15 Patrymau Gwrthdaro Cydberthnasau ac Achosion Cyffredin

Pâr yn dadlau â

Yn yr Erthygl hon

Mae gwrthdaro mewn perthynas yn digwydd pan fydd pobl yn anghytuno â rhywbeth y maent yn teimlo'n angerddol yn ei gylch. Mae gwahaniaethau mewn partneriaethau yn aml yn ymwneud â gwerthoedd, anghenion, canfyddiadau o syniad. Mae nifer o resymau yn hollbwysig i bob person ar hyn o bryd a gallant gyfrannu at lwyddiant hirdymor yr undeb ar ôl ei ddatrys.Gwrthdaro mewn perthnasoedd rhamantus yn naturiol ac yn iach ar gyfer cwpldod. Mae unrhyw ddau berson sy'n mwynhau undeb hirdymor yn rhannu angerdd, emosiynau amrywiol o ddydd i ddydd sydd weithiau'n ffrwydro yn dibynnu ar amgylchiadau bywyd.

Pe bai'r rhain yn cael eu mewnoli, byddai'n niweidio'r bartneriaeth, gan arwain yn fwyaf tebygol at ei thranc.

Nid gwrthdaro mewn perthnasoedd yw’r broblem, ond sut mae partneriaid yn rheoli patrymau gwrthdaro. Pan fydd y rhain yn cael eu trin â pharch ac agwedd gadarnhaol, gall cwpl dyfu'n agosach ac yn y pen draw yn cryfhau eu cwlwm fel partneriaid.

Beth yw patrymau gwrthdaro mewn perthynas?

Cwpl yn ymladd yn yr ystafell wely

Mae pob perthynas yn dioddef gwrthdaro perthynas o bryd i'w gilydd. Pan fydd unigolion yn ceisio cydfodoli fel mewn partneriaeth ramantus ar gyfer ymrwymiad hirdymor, bydd gwrthdaro personoliaeth achlysurol mewn perthnasoedd.

Mae’n normal ac yn iach rhyddhau emosiynau a barn angerddol yn lle gadael y rhain i hel. Y broblem yw sut rydych chi'n rheoli'r gwrthdaro negyddol.

Yn anffodus, ni all neb bennu na phenderfynu sut y bydd partner yn ymateb mewn dadl. Dim ond gallwch chi rheoli eich ymddygiad eich hun . Mae hynny'n golygu y gall fod difrod posibl os nad yw'r ddau ohonoch ar yr un dudalen o dechnegau rheoli iach.

Dros amser, bydd partneriaid yn dechrau sylwi ar batrymau gwrthdaro y mae pob un yn tueddu tuag atynt pan fyddant yn anghytuno. Unwaith y bydd y ddau ohonoch yn nodi'r patrymau gwrthdaro hyn mewn perthnasoedd, mae'n eich arfogi â'r dystiolaeth sydd gennych angen dadlau yn fwy adeiladol gan y byddwch yn ymwybodol o'ch tueddiadau.

Bydd patrymau gwrthdaro perthynas yn wahanol ar gyfer pob cwpl a gall gynnwys unrhyw nifer o sefyllfaoedd cyffredin y mae cwpl yn eu hailadrodd bob tro y bydd dadl neu anghydfod yn codi.

Chwiliwch am hwn llyfr ar wrthdaro uchel i gael rhywfaint o fewnwelediad.

Beth yw achosion cyffredin gwrthdaro mewn perthynas?

Cwpl deniadol yn ymladd â

Er bod gwrthdaro mewn perthynas yn rhan arferol o fywyd, yn enwedig mewn partneriaethau rhamantus, mae'n cymryd dau berson i greu'r gwrthdaro cwpl. Bod yn eich gwneud mor gyfrifol â'ch partner am y broblem.

Er mwyn dod o hyd i ddatrysiad gwrthdaro mewn perthynas, mae angen i chi weithio ar eich ymddygiad eich hun yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn y gallai'r person arall fod yn ei wneud yn anghywir yn eich llygaid.

Os byddwch chi'n talu sylw, bydd newidiadau cynnil a wnewch yn effeithio ar weithredoedd eich partner, gan arwain at newidiadau gyda nhw hefyd yn gyffredinol. Rhowch gynnig ar hyn ymarfer corff mewn gwrthdaro agosatrwydd . Mae rhai achosion gwrthdaro yn cynnwys:

  1. Anhrefn/llanast
  2. Cyllid
  3. Corff cartref/cymdeithasol
  4. Prydlon
  5. Rheolaeth
|_+_|

15 patrwm gwrthdaro sy'n dinistrio perthynas

Dyn yn anghytuno â merched

Pan fydd partneriaid yn datblygu patrymau gwrthdaro mewn perthynas, gall fod yn heriol torri'r arferion hyn bob tro y mae anghydfod yn ffrwydro.

Mae'n ymddangos mai dyma'r ymddygiad y gellir ei ddefnyddio, ac os na fydd y naill berson na'r llall yn ceisio gwneud newidiadau, mae'r bartneriaeth mewn perygl. Mae rhai enghreifftiau o wrthdaro dinistriol yn cynnwys:

1. Gwirionedd

Mae angen i rywun fod yn iawn bob amser tra bod yn rhaid i'r person arall fod yn anghywir. Beth am os oes gan bob un ohonoch chi bwynt da a'ch bod chi'n rhoi gwybod i'r llall. Pan edrychwch arno felly, mae ganddo'r potensial i wasgaru'r ddadl.

2. Agenda gudd

Pan fyddwch chi'n dangos dicter a rhwystredigaeth i’ch partner am ymddygiad sydd o fudd gwirioneddol i chi y tu ôl i’r llenni, sy’n annheg ac yn achosi trallod yn ddiangen. Mae gan yr anonestrwydd hwn y potensial i niweidio'r hyn a allai fel arall bod yn bartneriaeth iach .

Os yw gweithio'n hwyr yn caniatáu rhywfaint o amser preifat i chi i fwynhau diddordebau personol neu yn unig cael rhywfaint o le yn unig , gadewch i'ch partner wybod bod gyda datgeliad llawn yn hytrach nag esgus eu bod yn hwyr yn eich gwneud yn ddig. Byddwch yn onest fel nad yw'ch partner yn straen tra'n cael noson heriol yn barod.

|_+_|

3. Cywilydd/balchder

Gall fod yn heriol bod yn agored i niwed hyd yn oed gyda phartner, felly gall fod yn boenus pan fydd partner yn nodi diffygion. Mae hynny'n achosi adwaith amddiffynnol ac mae waliau'n codi.

Mae angen i bawb allu wynebu eu gwendidau. Mae, yn ei dro, yn ychwanegu at ein cryfder. Nid oes unrhyw gywilydd mewn bod yn agored i niwed, yn enwedig gyda'ch person arwyddocaol arall, ac ni ddylech ychwaith deimlo bod angen i chi guddio'r hyn y gallech fod leiaf balch ohono oddi wrthynt.

4. Beio

Mae'n ddiymdrech pwyntio'r bys, felly does dim byd i chi ei wneud i ddatrys y broblem, ac nid oes angen i deimlo'n euog am y sefyllfa . Yn wir, mae gennych reolaeth ac ymdeimlad o ragoriaeth foesol.

Ond a yw hynny'n wir yn teimlo'n dda os nad oes cyfiawnhad dros hynny? Unwaith eto, mae'n cymryd dau berson i sefydlu perthynas iach a dau i greu gwrthdaro mewn perthynas. Byddai o gymorth pe baech yn canolbwyntio ar eich newidiadau er mwyn cael datrysiad gwirioneddol, neu gallai fod canlyniad perthynas difrod anadferadwy .

|_+_|

5. Rheolaeth

Rheoli person arall gall arwain at wenwyndra a pherthynas wedi'i difrodi. Mae'n naturiol i bobl ddymuno pŵer hyd yn oed mewn partneriaethau agos ; mae’n reddfol, ac yn aml mae un person yn cymryd y rôl arweiniol mewn sefyllfa deuluol.

Ond mae'n rhaid trin pob person â chariad, parch, cydraddoldeb ac empathi waeth pwy sy'n teimlo bod ganddyn nhw'r pen cartref hwnnw.

6. Tybio y gwaethaf yn lle gweled y goreu

Enghraifft o'r patrwm hwn yw rhywun sy'n cymryd bod eu partner yn ymddangos yn hwyr yn barhaus i fod yn amharchus oherwydd eu bod yn gwybod y broblem y mae'r ymddygiad hwn yn ei achosi. Mae rhagdybiaeth o'r math hwn yn cario'r label fel tuedd cadarnhad.

Dyna’r patrwm pan fydd unigolyn yn dewis ac yn dewis eiliadau i brofi ei achos ond yn anwybyddu achosion a allai brofi’n wahanol ac atal y ddadl. Efallai bod eich partner yn gynnar yn amlach na hwyr, ond mae'r tardies hynny yn dod â'r ymddygiad ymosodol allan.

Mae'n hanfodol gweld y da yn lle canolbwyntio ar y drwg bob amser.

|_+_|

7. Ymosodiadau cymeriad

Dyn yn beio merched

Mae cymryd bod diffyg cymeriad yn gyfrifol am y rhesymau y mae rhywun yn ymddangos yn hwyr ar sail gyson yn batrwm arall sy'n afiach.

Rydych chi'n gosod eich hun yn sedd y barnwr a'r rheithgor, gan labelu'ch partner fel ohiriad, yn ddi-drefn, yn hawdd i dynnu ei sylw, ynghyd â rhywun sydd â diffyg gofal a pharch at ei bartner.

Afraid dweud, roedd yr amgylchiadau ar gyfer hwyrni achlysurol allan o ddwylo eich partner gyda naill ai’r bos yn galw cyfarfod hwyr neu’r cab yn torri i lawr. Yn anffodus, mae'r esgusodion hyn yn annerbyniol i rywun sy'n canfod eu hunain yn berffaith gyda phopeth dan reolaeth, ond mae eu partner yn llanast.

8. Gor-ddweud yr amgylchiadau

Eto, yn yr enghraifft o fod yn hwyr yn achlysurol, pan gyflwynir hyn fel sefyllfa sydd bob amser yn digwydd, mae partner yn dial gyda'r syniad eich bod yn dal i fod byth cydnabod y cadarnhaol y maent yn ei wneud ar gyfer y bartneriaeth.

Nid yw'r ffeithiau hyn ond yn dwysau o ragdybiaethau sydd, o'u hystyried yn rhesymol, yn anwir.

Yn lle defnyddio terminoleg chwyddedig o'r fath, dylai'r ddadl fod yn ddadl rwy'n teimlo eich bod yn gwneud hyn lawer yn llai na'r arfer fel nad yw dial byth yn dod i mewn i'r hafaliad.

|_+_|

9. Bygythiadau ac wltimatwm

Yn rhy aml, bydd partneriaid yn troi at wltimatwm neu fygythiadau i mewn ymdrech i gael partner i ymostwng i'w ffordd o feddwl mewn dadl.

Mae'r patrwm yn hynod ddinistriol oherwydd ar ôl defnyddio'r dull hwn yn aml, bydd partner yn galw ei bartner ar yr wltimatwm ar ôl blino'n gynyddol ar y bygythiadau, fel arfer o doriad neu ysgariad .

10. Triniaeth dawel

Yn gyffredinol, mae gwrthdaro heb ei ddatrys mewn perthnasoedd yn digwydd pan fydd un person yn dewis triniaeth dawel dros gyfathrebu effeithiol . Pan na fydd y materion yn cael sylw, yn hytrach eu mewnoli a’u gadael i’w crynhoi, mae’n fwy tebygol y bydd y bartneriaeth yn methu.

Pan fyddwch chi'n siarad eich meddwl yn agored , cyfathrebu gonest, mae pob person yn cael y cyfle i glirio unrhyw gamganfyddiadau gyda gwell cyfle i ddatrys y gwrthdaro perthynas.

|_+_|

11. dicter a chwynion

Gall dicter ac ymddygiad ymosodol ddod yn wenwynig os na chaiff ei reoli'n briodol. Mae llawer o bartneriaid yn tueddu i fynd yn grac a chwyno os ydynt yn credu nad yw'r person arall yn tynnu ei bwysau neu ei fod yn anghyfrifol mewn rhyw ffordd.

Eistedd a cael sgwrs dawel yn llawer iachach ac yn debygol o gynhyrchu canlyniadau gwell - mae arddulliau gwrthdaro perthynas fel hyn yn achosi i rywun adael y sefyllfa.

Edrychwch ar y camau hanfodol hyn ar gyfer rheoli dicter yn y berthynas:

12. Pwysau a straen

Pan fydd gennych bartner nad yw'n dod â manylion am sefyllfa benodol, y peth olaf yr hoffech ei wneud yw rhoi pwysau arnynt am y wybodaeth. Dim ond arwain at ddod yn fwy herfeiddiol a chegog fydd hynny.

Yn ei dro, byddwch dechrau drwgdybio eich partner oherwydd eu diffyg tryloywder yn arwain at berthynas llawer mwy gwrthdaro. Bydd partner yn rhannu pan fydd yn teimlo bod yr amser yn iawn ac yn gwybod sut i rannu'r wybodaeth.

Ni ddylai unrhyw un geisio gorfodi rhywun i siarad cyn ei fod yn barod. Bydd partneriaeth yn dioddef oherwydd yr ymddygiad hwnnw.

13. dirmyg

Nid yw dirmyg yn ddeniadol . Mae'n llawn ysbryd ac yn mynd â chi y tu hwnt i wrthdaro mewn perthynas ac i'ch dinistr graddol. Nid oes neb yn hoffi cael ei wawdio na'i bryfocio. Pan fyddwch chi'n gwneud y pethau hyn, rydych chi'n diraddiol, yn sarhaus, ac yn gwawdio rhywun rydych chi i fod i'w garu a gofalu amdano.

Mae'r ymddygiad hwn yn awgrymu eich bod chi'n teimlo eich bod chi mewn rhyw ffordd yn well, pan mewn gwirionedd, dim ond bwli ydych chi sy'n anelu at doriad neu ysgariad.

|_+_|

14. Cadw tabiau

Pan fydd gennych ddau berson sy'n teimlo eu bod yn rhoi'n gyson tra bod y llall yn esgeulus, a bod pob un yn cadw cyfrif o'r hyn y maent yn ei ddarparu, gall tyfu i fod yn berthynas gwrthdaro sylweddol .

Mae drwgdeimlad yn datblygu gan fod y penderfyniad bron yn amhosib gyda phwy roddodd fwy yn ôl ac ymlaen. Mae’n gystadleuaeth ddiddiwedd heb enillydd. Mae hwn yn achos lle mae angen i unigolion canolbwyntio ar ddiolchgarwch a gwerthfawrogiad . Heb y pethau hynny, nid oes gan y bartneriaeth unrhyw obaith o ffynnu.

15. Cynydd

Rhai mathau o wrthdaro mewn perthnasoedd ymddangos yn ddiniwed ar y dechrau. Efallai y byddwch chi'n dechrau gyda'r hyn sy'n ymddangos yn gyfathrebu adeiladol, ond wrth i'r sgwrs fynd yn ei blaen, mae'n gwaethygu'n anghytundeb, yn ddadl, yn wrthdaro llwyr.

Ni allwch barhau i gyfathrebu'n iach heb iddo ddatblygu'n broblem.

Nid yw hynny o reidrwydd yn golygu eich bod ar y llwybr i bartneriaeth aflwyddiannus os gallwch chi benderfynu ble neu pam y bydd un neu'r ddau ohonoch yn cael eich sbarduno. Unwaith y byddwch chi'n darganfod hynny, gallwch chi weithio ar ddatrys y mater sylfaenol hwnnw a symud ymlaen gyda sgwrs effeithiol.

|_+_|

Meddwl terfynol

Os na allwch ymddangos fel pe baech yn dod i dir cyffredin rhwng y ddau ohonoch, mae cwnsela cwpl yn gam doeth os ydych chi'n gobeithio osgoi perthynas sy'n methu.

Gall yr arbenigwyr weithio gyda chi i nodi patrymau gwrthdaro yn ogystal â darparu'r offer a'r sgiliau sydd eu hangen i ymdrechu i gyfathrebu'n iachach, gan helpu yn y pen draw i sefydlu bond cryfach.

Ranna ’: