7 Peth i'w Gwneud Pan fydd Eich Gwraig yn Penderfynu Gadael Eich Priodas

Ar ôl Pâr Yn Ymladd â Merched Yn Ddigri Ac Ypsetio Ar Ddynion, Mae Dynion sy

Yn yr Erthygl hon

Ers peth amser, mae eich gwraig wedi bod yn dweud nad yw hi'n hapus. Rydych chi wedi bod yn ceisiocynyddu agosatrwyddyn eich priodas, ac roeddech chi wir yn credu bod eich perthynas yn gwella. Ond, mae eich greddf wedi eich methu'n ofnadwy.Mae eich gwraig wedi nodi ei bod am adael y briodas. Rydych chi'n teimlo'n ddiymadferth ac yn rhwystredig. Nid oedd gennych unrhyw syniad bod pethau mor ddrwg â hyn. Mae'r ofn, yr ansicrwydd, a'r gwrthodiad yn eich llyncu. Rydych chi'n gwybod na ddylai dyn grio, ond ni allwch roi'r gorau i grio.

Ond, pam mae hi eisiau ysgariad? Onid yw hi'n dy garu di bellach?

|_+_|

Mae merched yn gadael dynion maen nhw'n eu caru

Yn ôl arbenigwyr priodas, nid oes rhaid i'ch gwraig wneud hynnysyrthio allan o gariadgyda chi neu hyd yn oedsyrthio mewn cariadgyda rhywun arall igadael y berthynas.

Mae merched yn gadael y dynion maen nhw'n eu caru. Ond, mae ganddyn nhw eu rhai eu hunainrhesymau i ddod â pherthnasoedd i ben.

1. Efallai nad ydych yn bresennol

Rydych chi'n ddyn da,tad da, ac rydych chi'n cefnogi'ch teulu, ond rydych chi'n gweithio, yn pysgota, yn gwylio'r teledu, yn golffio, yn hapchwarae, ac yn y blaen.

Nid ydych yn bresennol, ac mae eich gwraig yn teimlo eich bodcymryd hi yn ganiataol. Gallai rhywun ddod i ysgubo'ch gwraig oddi ar ei thraed, o dan eich trwyn ac ni fyddwch byth yn sylwi.

2. Ei cham-drin neu ei rheoli yn ddiarwybod

Dyn canol oed aneglur Yn Ceisio Argyhoeddi Ei Gwraig

Mae eich gwraig yn teimlo eich bod yn ei cham-drin naill ai'n feddyliol neu'n gorfforol. Mae hi hefyd yn gallu meddwl hynnyrydych chi'n rheoli.

Mae hi wedi colli y parch oedd ganddi tuag atoch, anid yw hi bellach yn hapus yn y berthynas.

3. Diffyg apêl

Efallai bod atyniad eich gwraig i chi wedi pylu.

Mae eich bywyd cariad wedi mynd yn rhy arferol, a does dim byd yno sy'n ei chyffroi mwyach.

Mae merched yn mynd yn sâl yn hawdd ac wedi blino ar briodasau anhapus

Bydd menyw yn y pen draw yn mynd yn sâl ac wedi blino o fod mewn anpriodas anhapus, a hi a adaw.

Nid oes ots faint mae hi'n caru chi.

Nid yw priodas yn atal bwled

Os ydych chi am i'ch gwraig aros gyda chi am byth, rhaid i chi barhau i weithio fel y math o ddyn y mae hi eisiau aros gydag ef am oes.

|_+_|

Y pethau cyntaf yn gyntaf - a yw eich gwraig yn rhoi prawf arnoch chi neu a yw hi o ddifrif am adael?

Weithiau, bydd eich gwraigbygwth eich gadaeli weld a fyddwch chi'n ymladd drosti. Neu mae hi'n teimlo bod bywyd wedi mynd yn ddiflas ac mae'rperthynas wedi syrthio i rhigol.

Mae hi'n gwybod mai bygwth gadael yw'r alwad deffro sydd ei hangen arnoch i wneud ymdrech i wneud iddi deimlo fel y fenyw rywiol yr oedd hi ar y dechrau.

Mae angen ichi benderfynu a yw pethau wedi mynd yn ddiflas yn eich perthynas neu a yw hi o ddifrif am eich gadael.

Ond beth os yw'ch gwraig o ddifrif am adael y briodas?

Yn ôl dadansoddwr ysgariad Gretchen Cliburn , yn aml mae llawer o arwyddion oproblemau yn y berthynas, ond ni fydd un priod eisiau eu gweld na chydnabod bod y briodas mewn perygl.

Bydd yr arwyddion chwedlonol canlynol yn eich helpu i benderfynu a yw'ch gwraig o ddifrif am fod eisiau gadael y berthynas -

1. Rhoi'r gorau i ddadleuon

Mae hi'n stopio dadlau gyda chi. Rydych chi wedi bod yn cecru am rai materion ers blynyddoedd, ond mae hi wedi dod i ben yn sydyn.

Mae hyn yn arwydd clir bod eich gwraig wedi taflu'r tywel i mewn.

2. Blaenoriaethau wedi'u newid

Dyn A Merched Mewn Ffrâm Sengl Merched yn Defnyddio Ffôn Symudol Tra Mae Dyn Yn Cysgu Y Tu ôl i

Mae hi'n treulio mwy o amser gyda'i ffrindiau ac aelodau o'r teulu nag o'r blaen a llai gyda chi.

Rydych chi wedi cael eich disodli gan bobl eraill fel ei phrif gysur a ffrind.

3. Yn poeni llai am gynlluniau'r dyfodol

Mae hi wedi rhoi’r gorau i ofalu am gynlluniau’r dyfodol – gwyliau, gwyliau, atgyweirio cartref.

Nid yw hi bellach yn rhagweld dyfodol gyda chi.

4. Diddordeb cynyddol mewn pethau newydd

Mae hi wedi dechrau ar newidiadau newydd sydyn: colli pwysau sylweddol, llawdriniaeth blastig, cwpwrdd dillad newydd.

Mae'r rhain yn arwyddion o fywyd newydd heboch chi.

5. Yn gyfrinachol am ei chysylltiadau

Mae hi yngyfrinachol am ei ffônnegeseuon, e-byst, a thestunau.

Efallai ei bod hi'n cael gohebiaeth bwysig gyda'i chyfreithiwr neu asiant tai tiriog.

6. Y diddordeb sydyn yng nghyllid y teulu

Mae hi wedi datblygu diddordeb sydyn yng nghyllid eich teulu ar ôl gadael ymaterion ariani chi am y rhan well o'ch priodas.

7. Rhyng-gipio dogfennau ariannol a chyfreithiol

Mae hi'n rhyng-gipio eich dogfennau ariannol neu gyfreithiol.

Mae'r dogfennau a anfonwyd atoch bob amser wedi dod i ben, ac mae'ch gwraig wedi cofrestru i'w derbyn yn lle hynny.

|_+_|

Allwch chi achub eich priodas, ar eich pen eich hun?

Mae eich gwraig eisiau gadael, ond nid ydych wedi rhoi'r gorau iddi ar eich priodas. Nid yw eich sefyllfa yn unigryw.

Ymchwil yn dangos bod 30% o barau sy'nceisio cyngor priodascael un priod sydd eisiau ysgariad tra bod y llallymladd dros y briodas.

Ymhellach,cynghorwyr priodasnodi bod llawer o bartneriaid yn gweithio'n ddiflino ar eu pen eu hunain ac mewn therapi iachub eu perthynas.

|_+_|

Beth i'w wneud pan fydd eich gwraig eisiau gadael?

Dyn yn Maldod Ei Merched Mewn Cariad

Os ydych chi fel y mwyafrif o wŷr, pan fydd eich gwraig yn dweud nad yw hi eisiau bod yn y berthynas mwyach, eich meddyliau cyntaf yw -

  • Sut mae atal fy ngwraig rhag gadael?
  • Byddaf yn gwneud unrhyw beth
  • Rwy'n caru fy ngwraig gymaint. Rwy'n fodlon gwneud yr hyn sydd ei angen i'w chadw'n hapus

Ond beth bynnag a wnewch, byth, byth, erfyn ar dy wraig i aros.

Yn ddealladwy, eich ymateb cyntaf yw pledio am ail gyfle. Fodd bynnag, cardota yw'r peth mwyaf anneniadol y gallwch chi ei wneud ar hyn o bryd. Byddwch chi'n edrych yn wan,anghenusac anobeithiol ac nid oes dim rhywiol am y ddelwedd hon o ddyn.

Mae merched yn cael eu denu i gryfder emosiynol dynion.

Cânt eu tynnu’n reddfol at ddyn â hunan-barch a’r gallu i ymdopi â sefyllfa ddirdynnol.

Bydd cwympo'n ddarnau o flaen eich gwraig, gan obeithio newid ei meddwl yn gwneud iddi dynnu i ffwrdd hyd yn oed yn fwy. Mae'n droad enfawr iddi. Rhaid i chi gynnal eich urddas hyd yn oed yng nghanol y sefyllfa emosiynol anodd hon.

1. Y nod – mae angen i chi wneud i'ch gwraig fod eisiau chi eto

Ar hyn o bryd, nid eich nod yw gwneud i'ch gwraig aros. Mae i wneud iddi fod eisiau chi eto.

Dyma'r ffordd i roi terfyn ar awydd eich gwraig i wahanu aailgynnau'r angerdd yn eich priodas. Cadwch y nod hwn mewn cof bob amser. Byddwch yn hyderus, yn bendant ac yn optimistaidd wrth i chi geisio ennill eich gwraig drosodd.

Dyma'r nodweddion a fydd yn tanio atyniad eich gwraig i chi.

2. Ni ellwch argyhoeddi eich gwraig i aros yn y briodas

Ni allwch ddefnyddio dadleuon i argyhoeddi eich gwraig i aros yn y briodas. Ni allwch ychwaith ei heuog i aros gyda chi.

Ni allwch byth wneud i'ch gwraig aros, ni waeth pa mor argyhoeddiadol neu argyhoeddiadol ydych chi.

Ni allwch ond rhoi digon o gymhelliant i'ch gwraig wneud y briodas yn fwy deniadol iddi na'r dewis i adael.

3. Deall dy wraig

Dynion A Merched Yn Cael Ergyd Agos Rhamant

Y cam cyntaf i mewnachub eich priodasyn deall pam mae dy wraig eisiau allan.

Dyma'r unig ffordd y gallwch chi obeithio naddu'r wal y mae hi wedi'i hadeiladu o amgylch ei chalon.Dangos empathia chydnabod fod eich gwraig yn ddiflas yn y berthynas.

Canfyddiad yw popeth.

Sut mae dy wraig yn gweld dy briodas? Po gyntaf y gallwch chi weld eich priodas o safbwynt eich gwraig, y cynharaf y gallwch chi ddechrau'r broses iacháu.

4. Cymryd cyfrifoldeb

Mae'n rhaid i ticymryd perchnogaeth dros bethauy gallech fod wedi'i wneud i wthio'ch gwraig i'r pwynt hwn.

Pan fyddwch chi'n sylweddoli sut rydych chi'n ei brifo, ymddiheurwch am y boen y mae eich gweithredoedd wedi'i achosi. Pan fydd eich ymddiheuriad yn ddiffuant, bydd yn torri rhai o'r rhwystrau rhyngoch chi a'ch gwraig.

5. Gadewch i'ch gweithredoedd siarad

Pâr Cariadus, Gŵr Gwraig Yn Cysgu Gyda

Ffigurwch beth sydd ei angen ar eich gwraig gennych chi i ddechrau eich gweld chi a'ch perthynas yn wahanol.

Gall eich atyniad a'ch cariad aildyfu pan fyddwch chi'n gwneud pethau sy'n dangos i'ch gwraig y gall ymddiried ynoch eto. Dangoswch i'ch gwraig eich bod yn ei deall ac yn ei derbyn, dro ar ôl tro.

Bydd eich gweithredoedd dibynadwy a chysondeb yn ennill ei hymddiriedaeth.

6. Peidiwch â bod ofn fflyrtio

Mae angen ichi ailgynnau'r atyniad gyda'ch gwraig. Y ffordd o wneud hyn yw ail-ddeffro'r garwriaeth a esgorodd ar eich priodas yn y lle cyntaf.

Felly fflyrtiwch gyda'ch gwraig a llys iddi. Cofiwch y dyn y syrthiodd eich gwraig mewn cariad ag ef – beth wnaeth e? Sut gwnaeth e ei thrin hi?

Dewch â'r dyn hwn yn ôl oddi wrth y meirw. Gydag amser, os gwnewch bethau'n iawn, byddwch yn gwneud i'ch gwraig eich awydd yn fwy na gwahanu. Peidiwch ag anelu at gael y berthynas oedd gennych gyda'ch gwraig.

Dylai pob perthynas aeddfed dyfu mewn cydamseriad perffaith i dwf ac aeddfedrwydd y partneriaid.

Felly, ystyriwch y berthynas hon yn ddechrau newydd. Gwnewch i'ch gwraig deimlo bod yperthynas newyddyn wir yn ormod. Fe wnaethoch chi ei hennill hi unwaith - gallwch chi ei wneud eto.

Ranna ’: