20 Arwyddion a Symptomau Trawma Emosiynol a Seicolegol mewn Perthynas

Cwpl ifanc yn ymladd

Yn yr Erthygl hon

An perthynas afiach yn gallu achosi trawma emosiynol a seicolegol. Gall gwrthdaro a chamdriniaeth barhaus arwain at drallod, sy'n arwain at ddatblygiad symptomau trawma dros amser. Yma, dysgwch am arwyddion o drawma emosiynol, yn ogystal â sut y gallwch chi ddechrau gwella o drawma emosiynol.Trawma seicolegol ac emosiynol mewn perthnasoedd: beth mae hyn yn ei olygu

Efallai eich bod yn gofyn cwestiynau fel, Beth yw trawma emosiynol? neu, Beth yw trawma seicolegol? Ar y lefel fwyaf sylfaenol, trawma seicolegol ac emosiynol yw niwed i feddwl person ar ôl digwyddiad llethol neu frawychus.

Mae pobl yn aml yn meddwl am trawma fel sy'n codi o sefyllfa beryglus neu sefyllfa lle mae bywyd yn y fantol fel rhyfel neu saethu treisgar. Er hynny, gall trallod parhaus o berthynas afiach hefyd arwain at symptomau trawma.

Yng nghyd-destun perthynas, gall trawma emosiynol ddigwydd pan fo partner wedi bod yn ystrywgar neu wedi ymddwyn mewn ffordd fel ynysu ei bartner oddi wrth ffrindiau a theulu neu roi’r triniaeth dawel . Gall trawma emosiynol a seicolegol hefyd ymddangos pan fydd un partner yn gorfforol neu cam-drin rhywiol neu yn difetha eu heiddo.

Yn y pen draw, gall unrhyw berthynas sy’n ymwneud â thrais domestig a/neu ymddygiadau rheoli arwain at arwyddion o drawma emosiynol o fewn y berthynas.

Symptomau trawma seicolegol mewn perthynas: 10 arwydd

Os ydych chi'n dioddef o drawma seicolegol yn eich perthynas, efallai y byddwch chi'n dechrau dangos rhai sgîl-effeithiau. Mae’r enghreifftiau o drawma seicolegol isod yn dangos bod gennych y math hwn o drawma yn eich perthynas.

1. Anhawster canolbwyntio

Pan fyddwch chi'n rhan o berthynas sy'n arwain at drawma seicolegol, efallai y byddwch chi'n gweld na allwch chi ganolbwyntio na chyflawni unrhyw beth. Mae'ch ymennydd mor benderfynol â'r cam-drin rydych chi wedi'i brofi fel na allwch chi wneud pethau eraill.

2. Rydych yn cwestiynu eich realiti

Gall partneriaid sy'n cam-drin gymryd rhan mewn math o ymddygiad o'r enw gasoleuo , lle maent yn gwneud ichi deimlo fel pe bai eich canfyddiad yn anghywir. Er enghraifft, efallai y byddan nhw'n gwadu dweud neu wneud pethau maen nhw wedi'u dweud neu eu gwneud.

Dros amser, rydych chi'n dechrau cwestiynu'ch hun, oherwydd maen nhw wedi dweud wrthych chi'n gyson fod eich fersiwn chi o realiti yn anghywir.

3. Rydych chi'n dechrau beio'ch hun

Gall trawma seicolegol newid y ffordd rydych chi'n meddwl, i'r pwynt y gallech chi feio'ch hun am ymddygiad eich partner. Mae siawns dda ichi ddechrau'r berthynas gan feddwl bod corfforol neu cam-drin emosiynol byth yn dderbyniol.

Eto i gyd, efallai y byddwch yn y pen draw yn argyhoeddi eich hun eich bod yn haeddu'r cam-drin ar ôl bod mewn perthynas afiach oherwydd rhywbeth a wnaethoch o'i le.

Cwpl gartref

4. Rydych chi'n gweld eich hun mewn golau negyddol

Gall trawma seicolegol ddechrau newid y meddyliau sydd gennych amdanoch chi'ch hun. Efallai eich bod wedi bod yn hyderus cyn y berthynas, ond nawr rydych chi'n meddwl eich bod chi rywsut yn ddiffygiol neu'n annheilwng.

|_+_|

5. Mae eich canfyddiad yn gogwyddo

Trawma mewn perthynas yn gallu cael effeithiau negyddol parhaol. Rhan o ddeall trawma seicolegol yw sylweddoli y gall newid eich agwedd ar fywyd. Efallai y byddwch yn dechrau gweld y byd fel lle negyddol neu anniogel.

6. Rydych chi'n dychryn yn hawdd

sut-i-wella-o-drawma-perthynas-115611

Pan fydd trawma seicolegol yn eich arwain i gredu nad yw'r byd yn ddiogel, fe welwch chi'ch hun yn gyson yn chwilio am arwyddion o berygl yn eich amgylchedd. Gall hyn achosi i chi ddychryn yn hawdd.

Gall yr ymateb brawychus cynyddol hyd yn oed fod yn symptom o anhwylder straen wedi trawma (PTSD), cyflwr iechyd meddwl sy'n digwydd pan fydd rhywun wedi profi digwyddiad neu ddigwyddiad trawma.

7. Rhesymoli

Gallwch ddechrau adnabod trawma seicolegol trwy edrych ar sut rydych chi'n esbonio ymddygiadau camdriniol neu drawmatig eich partner.

Os gwnewch esgusodion fel, Roedd yn cael diwrnod gwael, neu, Ni fyddai hyn wedi digwydd pe byddwn wedi bod ychydig yn fwy gwerthfawrogol tuag ati, mae'n debyg eich bod yn byw gyda seicolegol trawma perthynas .

8. Camddehongli digwyddiadau

Gan fod trawma yn eich arwain i fod yn effro iawn am berygl posibl, efallai y byddwch yn sylwi bod eich ymennydd yn dehongli digwyddiadau diniwed fel rhai peryglus.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn gorymateb i sŵn uchel, oherwydd ei fod yn sbarduno atgofion o gam-drin yn eich meddwl. Neu, efallai y byddwch chi'n gweld bod rhywun sy'n siarad â llais uchel rywsut yn dreisgar neu'n ymosodol, ond mewn gwirionedd, maen nhw'n gyffrous.

|_+_|

9. Euogrwydd gormodol

Mae bod yn agored i drawma seicolegol yn golygu colli ymdeimlad o reolaeth dros eich diogelwch a lles.

Efallai y byddwch yn ceisio adennill rheolaeth trwy feio eich hun, gan arwain at teimladau o euogrwydd . Os yw hyn yn wir, fe welwch eich bod wedi treulio cryn dipyn o amser yn meddwl am yr hyn yr ydych wedi’i wneud yn anghywir neu’r hyn y gallech fod wedi’i wneud yn wahanol i atal y cam-drin.

Dysgwch sut i ddelio ag euogrwydd gyda Russell Brand:

10. Meddyliau ymwthiol

Un arall o symptomau cyffredin trawma seicolegol yw meddyliau ymwthiol neu ddiangen. Efallai eich bod chi'n canolbwyntio ar rywbeth arall, ac yna'n cael eich gorlifo gan feddyliau o gam-drin sydd wedi digwydd yn eich perthynas.

Er enghraifft, efallai y gwelwch na allwch roi'r gorau i feddwl am achosion o gam-drin geiriol neu trais corfforol .

Trawma emosiynol mewn perthynas: 10 arwydd

Gall effeithiau trawma hefyd ymddangos mewn symptomau emosiynol. Gall yr arwyddion isod eich helpu i adnabod trawma emosiynol yn eich perthynas.

1. Teimladau o sioc

Gall bod yn agored i drawma mewn perthynas wneud i chi deimlo'n sioc, fel pe na baech yn gallu credu y byddai cam-drin o'r fath yn digwydd i chi.

2. Anniddigrwydd

Efallai eich bod wedi cael personoliaeth fywiog a byrlymus cyn eich trawma, ond wedi hynny, nid yw'n anarferol i bobl fynd yn bigog. Efallai y byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n gwylltio'n hawdd neu'n bachu ar bobl eraill.

3. Hwyliau ansad

Un arall o'r enghreifftiau o arwyddion trawma emosiynol yw hwyliau ansad . Ar ôl byw trwy drawma, rydych chi'n debygol o weld bod eich hwyliau'n newid yn gyflym. Mae hyn oherwydd bod yr ymennydd wedi dod yn fwy adweithiol i'r hyn sy'n digwydd yn yr amgylchedd.

4. Teimladau tristwch

Tristwch yw un o’r ymatebion emosiynol mwyaf cyffredin i drawma, felly rydych chi’n debygol o deimlo’n isel os ydych mewn perthynas drawmatig.

|_+_|

5. Anian

Mae dicter yn ymateb emosiynol cyffredin arall i drawma. Mae’n bosibl y byddwch chi’n gwegian ar eraill neu’n cael eich pryfocio’n hawdd os ydych chi’n profi arwyddion emosiynol o drawma.

Cwpl ifanc yn ymladd

|_+_|

6. Repressing Emosiynau

Gall fod yn anodd prosesu trawma, felly gall rhai pobl ymdopi drwy atal eu hemosiynau. Efallai y byddwch yn gwadu eich bod yn drist neu'n ofidus mewn ymgais i symud ymlaen o'r trawma.

|_+_|

7. Anhawster gyda rheolaeth emosiynol

Mae'r rhan fwyaf o bobl iach yn seicolegol yn gallu rheoli eu hemosiynau, sy'n golygu y gallant ymdopi â straen a phrofi emosiynau negyddol heb ymateb mewn modd amhriodol neu gymdeithasol annerbyniol.

Ar ôl byw trwy drawma, nid yw'n anghyffredin i bobl gael trafferth gyda rheoleiddio emosiynol, felly efallai y byddant yn ymateb yn ddwys iawn pan fyddant yn drist neu'n ddig, neu'n cael problemau emosiynol dros sefyllfaoedd sy'n ymddangos yn fân i eraill.

8. Ceisio fferru emosiynau

Gall trawma eich arwain i deimlo'n ddideimlad fel nad oes rhaid i chi ymdopi ag emosiynau cynhyrfus fel tristwch neu euogrwydd.

Efallai y byddwch yn troi at ddulliau afiach neu hyd yn oed beryglus o fferru emosiynol, a allai gynnwys yfed, defnyddio cyffuriau, neu hunan-niwed.

|_+_|

9. Teimlo'n ddatgysylltu oddi wrth bobl eraill

Os sylwch eich hun yn tynnu'n ôl oddi wrth deulu a ffrindiau ac yn parhau i fod yn ynysig, gallai hyn fod yn arwydd o drawma emosiynol. Gall fod yn anodd cysylltu ag eraill pan fyddwch chi'n teimlo sioc, tristwch neu euogrwydd ynghylch trawma.

10. Rydych chi'n teimlo'n wahanol

Yn yr un modd ag y gall trawma eich arwain i deimlo eich bod wedi'ch datgysylltu oddi wrth bobl eraill, gall hefyd achosi i chi deimlo fel petaech yn wahanol rywsut i'r rhai nad ydynt wedi profi trawma.

Daw trawma gyda theimladau o sioc ac anghrediniaeth, ac efallai y byddwch yn teimlo fel pe na bai eraill yn gallu uniaethu â'ch profiad.

A yw trawma emosiynol a seicolegol yr un peth?

Efallai eich bod yn pendroni a yw trawma emosiynol a seicolegol yr un peth. Mae'n ymddangos y gallai effeithiau seicolegol trawma fod yn fwy arwyddocaol na thrawma emosiynol. Gall pobl ddefnyddio’r termau trawma emosiynol a thrawma seicolegol yn gyfnewidiol, ond mae gwahaniaethau rhwng y ddau.

Er enghraifft, mae trawma seicolegol yn effeithio ar y ffordd y mae pobl yn meddwl. Os oes gennych chi symptomau trawma seicolegol, efallai y byddwch chi'n dechrau cwestiynu'ch meddyliau a'ch deallusrwydd, neu'n teimlo eich bod chi rywsut yn wallgof.

Efallai y cewch drafferth meddwl yn rhesymegol. Ar y llaw arall, mae trawma emosiynol yn effeithio ar eich teimladau. Gall achosi i chi deimlo'n drist, yn euog, neu'n ofnus. Er bod trawma emosiynol a seicolegol yn wahanol, maent yn aml yn mynd law yn llaw.

Effeithiau trawma heb ei drin ar berthynas

Pan fydd trawma yn digwydd yng nghyd-destun perthynas gamdriniol, mae'r cam-drin yn debygol o barhau os na chaiff ei drin. Mae angen i gadael perthynas wenwynig gwella o drawma emosiynol mewn llawer o achosion.

Pan na chaiff trawma ei drin, mae'n debygol y byddwch chi'n cario sgîl-effeithiau i'ch perthynas nesaf. Er enghraifft, efallai y byddwch yn tynnu'n ôl o'ch partner nesaf neu'n ddrwgdybio rhywun oherwydd eich bod yn ofni y byddwch yn profi'r un cam-drin eto.

Gall anniddigrwydd a hwyliau ansad yn sgil trawma ei gwneud hi'n anodd cael a perthynas iach . Efallai y byddwch yn gwrthdaro'n aml neu'n gorymateb i sefyllfaoedd sy'n ymddangos yn fach o fewn y berthynas os ydych chi'n eu gweld yn fygythiol rywsut.

Gall trawma hefyd eich arwain at fod yn anfodlon dibynnu ar eich partner am gymorth. Yn hytrach na chyfleu eich teimladau, gallwch ynysu a gosod waliau, gan arwain at broblemau.

Yn olaf, gan y gall trawma arwain at deimladau o frad, efallai y byddwch yn gyson yn chwilio am arwyddion y bydd eich partner yn bradychu neu'n eich cam-drin.

Yn y diwedd, mae effeithiau trawma heb ei drin yn eithaf niweidiol nid yn unig i chi ond hefyd i'ch perthnasau agos .

Sut i oresgyn trawma emosiynol a seicolegol

Gall trawma emosiynol a seicolegol ddod â symptomau cythryblus. Yn ffodus, mae yna ffyrdd o wella o drawma emosiynol. Mewn llawer o achosion, therapi neu gwnsela yw'r driniaeth gyntaf ar gyfer trawma. Mewn therapi, gallwch chi brosesu'ch teimladau gyda gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol a goresgyn yr emosiynau anodd rydych chi'n eu profi.

Gelwir un math penodol o therapi seicotherapi rhyngbersonol yn dysgu pobl sut i wella gweithrediad eu perthynas a gall fod o fudd i'r rhai sy'n profi effeithiau trawma emosiynol a seicolegol.

Defnyddir math arall o therapi, a elwir yn EMDR, yn eang i drin symptomau trawma, a chorff mawr o ymchwil wedi canfod ei fod yn effeithiol.

Bydd y math gorau o gwnsela ar gyfer trawma yn dibynnu ar eich anghenion a'ch dewisiadau unigryw, ond yn aml estyn allan am ymyrraeth gan weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yw'r cam cyntaf tuag at wella trawma emosiynol.

Y tu hwnt i gwnsela, gall yr arferion canlynol fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n ceisio gwella ar ôl trawma emosiynol a seicolegol:

  • Gwnewch Ymarfer Corff Rheolaidd
  • Ymarfer Ioga neu Fyfyrdod
  • Ymunwch â Grŵp Cefnogi
  • Treulio Amser gyda Ffrindiau Gofalgar
  • Rhowch gynnig ar Hobi Newydd
  • Gwirfoddolwr

Gyda chyfuniad o therapi, hunanofal, a chefnogaeth gan anwyliaid, gallwch ddechrau gwella o'ch trawma ac adennill y bywyd a oedd gennych ar un adeg.

Casgliad

Gall byw trwy drawma emosiynol a seicolegol greu trallod ac arwain at emosiynau poenus. Efallai y bydd y teimladau hyn yn anodd eu goresgyn, ond gallwch chi wella gyda'r help therapydd .

Mae sesiynau therapi yn darparu lle diogel i chi brosesu eich emosiynau a dysgu ffyrdd newydd o feddwl ar ôl byw trwy drawma.

Gall therapydd hefyd roi seicoaddysg i chi ddatblygu dealltwriaeth o symptomau trawma a dysgu ffyrdd o ymdopi. Dros amser, gallwch symud ymlaen o'r trawma a dechrau gweld bywyd mewn ffordd newydd.

Yn lle bod yn ofnus neu gael agwedd negyddol ar y byd, byddwch chi'n dechrau cael gobaith ar gyfer y dyfodol ac ymdeimlad o ddiogelwch ar hyn o bryd.

Wrth i chi wella ac amgylchynu eich hun gyda phobl gefnogol, fe welwch eich bod yn gallu cael perthynas gariadus eto, heb ganiatáu i symptomau trawma emosiynol a seicolegol ymyrryd â'r cysylltiad sydd gennych â rhywun arall arwyddocaol.

Gall estyn allan am help ymddangos yn frawychus, ond mae gennych chi gymaint i'w ennill.