10 Ffordd o Ymdopi Pan fydd Eich Priod yn Gwrthod Ymddiheuro

Pâr yn dadlau â

Mae taith priodas, ac ie, pwyslais ar y term taith, yn cael ei nodweddu gan nodi a sylweddoli rhai pethau am eich hanner gwell. Weithiau gall y sylweddoliadau hyn fod yn ddymunol a ailadeiladu eich ffydd yn y berthynas, ac ar adegau eraill, gall fod yn ofidus a hyd yn oed yn arswydus.

Efallai mai un o'r sylweddoliadau hyn yw nad yw eich priod byth yn ymddiheuro. Beth ydych chi'n ei wneud? Beth yw eich symudiad nesaf?

Ydw, efallai eich bod chi'n pendroni beth i'w wneud pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro. Mae hyn yn ddiamau yn sylweddoliad anodd.

Mae'n debyg eich bod chi'n meddwl eich bod chi'n adnabod eich anwylyd y tu mewn allan cyn dweud fy mod yn gwneud yn eich priodas hyfryd bythgofiadwy , yn enwedig am eu hanmherffeithderau.

Ac yna ffyniant. Mae sylweddoliad sylweddol bod eich priod yn gwrthod ymddiheuro yn cael ei ychwanegu at y rhestr honno.

Rydych chi wedi canfod eich hun yn annisgwyl yn pigo'ch ymennydd am ymdopi pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro.

Ydy, mae hyn yn anodd. Mae’n hynod heriol. Yr hyn sy'n ei gwneud hi'n fwy annioddefol neu'n peri gofid ichi yw eich bod yn ymwybodol iawn o bosibl o bwysigrwydd ymddiheuro mewn priodas neu perthynas ramantus .

Felly, gorfod meddwl am hyd yn oed sut i ddelio â'ch hanner arall pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro yn anodd.

Ond, cydnabod mater yw'r cam cyntaf. Rydych chi'n ei wneud ar hyn o bryd!

Byddwch yn gallu llywio'ch ffordd trwy'r sylweddoliad anodd hwn. I ddarganfod beth i'w wneud pan na fydd rhywun yn ymddiheuro, strategaethau ymdopi effeithiol, beth mae'n ei olygu pan fydd priod yn gwrthod ymddiheuro, a mwy, darllenwch ymlaen.

Ni fydd eich priod yn ymddiheuro: Beth mae hyn yn ei olygu

cwpl yn anwybyddu ei gilydd mewn bwyty

Pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, yn amlach na pheidio mae ystyr dyfnach yn gysylltiedig ag ef. Pam? Mae hyn oherwydd bod ymddiheuro yn agwedd hynod arwyddocaol o gynnal priodas.

Felly, pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, rhaid bod rhywbeth dyfnach i egluro pam nad yw'ch gwraig neu'ch gŵr byth yn ymddiheuro.

Gallai fod nifer o resymau y mae angen i chi eu nodi o fewn eich priod i ddarganfod pam nad yw'ch partner byth yn ymddiheuro. Pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, gallai’r rhain fod yn rhai o’r rhesymau tebygol:

|_+_|
 • Ymddiheuriad yn cael ei weld fel gwendid

Mae hwn, yn anffodus, yn ganfyddiad cyffredin ond hynod afiach o'r cysyniad a'r arfer o ymddiheuro. Wrth i'ch barn annwyl ymddiheuro fel unigolyn yn wan, maent yn ceisio osgoi'r arfer hwn yn gyfan gwbl.

 • Gallai magwraeth eich priod fod yn rheswm posibl

Os ydych chi'n teimlo fel na fydd hi neu fe'n ymddiheuro am frifo fi, mae'n bosibl y gellir priodoli rheswm mawr pam i'w magwraeth. Mae siawns uchel nad yw'ch partner yn gyfarwydd â'r cysyniad o ymddiheuro oherwydd iddo dyfu i fyny mewn amgylchedd teuluol lle'r oedd yn anaml i ymddiheuro.

|_+_|
 • Gall peidio ag ymddiheuro fod yn duedd i berffeithrwydd

Os nad yw'ch gŵr neu'ch gwraig byth yn ymddiheuro, gall hefyd fod oherwydd eu bod yn berffeithydd neu yn meddu ar dueddiadau perffeithrwydd . Felly, efallai eu bod yn hynod o galed arnynt eu hunain. Gall bod yn hynod feirniadol ohonynt eu hunain adael ychydig iawn o le neu le (yn emosiynol) i ymddiheuro i chi.

 • Hunan-barch gwael

Agwedd sylfaenol ar ymddiheuro yn bod yn agored i niwed a chyfaddef eich bod wedi gwneud camgymeriad. I wneud hyn, cymedrol i uchel mae hunan-barch yn bwysig . Os yw'ch priod yn gwrthod ymddiheuro, mae'n bosibl bod hynny oherwydd eu hunan-barch gwael .

|_+_|
 • Efallai y bydd gan eich partner gywilydd o ymddiheuro

Mae'r rheswm hwn yn cyd-fynd yn gryf â magwraeth eich priod, canfyddiad o ymddiheuro fel arwydd o wendid, a hunan-barch gwael. Gallai'r tri pheth hyn arwain at brofi llawer o gywilydd am ymddiheuro'n wirioneddol i'ch partner.

Hefyd, edrychwch ar y fideo hwn i ddeall y rhesymau dros beidio ag ymddiheuro:

Canlyniadau buddiol ymddiheuro mewn priodas

Nawr eich bod yn ymwybodol iawn o'r hyn y mae'n ei olygu pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, mae'n bwysig cydnabod y canlyniadau buddiol amrywiol o ymddiheuro i'r llall arwyddocaol .

Ymarfer yn agored ymddiheuro a mae maddeuant mewn priodas yn atgof mawr i'r ddau bartner dan sylw eu bod yn fodau dynol. Maent yn ddiffygiol ac yn amherffaith. Ond mae'r cariad sydd ganddyn nhw at ei gilydd yn wirioneddol.

Mae ymddiheuro mewn priodas yn sicrhau bod y berthynas yn seiliedig ar gyfathrebu uniongyrchol, ymddiriedaeth, parch, gostyngeiddrwydd a chariad.

Ni fydd eich priod yn ymddiheuro: Beth allwch chi ei wneud

Hyd yn oed os ydych chi mewn sefyllfa lle mae eich annwyl yn gwrthod byth ymddiheuro, mae'n dal yn bosibl i gael priodas gyda dau bartner sy'n maddau. Gallwch, hyd yn oed os yw'ch partner yn rhy ystyfnig i ofyn yn ostyngedig am eich maddeuant.

Yn gyntaf ac yn bennaf, mae'n bwysig nodi a chydnabod y rhesymau pam y gallai eich priod fod yn anfodlon ymddiheuro. Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, mae hefyd yn syniad da ystyried y gallai eich anwylyd ei chael hi'n anodd siarad yn syml â'r union eiriau hynny.

Nodyn atgoffa pwysig arall yw ceisio osgoi mynnu ymddiheuriad gan eich priod. Bydd yr adran ganlynol yn eich helpu i ddarganfod beth allwch chi ei wneud yn benodol ac ymdopi pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro.

10 strategaeth ymdopi ar gyfer delio â phriod na fydd yn ymddiheuro

Pâr yn ffraeo â

Ystyriwch wneud y pethau canlynol pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro:

 1. Gadewch i'ch priod wrando ar eu cydwybod

Pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, gallai rheswm mawr fod oherwydd eu bod wedi canfod eu hunain teimlo'n amddiffynnol iawn . Mae’n debygol y bydd sefyllfaoedd wedi codi lle’r oedd eu camgymeriadau wedi’u nodi gennych chi cyn y gallent gael y cyfle i’w prosesu a’u gwireddu eu hunain.

Caniatáu i'ch priod y cyfle mae'n bwysig annog eich priod i ymddiheuro i chi er mwyn prosesu a deall lle aethant o'i le neu eich brifo heb i chi dynnu sylw ato. Mae treulio gormod o amser yn amddiffyn eu hunain yn arwain at ddiffyg lle ac eglurder i wrando ar eu cydwybod.

|_+_|
 1. Rhowch y gofod sydd ei angen ar eich priod i arfer ei hawl i fod yn anghywir

Gall y cyngor blaenorol weithio allan yn dda iawn ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd. Ond mae'n anodd aros yn dawel pan ddaw i sefyllfaoedd mwy, iawn? Efallai y byddwch chi'n teimlo ysfa gref iawn i dynnu sylw at ble aeth eich anwylyd o'i le. Yn eich pen, efallai ei fod yn gwbl gyfiawn.

Ond mae'n bwysig deall y gall gweithredoedd eich anwylyd eich brifo, yn ogystal â thynnu sylw at y prif gamgymeriadau y mae wedi'u gwneud, y gallai eu brifo hefyd. Ar gyfer sefyllfaoedd mawr, mae'n bwysig iawn bod yn amyneddgar.

Mae'n hanfodol caniatáu i'ch priod brosesu sut aethant o'i le. Mae'n rhaid iddyn nhw hefyd brosesu sut maen nhw'n teimlo ac o ganlyniad, sut rydych chi'n teimlo, oherwydd eu gweithredoedd.

 1. Ymarferwch yr hyn rydych chi ei eisiau gan eich partner

Yn hytrach na mynnu ymddiheuriadau uniongyrchol gan eich priod am eu diffygion, mae'n werth ystyried gweithio ar eich diffygion eich hun. Mae'n ffordd wych o ddangos faint wyt ti'n parchu dy anwylyd a'r briodas.

|_+_|
 1. Ceisiwch sicrhau nad ydych chi'n rhewi'ch anwylyd

cwpl gofalgar cofleidio

Pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, gall fod yn demtasiwn iawn ceisio dial mewn rhyw ffordd. Ond, mae'n bwysig brwydro yn erbyn yr awydd cryf hwn.

Bydd rhewi eich anwylyd yn rhoi boddhad dros dro i chi. Ond mewn gwirionedd, byddwch chi'n gwthio'ch hun ymhellach i ffwrdd o'r nod (i'w hannog i ymddiheuro).

 1. Ystyriwch faddau i'ch anwylyd hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ceisio ymddiheuriad

Yn uniongyrchol ond eto'n anodd ffordd i annog eich priod ymddiheuro yw dangos iddo nad yw ymddiheuro yn ei wneud yn wan. Ffordd wych o gysylltu positifrwydd ag ymddiheuro yw ymarfer maddeuant o'ch diwedd, hyd yn oed os na cheisiodd eich gŵr ef yn uniongyrchol.

|_+_|
 1. Anogwch eich partner i gael sgyrsiau noeth gyda chi

Mae bod mewn sefyllfa lle rydych chi'n teimlo fel nad yw fy ngŵr byth yn ymddiheuro am unrhyw beth sydd ei angen i gael ei daclo gyda sgyrsiau agored .

Mae cael sgyrsiau uniongyrchol lle rydych chi'n cwestiynu'ch partner yn ysgafn am ei ganfyddiad o ymddiheuro mewn priodas yn bwysig. Gofynnwch i'ch anwylyd sut maen nhw'n teimlo wrth feddwl am ymddiheuro i chi.

 1. Cyfathrebu â'ch priod am sut mae eu geiriau neu eu hymddygiad wedi eich brifo

Strategaeth uniongyrchol arall pan fyddwch chi'n teimlo nad yw fy ngwraig byth yn ymddiheuro am unrhyw beth yw rhoi gwybod iddi sut mae ei hymddygiad neu ei geiriau wedi effeithio arnoch chi. Sut oeddech chi'n teimlo, beth oeddech chi'n ei feddwl. Yr unig beth i'w gofio yw peidio â bod yn gyhuddgar neu swnllyd.

|_+_|
 1. Rhowch adnoddau i'ch priod ddysgu am ymddiheuro

Yn aml, mewn sefyllfaoedd lle rydych chi'n teimlo fel- Nid yw fy mhartner byth yn ymddiheuro, yn aml gall fod oherwydd y diffyg gwybodaeth am faddeuant ac ymddiheuro mewn priodas. Felly, grymuso eich partner gyda adnoddau da (fel cwrs neu bapurau ymchwil neu lyfrau) am ymddiheuro.

 1. Peidiwch â beio eich hun

Pan fydd rhywun yn gwrthod ymddiheuro, yn enwedig eich priod, cofiwch peidio â beio eich hun am hyn . Yn amlach na pheidio, o’r tu mewn y daw’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu o ran ymddiheuro.

Yn bwysicach fyth, atgoffwch eich hun nad oeddech yn gwneud unrhyw beth yn bwrpasol i atal eich partner rhag ymddiheuro.

|_+_|
 1. Ystyriwch gwnsela cwpl

Pan fydd eich priod yn gwrthod ymddiheuro, un o'r pethau gorau i'w wneud fyddai i fynychu cwnsela cwpl .

Yn ddiduedd gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn gallu gwneud rhyfeddodau ar gyfer eich priodas. Ar wahân i gwnsela cwpl, gall hefyd fod yn syniad gwych dewis sesiynau seicotherapi neu gwnsela unigol.

Casgliad

Ystyriwch roi'r strategaethau uchod ar waith i ymdopi'n effeithiol â phriod sy'n gwrthod ymddiheuro neu'n ostyngedig ceisio maddeuant. Bydd eich perthynas yn bendant yn gryfach!

Ranna ’: