein perthynasyn fwy nag unrhyw frwydr a gawn byth.
 5. Rwy'n addo eich amddiffyn rhag pob math o niwed.
 6. Dw i'n addo na fydda i byth yn achosi poen na galar i chi.
 7. Rwy'n addo eich cefnogi trwy galedi bywyd.
 8. Rwy'n addo mai chi yw'r person y gallwch chi ddibynnu arno bob amser.
 9. Rwy'n addo bod yno i chi a'ch gobeithion a'ch breuddwydion.
 10. Rwy'n addo gwerthfawrogi ein gwahaniaethau a gweithio arnynt nes iddynt ddod yn gryfderau i ni fel cwpl.
 11. Rwy'n addo eich cefnogi a'ch gwthio i fod yn afersiwn well ohonoch chi'ch huntra'n derbyn pan fyddwch yn gwneud yr un peth i mi.

Addewid rhamantus i gariad

Sut i wneud GF yn hapus? Ai dim ond trwy weithredoedd y dangosir cariad, neu a yw cariad yn gyfyngedig i'r tri gair hynny yn unig, rwy'n dy garu di?

Bydd gan bob person ateb gwahanol i'r cwestiwn hwn. Yn ddelfrydol, gallwch chi ddod o hyd i gydbwysedd rhwng addewidion ciwt i'ch cariad a gweithredoedd.

Ni ddylai un fethu ar eiriau neu anfanteision ar weithredoedd. Mae cariad yn rhywbeth i'w deimlo, i fod yn rhydd, i gael eich byw yn wirioneddol! Yr addewidion gorau o gariad yw'r rhai sy'n cael eu cyflawni!

 1. Rwy'n addo bodymroddedig i chia dim ond chi.
 2. Rwy'n addo bod yn ffyddlon a'ch caru chi sut rydych chi'n dymuno cael eich caru.
 3. Rwy'n addo peidio â'ch gadael er gwaethaf yr heriau y gallem eu hwynebu.
 4. Rwy'n addo cael eich cefn ym mhopeth.
 5. Rwy'n addo rhannu'r hyn sydd ei angen arnom yn onestgweithio ymlaen yn ein perthynas, hyd yn oed pan mae'n anodd magu.
 6. Rwy’n addo rhoi mwy o bwyslais ar ein perthynas na’r anghytundebau a’r dadleuon sydd rhyngom.
 7. Rwy'n addo peidio â'ch cymryd yn ganiataol.
 8. Rwy'n addo tynnu'r byth a bob amser allan o'n dadleuon.
 9. Rwy'n addo peidio â disgwyl i chi fod yn berffaith a charu eich holl amherffeithrwydd.
 10. Rwy'n addo peidio â magu cyn-bartneriaid na gofyn amdanyn nhw. Byddaf yn gadael y gorffennol yn y gorffennol.
 11. Rwy'n addo eich trin fel gwraig - agorwch ddrysau i chi, cerddwch nesaf atoch, a chyflwynwch chi fel fy ngwraig.
 12. Rwy'n addo anelu at gadw ein perthynas yn hwyl ac osgoi syrthio i arferion diflas.
 13. Rwy’n addo peidio â’ch trin yn ystrydebol ac yn disgwyl ichi gymryd unrhyw rôl benodol oherwydd eich rhyw.
 14. Rwy'n addogwrando arnat tigyda'r bwriad o'ch clywed, nid dim ond gwrando wrth aros am fy nhro.
 15. Rwy'n addo na fyddwch byth yn gorfod wynebu unrhyw broblemau ar eich pen eich hun.

Addewidion i gariad dyfu

Yn gyffredinol, nid yw gwrywod mor dda am ddangos hoffter, er efallai eu bod yn caru eu harall arwyddocaol yn annwyl. Ystyriwch sut y gall SMS addewid i gariad eich helpu i ddangos eich gofal yn well.

Yna eto, nid ydym yn stereoteipio. Yn wir, yn ôl llawer o astudiaethau seicolegol, dynion a merched gwneud cael safbwyntiau gwahanol a dulliau o yn mynegi eu cariad .

Felly, ferched, dewiswch addewid am gariad a syndod i'ch bachgen heddiw!

 1. Rwy'n addo na fyddaf byth yn gwneud ichi ddyfalu beth rwy'n ei feddwl neu'n ei deimlo, yn hytrach na dweud wrthych yn agored.
 2. Rwy’n addo bod wrth eich ochr ni waeth beth yw’r sefyllfa.
 3. Rwy'n addo cyfaddef pan fyddaf yn anghywir, neu pan fyddaf yn gwneud camgymeriad.
 4. Rwy'n addo caru chi hyd yn oed pan nad wyf yn hoffi eich ymddygiad.
 5. Rwy'n addo peidio â gadael i'm hargraff o bwy ydych chi heddiw fod dan ddylanwad eich gorffennol.
 6. Rwy'n addo aros yn ffyddlon yn fwriadol, yn fwriadol pan fydd yn agored i demtasiwn.
 7. Rwy'n addo cael antrafodaeth agored ar ffiniaui fod yn hapus gyda'n gilydd.
 8. Rwy'n addo osgoi pob barn a gwneud yr ymdrech i ddeall eich dewisiadau.
 9. Rwy'n addo dweud y gwir wrthych, yn enwedig pan mae'n anodd clywed.
 10. Rwy'n addo parhau i weithio ar fy hun a chael fy nghyflawni gyda fy mhrosiect fel y gallaf fod yn wirioneddol hapus ar gyfer eich llwyddiannau.
 11. Rwy'n addo peidio byth â gorfodi fy marn na fy newisiadau arnoch chi.
 12. Rwy'n addo peidio â chaeldisgwyliadau di-lolynghylch ein perthynas.

Addewidion rhamantus ciwt

Cwpl hapus

Mae geiriau yr un mor bwysig â gweithredoedd mewn cariad. Defnyddiwch eich detholiad o addewidion rhamantus i gariad ei woo os na fydd eich gweithredoedd yn dod â hi o gwmpas.

Bydd yr addewidion rhamantus ciwt hyn i gariad yn sicr o'i chynyddu i chi os ydych chi'n dymuno bod yn greadigol ychwanegol, gadewch yr addewidion rhamantus hyn o gwmpas y tŷ.

Dychmygwch y wên pan fydd hi'n synnu wrth ddod o hyd i un ohonyn nhw. Byddant yn sicr o wneud ei diwrnod, a byddwch yn ennill rhywfaint o gredyd cariad!

 1. Rwy'n addo rhoi mantais yr amheuaeth ichi.
 2. Rwy'n addo mynd gyda'ch dewis ffilm, o leiaf 50% o'r amser, hyd yn oed os ydynt yn ROMCOMs.
 3. Rwy'n addo cymryd yn ganiataol bod eich holl weithredoedd yn dod o'r bwriadau gorau.
 4. Rwy'n addo bod yn greadigol bob amser wrth feddwl am ffyrdd i'ch gwneud chi'n hapus.
 5. Rwy'n addo bod â diddordeb yn eich gweithgareddau, hyd yn oed os ydynt yn frawychus neu braidd yn ddiflas.
 6. Rwy'n addo eich cusanu hyd yn oed os oes gennych anadl ddrwg.
 7. Rwy'n addo chwerthin am yr holl jôcs a wnewch, ni waeth pa mor anfedrus yr ydych yn ei ddweud wrthynt.
 8. Rwy'n addo bwyta'r hyn rydych chi'n ei goginio, hyd yn oed os oes rhaid i mi esgus fy mod yn ei fwynhau ac yn dioddef poenau stumog.
 9. Rwy'n addo chwerthin am fy mhen fy hun a'ch pryfocio hefyd.
 10. Rwy'n addo gwybod sut rydych chi'n hoffi'ch wyau a'ch coffi yn y bore.
 11. Rwy'n addo bod yn agored i siarad am agwella ein bywyd rhywiol.
 12. Rwy'n addo caru chi ychydig yn fwy bob dydd.

Y gwersi?

Weithiau dangos cariad yn gorfforol neu nid yw cynllunio gwyliau yn ddigon. Mae'r gweithredoedd hyn, er yn portreadu cariad, weithiaumethu cyfathrebupa eiriau all.

Felly, ni ddylid byth diystyru pŵer addewidion rhamantus i'ch cariad neu'ch cariad.

Heb gyfathrebu , a ni all perthynas ffynnu . Mae dyfnder addewidion rhamantus yn cael ei danamcangyfrif.

Cynnwys yn eich freakynodau perthynasanfon addewid newydd i'ch gilydd bob wythnos neu fis, a byddwch yn dod i'r amlwg fel cryfach acwpl hapusach.

Peidiwch ag oedi cyn anfon addewidion rhamantus gan y gallai olygu mwy i'ch partner nag y gallwch chi byth ei ddychmygu.

Mae addewidion rhamantaidd ar gyfer eich cariad neu gariad yn bwerus os dewiswch yn ddoeth, addasu os oes angen, a chadw at yr hyn yr addawoch ei wneud.

Llefara dy galon allan. Peidiwch byth â chilio oddi wrth eiriau. Maen nhw'n arf pwerus iawn!

Ranna ’: