12 Ffordd o Fod yn Ddyn Gwell Mewn Perthynas

Cwpl hapus yn yfed te

Yn yr Erthygl hon

Gall dod yn ddyn gwell mewn byd lle mae'r rhan fwyaf o ddynion yn ddiofal fod yn waith caled. Serch hynny, byddai’n well pe na baech yn rhoi’r gorau iddi gan fod gwobr am eich gweithredoedd.Oherwydd y siom llawer o ferched yn eu hwynebu yn eu perthynas yn y gorffennol, maent yn teimlo bod dynion cyfrifol yn brin.

O'r herwydd, ychydig iawn o ymdrech, os o gwbl, a wnânt i'w perthynas. Yn yr un modd, mae rhai dynion yn gweld sut mae eu gweithredoedd yn effeithio ar eu partner, felly maen nhw'n ceisio sut i fod yn ddyn gwell iddi.

Ar y llaw arall, mae rhai dynion yn credu eu bod yn berffaith ac nid oes angen unrhyw ganllawiau ar ddod yn ddyn gwell neu bod yn ddyn mewn perthynas .

P'un a ydych chi'n meddwl y gallwch chi ddod yn ddyn gwell neu os ydych chi'n fodlon â'ch ymddygiad, mae un ffaith yn anochel - bydd eich gweithredoedd yn dweud.

Mae bod yn ddyn mewn perthynas yn mynd yn fwy na'i leisio neu wneud addewidion ffug. Yn lle hynny, mae'n adlewyrchu yn eich gweithredoedd. Nid oes angen i chi ddweud wrth bobl eich bod yn well neu'n ddyn go iawn. Mae eich gweithredoedd tuag at eich menyw yn naturiol yn rhoi'ch personoliaeth i fyny.

Mae dod yn ddyn gwell yn golygu bod yn ŵr bonheddig. Mae'n gofyn am ostyngeiddrwydd ac anhunanoldeb. Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn ddyn gwell mewn perthynas neu sut i fod yn ddyn gwell iddi, darllenwch yr erthygl hon i'r diwedd i ddysgu sut.

Beth sy'n gwneud dyn yn hapus mewn perthynas?

Unwaith eto, perthnasau rhamantus fel arfer yn llawn materion ac anghytundebau. Mae llawer o’r dadleuon hyn yn canolbwyntio ar gamddealltwriaeth, yn enwedig pan nad yw un partner yn gwybod sut i blesio’r llall.

Mae hynny wedi gwneud i lawer o ferched ofyn y cwestiwn hir-oed, Beth sy'n gwneud dyn yn hapus mewn perthynas?

Beth mae rhai merched yn ei feddwl yn gwneud eu dyn yn hapus yn anghywir ac yn aml yn achosi iddynt (y dynion) fynd yn gandryll. O ganlyniad, mae hyn yn gadael y merched yn rhwystredig ac yn anobeithiol ynghylch adeiladu perthynas ramantus gyda'u partner.

Yn y cyfamser, mae'r un peth yn wir am fenywod, gan fod llawer o ddynion yn camddehongli'r hyn sy'n gwneud eu merched yn hapus.

Serch hynny, byddwch chi'n synnu bod yr annisgwyl a'r pethau bach yn gwneud dyn yn hapus. Mae llawer o bethau'n gwneud dyn yn hapus, ond dyma'r rhai pwysicaf:

1. Cariad a gofal am dano

Efallai bod hyn yn edrych yn amlwg yn barod, ond mae'n rhaid i chi wneud mwy na'i ddweud. Caru eich dyn yn golygu bod yn heddwch ac yn hafan iddo. Pan fydd eich partner yn meddwl am gartref, dylech ddod i'w feddwl. Dangoswch eich bod yn gofalu amdano ym mhob ffordd y gallwch.

|_+_|

2. Credwch ynddo

Un peth sy'n gwneud dynion yn hapus yw pan fydd eu partner yn credu ynddynt . Hyd yn oed pan nad yw pethau’n gweithio fel y cynlluniwyd, mae ar ddyn angen ei bartner i’w galonogi ac ymddiried yn ei alluoedd i wneud i bethau ddigwydd.

3. Cefnogwch ef

Mae pawb eisiau partner cefnogol . Os gallwch chi sefyll wrth ymyl eich partner yn ei ymdrechion a dangos i fyny pan fydd ei angen arnoch chi, bydd yn hapus. Mae dod yn ddyn gwell yn dod yn haws.

|_+_|

4. Annog ef

Anogwch eich partner trwy ddweud wrtho'n gyson mor anhygoel yw e. Mae'n hawdd colli'ch hun mewn byd sy'n chwilota â chystadleuaeth ffyrnig.

Fodd bynnag, gwthio eich partner i ddilyn ei nodau a chyflawni ei freuddwydion gall yn groes i bob disgwyl ei wneud y dyn hapusaf ar y ddaear. Mewn ffordd, rydych chi'n ei ddysgu sut i fod yn ddyn gwell mewn perthynas.

Beth sydd ei angen ar ddyn mewn perthynas?

Fel yr hyn sy'n gwneud dyn yn hapus mewn perthynas, nid yw'r hyn sydd ei angen ar ddyn mewn partneriaeth mor anodd â hynny i'w gael. Mae nhw:

1. Gonestrwydd

Oes! Nid yw dod yn ddyn gwell mewn perthynas yn anodd cyn belled â'ch bod yn onest i'ch partner. llawer mae dynion eisiau ymddiried yn llawn yn eu partneriaid heb ail ddyfalu eu geiriau neu eu gweithredoedd. Os yw gonestrwydd wedi'i warantu , Mae bod y dyn mewn perthynas yn dod yn hawdd.

|_+_|

2. Ymddiriedolaeth

Rhai merched achosi gwrthdaro yn eu perthynas pan fyddant yn meddwl bod eu partner yn anonest heb brawf. Mae hynny'n rhoi eich dyn ar y dibyn, gan wneud iddo feddwl ddwywaith cyn cyfathrebu â chi.

Mae llawer o ddynion eisiau i'w partneriaid ymddiried ynddynt a chredu ynddynt hyd yn oed pan fo pethau'n arw. Mae gweithredu fel arall yn golygu nad ydych chi'n credu ynddynt.

3. Cyfathrebu

Cyfathrebu cyson yw'r unig ffordd i gael perthynas a'i datblygu. Pan fyddwch chi'n lleisio'ch meddyliau yn hytrach na'u cadw i chi'ch hun, mae'n gwneud eich partner yn hapus. Y ffordd honno, mae'n eich deall chi'n well.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu sut i gael gwell cyfathrebu gyda'ch partner:

4. Cyfeillgarwch

Os ydych chi am i'ch partner fod y dyn mewn perthynas, dylech chi fod yn ffrind iddo . Wrth gwrs, mae ganddo ffrindiau eraill ond mae gwybod eich bod yn fwy na phartner rhamantus yn tawelu ei feddwl. Hyd yn oed pan fydd y byd yn ei erbyn, bydd yn hapus o wybod y byddwch chi yno iddo.

|_+_|

5. Teyrngarwch

Onid ydym ni i gyd eisiau'r bobl yn ein perthynas i fod yn ffyddlon i ni ? Teyrngarwch yw'r sicrwydd a'r sicrwydd sydd eu hangen ar lawer o bobl i barhau i wthio eu perthynas yn ei blaen. Unwaith y byddwch yn gwybod bod eich partner wedi ymrwymo i chi, bydd pethau eraill yn disgyn yn naturiol yn eu lle.

Beth yw rôl dyn mewn perthynas?

Os ydych yn dymuno gwybod sut i fod yn ddyn mewn perthynas, rhaid i chi yn gyntaf ddeall eich rôl. Oes! Mae gan bob cyfranogwr mewn perthynas rôl i'w chwarae i adeiladu perthynas sefydlog ac iach . Mae gan ddyn lu o swyddogaethau i'w cyflawni mewn perthynas, ond mae'r canlynol yn hanfodol:

1. Mae dyn yn caru ei bartner

Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn ddyn gwell iddi, dechreuwch garu'ch partner yn wirioneddol. Nid yw'n y amser i chwarae gemau neu ymddwyn yn dwyllodrus. Mae bod yn ddyn mewn perthynas yn gofyn am garu eich diddordeb cariad yn ddiamod a'i ddangos trwy eich gweithredoedd.

2. Mae dyn go iawn yn amddiffyn ei gariad

Mae bod y dyn mewn perthynas yn golygu gweithredu fel amddiffynnydd a bod yn lle diogel i'ch partner. Mae hynny'n golygu amddiffyn eich partner yn emosiynol , yn gorfforol, ac yn ariannol. Nid oes rhaid i chi fynd dros ben llestri gyda'ch gweithredoedd, ond dylai eich ymdrech fod yn ddigon disglair .

|_+_|

3. Mae dyn yn parchu ei bartner

Mae dod yn ddyn gwell yn golygu myfyrio ar eich partner, yn enwedig wrth wneud penderfyniadau . Peidiwch â gweithredu fel nad yw hi'n gallu gwneud pethau'n annibynnol. Er y gallwch chi gynnig rhywfaint o gyngor, peidiwch â cheisio cysgodi ei meddyliau a'i theimladau.

4. Mae dyn yn ymroddedig ac yn ffyddlon i'r berthynas

Nid oes diben rhoi lle i lawer o fenywod i brofi eich manliness. Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn ddyn gwell, yna byddwch yn ffyddlon iddi hi a'r berthynas. Ymrwymo'n llawn i'r berthynas heb ofn. Bydd anghytundebau a gwrthdaro yn y dyfodol. Bydd chwilio am atebion yn hytrach na ffordd gyflym allan yn cryfhau'r berthynas.

|_+_|

5. Mae dyn go iawn yn cymryd cyfrifoldeb

Yn lle amddiffyn ei gamgymeriadau a osgoi gwrthdaro , dyn mewn perthynas yn derbyn ei feiau. Yn lle dadlau, mae'n ceisio atebion.

Cwpl hapus mewn cariad

12 Ffordd o fod yn ddyn gwell mewn perthynas

Os ydych chi byth yn dymuno dod yn ddyn gwell iddi, mae yna ffyrdd i wneud hynny. Dysgwch fwy yn y paragraffau canlynol i fod y dyn mewn perthynas.

  • Cyfathrebu'n aml

I ddechrau, mae dod yn ddyn gwell yn golygu y byddwch chi'n rhoi'r gorau i rai hen ffyrdd. Un o'r fath yw cadw eich meddyliau i chi'ch hun .

Y dyddiau hyn, mae llawer o ddynion yn mynegi eu hunain yn fwy rhydd nag o'r blaen. Fel hyn, gallwch chi helpu'ch partner i ddileu pob amheuaeth a thybiaeth ynghylch pwy ydych chi.

|_+_|

2. Gwrandewch ar eich partner

Mae bod yn ddyn mewn perthynas yn golygu bod yn deg. Tra byddwch yn mynegi eich hun yn ddiderfyn gyda'ch partner, chi dylai hefyd wrando arnynt .

Mae gwrando yn sgil wych sy'n eich gadael i mewn i feddwl eich partner. Mae hefyd yn dangos ffyrdd i chi wella'ch perthynas a chryfhau'ch bond.

3. Gofalwch amdani

Mae pob partner eisiau partner gofalgar. I fod y dyn yn y berthynas, rhaid i chi ofalu am eich partner yn wahanol. Gan ddweud, rwy'n gofalu amdanoch chi. yn un ffordd. Yn bwysig, rhaid i chi ei ddangos yn eich gweithredoedd.

Er enghraifft, gofynnwch i'ch partner sut mae hi'n teimlo hyd yn oed pan mae hi'n teimlo'n iawn. Ffordd arall o fod yn ddyn mewn perthynas yw prynu anrhegion meddylgar iddi. Gall yr ystum hwn gynnwys prynu padiau misglwyf, siocled, a thabledi yn ystod ei chyfnod misol.

|_+_|

4. Helpwch hi allan yn y tŷ

Mae rhai dynion yn credu bod angen cymorth ariannol yn unig i fod yn ddyn mewn perthynas neu briodas. Fodd bynnag, nid yw hyn mor wir. Un ffordd i fod yn ddyn yw helpu eich partner allan yn y tŷ.

Er enghraifft, gallwch chi ei helpu gyda'r prydau pan fydd hi wedi blino. Hefyd, efallai y byddwch chi'n helpu gyda gweithgareddau eraill y mae hi fel arfer yn eu gwneud. Mae gweld hyn yn dweud wrthi eich bod chi'n malio amdani.

5. Anogwch hi

Mae dod yn ddyn gwell hefyd yn golygu annog eich partner ar ei isaf. Mewn geiriau eraill, pan fydd eich partner yn teimlo fel rhoi'r gorau i dasg neu brosiect, dylech fod yno i'w cymell.

Mae pawb angen anogaeth mewn bywyd. Pan ddaw oddi wrth ein partner, mae'n fwy boddhaus.

|_+_|

6. Peidiwch â thwyllo

Dylai bod yn bartner teyrngar fod yn gyfarwydd i lawer o unigolion, ond yn anffodus nid yw’n gyfarwydd i chi. Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn ddyn gwell iddi, ceisiwch beidio â thwyllo .

Mae twyllo yn torri pob ymddiriedaeth a allai fod wedi cymryd amser hir i'ch partner adeiladu. Os teimlwch fod eich partner yn eich tramgwyddo, siaradwch yn hytrach na rhoi llety i bobl eraill.

Cwpl hapus yn y gwely

7. Derbyniwch eich partner

Un o'r ffyrdd i fod yn ddyn mewn perthynas yw deall bod bodau dynol yn wahanol. Mae pobl yn dod o gefndiroedd a diwylliannau gwahanol. Mae'r ffactorau hyn yn aml yn adlewyrchu yn eu bywydau sy'n gwneud iddynt ymddwyn yn wahanol.

Mae gwybod bod gan eich partner nodweddion unigryw a bydd personoliaeth gwneud eich perthynas yn llwyddiannus . Derbyniwch nhw, a rhowch wybod os nad ydych chi'n hoffi unrhyw un o'u hymddygiad.

|_+_|

8. Gwnewch amser i'ch partner

Mae gwybod sut i fod yn ddyn gwell iddi yn golygu creu a rhoi amser yn eich perthynas . Yn ddealladwy, efallai y byddwch yn brysur gyda gwaith a gweithgareddau eraill. Serch hynny, mae'n hanfodol neilltuo amser i chi a'ch partner gyfarfod.

Er enghraifft, gall y ddau ohonoch gynllunio wythnos mynd allan ar y penwythnos os ydych bob amser yn brysur. Er nad yw'r cyfarfod yn fuan, mae'n dangos eich partner eich bod yn ei gwerthfawrogi a'r berthynas. Mae meddyliau yn cyfrif llawer mewn perthynas pan na allwn eu datgelu trwy ein gweithredoedd.

9. Byddwch yn ddibynadwy ac yn ymddiried

Mae ymddiriedaeth yn nodwedd gyffredinol mae pawb yn edrych allan amdano. Wrth ddod yn ddyn gwell, dylech osod eich hun fel person dibynadwy. Gadewch i'ch gweithredoedd siarad drostynt eu hunain heb ymdrech.

Cadwch at eich geiriau bob amser, cyflawnwch eich addewid, a sicrhewch eich bod yn onest. Gadewch i'ch partner eich credu'n ddi-gwestiwn. Yn yr un modd, dylech ymddiried yn eich partner os dymunwch i adeiladu perthynas iach .

Er, ni fydd unrhyw sicrwydd o ymddiried mewn person yn eu gwneud yn well, bydd yn eich helpu i ddod yn berson gwell. Yn hwyr neu'n hwyrach, byddant yn datgelu eu gwir bersonoliaethau.

|_+_|

10. Gwna iddi chwerthin

Llawer o ferched caru boi gyda synnwyr digrifwch gwych. Byddwch y boi hwnnw! Dysgwch i wneud jôcs a dysgu i gymryd un.

Boed y dyn hwnnw sy'n gwneud ystafell ddiflas yn fywiog ac yn byrlymu. Os gallwch chi newid hwyliau eich partner a gwneud iddi anghofio ei phroblemau presennol, rydych chi'n dod yn ddyn gwell.

11. Carwch eich hunain

Wrth ddod yn bartner gwell, rhaid i chi fod yn ofalus i beidio ag esgeuluso'ch hun. Yn aml, mae rhai unigolion yn cael cymaint o fuddsoddi mewn dod yn berson gwell iddi nes eu bod yn anghofio caru eu hunain.

Er enghraifft, maen nhw'n darparu holl anghenion eu partner wrth anghofio eu rhai nhw. Hefyd, efallai y gwelwch nad ydynt yn edrych ar eu gorau tra gwneud eu partner yn hapus . Er mwyn gofalu am berson arall a'i garu, yn gyntaf rhaid i chi garu'ch hun.

|_+_|

12. Gwella dy hun

Yn yr un modd â charu eich hun yw gwella eich hun . Peidiwch byth ag esgeuluso'ch cynnydd mewn bywyd i fodloni'ch partner. Edrychwch ar eich bywyd bob amser i weld meysydd sydd angen eu gwella. Anogwch eich hun yn gyson, a pheidiwch byth â bychanu eich ymdrech.

Dyna un ffordd y gall eich partner eich caru, eich parchu a'ch gwerthfawrogi'n fwy. Gwnewch bethau rydych chi'n eu caru, teithio, bwyta'r hyn rydych chi'n ei hoffi heb gyfyngiad. Trwy wneud hyn, rydych chi'n dod yn hapusach. Mae hynny'n ei gwneud hi'n hawdd bod yn ddyn mewn perthynas.

Casgliad

Mae llawer o ddynion eisiau gwybod sut i fod yn ddyn mewn perthynas. Nid oes angen llawer o ymdrech i ddod yn ddyn gwell dim ond os ydych chi'n ymroddedig ac yn ymroddedig. Mae'n eich gwneud yn ddyn go iawn a yn cryfhau'r cwlwm sydd gennych chi a'ch partner.

Ranna ’: