10 Ffordd Mae Symud Beio mewn Perthynas yn Ei Niweidio

Dyn Affro-Americanaidd Anfad yn Cweryla, Yn Gweiddi

Yn yr Erthygl hon

Mae'r gêm bai mewn perthnasoedd yn aml yn jôc rhedegog mewn ffilmiau poblogaidd a sioeau teledu.Fodd bynnag, beth ydych chi'n ei wneud pan fydd eich partner yn symud y bai i gyd arnoch chi tra'n rhyddhau eu hunain o bopeth?

Mae symud bai mewn perthnasoedd yn dacteg ystrywio a ddyluniwyd gan y camdriniwr i erlid ei hun wrth bortreadu sefyllfaoedd negyddol fel eich bai chi.

Fyddwn i ddim wedi sgrechian arnoch chi pe na baech chi'n fy nagio.

Rwy'n twyllo arnoch chi pan fyddwch chi'n rhy brysur yn gweithio ac yn methu â dod o hyd i'r amser i mi.

Ni fyddwn wedi galw eich mam pe na baech yn berson mor erchyll!

Os byddwch chi'n aml yn cael eich hun ar ddiwedd datganiadau o'r fath, efallai eich bod chi'n cael eich symud o fai.

Gadewch i ni fynd dros yr hyn sy'n beio, sut mae beio yn gweithio, pam mae pobl yn beio eraill, a sut i ddelio â rhywun sy'n eich beio am bopeth.

Beth yw newid bai mewn perthnasoedd?

Gwraig Rhwystredig Gwrandewch Hawliadau Gan Wr Angry, Ffocws Benywaidd

Yn ol Dr. Daniel G. Amen,

Mae gan bobl sy'n difetha eu bywydau eu hunain dueddiad cryf i feio pobl eraill pan aiff pethau o chwith.

Mae pobl sy'n defnyddio newid bai yn aml yn ddihangwyr nad oes ganddynt yr aeddfedrwydd emosiynol i fod yn berchen ar eu hymddygiad a chanlyniadau eu gweithredoedd. Mae'r bobl hyn yn aml yn gweld sefyllfaoedd negyddol fel cyfrifoldeb rhywun arall.

Mae'r rhai sy'n symud bai yn aml yn erlid eu hunain.

Gan fod symud bai yn fath o fecanwaith ymdopi, efallai bod y sawl sy'n symud y bai yn ei wneud yn anymwybodol ac efallai na fydd yn deall ei resymeg ddiffygiol.

Fodd bynnag, mae'r unigolyn sy'n derbyn y gemau bai yn aml yn credu bod cyhuddiadau o'r fath yn wir ac yn ymdrechu'n galed i wneud hynny gwaith ar y berthynas .

Yn anffodus, wrth ddelio ag amcanestyniad a bai, mae'r dioddefwyr yn aml yn canfod nad ydyn nhw'n gallu gwneud i bethau weithio. Maent yn aml yn beio eu hunain am y methiant y berthynas .

|_+_|

A yw symud bai yn ymddygiad difrïol?

Mae pawb yn ymbleseru mewn symud bai yn awr ac eto.

Mae myfyrwyr sy'n sgorio graddau isel yn eu cwis dosbarth yn ei feio ar eu hathro am beidio â'u hoffi, neu mae pobl sy'n colli eu swyddi yn aml yn beio eu bos neu gydweithwyr.

Ond, pa mor hir allwch chi fynd o gwmpas gan basio'r bai?

Ydy, mae symud bai yn ffurf ar ymddygiad difrïol .

Mae bod gyda rhywun nad yw'n cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd yn effeithio ar eich lles seicolegol ac emosiynol. Rydych yn aml yn teimlo'n ddraenio a wedi blino'n lân yn emosiynol rhag cymryd y bai i gyd am bethau na wnaethoch chi.

Creodd hyn hafaliad gwenwynig rhyngoch chi a'ch partner.

Mae symud bai mewn perthnasoedd hefyd yn ffordd o wneud hynny eich trin i wneud rhywbeth na fyddech yn fodlon ei wneud fel arall. Mae'r camdriniwr yn gwneud i chi deimlo bod arnoch chi rywbeth iddo.

Yn olaf, mae symud bai yn aml yn cael ei wneud i greu newid yn y deinamig pŵer rhyngoch chi a'ch partner. Pan fydd eich partner yn eich argyhoeddi o'r diwedd mai chi oedd ar fai, maen nhw'n dueddol o fod mwy o bŵer drosoch chi . Yn ogystal, mae cyfrifoldeb trwsio'r berthynas hefyd yn disgyn arnoch chi.

Os oes gan eich partner yr arferiad o feio eraill bob amser, mae'n faner goch na ddylech ei hanwybyddu.

Seicoleg y tu ôl i newid bai - Pam rydyn ni'n beio eraill?

Fel y soniwyd yn yr adran flaenorol, mae newid bai mewn perthnasoedd yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf ohonom yn euog o'i wneud ar un adeg yn ein bywydau. Efallai ein bod yn dal i fod yn ei wneud yn anymwybodol!

Gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai rhesymau seicolegol dros feio eraill.

Yn aml, gellir esbonio symud bai fel achos clasurol o gwall priodoli sylfaenol .

Felly, beth mae hyn yn ei olygu?

Mewn geiriau syml, rydyn ni’n aml yn priodoli gweithredoedd rhywun arall i’w personoliaeth a’u cymeriad. Eto i gyd, pan ddaw i ni, rydym yn aml yn priodoli ein hymddygiad ein hunain i sefyllfaoedd allanol a ffactorau sydd allan o'n rheolaeth.

Er enghraifft, os yw'ch cydweithiwr yn hwyr i'r gwaith, efallai y byddwch chi'n eu labelu'n hwyr neu'n ddiog. Fodd bynnag, byddwch yn ei briodoli i'r ffaith nad yw'r cloc larwm yn canu ar amser os ydych chi'n hwyr i'r gwaith.

Mae yna reswm arall pam rydyn ni'n symud y bai ar eraill.

Yn ôl Seicdreiddiwyr , mae ein ego yn amddiffyn ei hun rhag pryder trwy ddefnyddio taflunio - mecanwaith amddiffyn lle rydyn ni'n dileu ein teimladau a'n rhinweddau annerbyniol ac yn eu beio ar bobl eraill.

Felly, rydych chi'n aml yn cael eich hun yn beio eraill am eich gweithredoedd.

Mae'r mecanwaith amddiffyn bob amser yn tynnu sylw at ddiffyg mewnwelediad i'n teimladau a'n cymhellion. Gan fod mecanweithiau amddiffyn yn aml yn anymwybodol, person sydd taflu ar chi fel arfer ni fyddant yn sylweddoli beth maent yn ei wneud.

|_+_|

Sut mae symud bai yn gweithio?

Dychmygwch hyn. Rydych chi a'ch partner yn dod adref o daith car 12 awr, ac mae'r ddau ohonoch wedi blino'n lân iawn o'r dreif. Tra bod eich partner y tu ôl i'r olwyn, rydych chi'n edmygu'r awyr hardd.

Ac yna, rydych chi'n teimlo damwain!

Mae'n troi allan; camgyfrifodd eich partner y tro roedd yn rhaid iddo ei gymryd ac yn y pen draw taro'r car ar ymyl y palmant.

Gweddill yr wythnos, rydych chi'n dod i glywed - fe wnes i daro'r car oherwydd chi. Roeddech chi'n tynnu fy sylw.

Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n mynd yn wallgof oherwydd roeddech chi'n edrych yn dawel ar yr awyr!

Beth i'w wneud pan fydd rhywun yn eich beio am bopeth?

Mae symud bai mewn perthnasoedd yn aml yn gynnil ac, fel popeth mathau o gamdriniaeth , yn aml yn dechrau gyda rhywbeth bach a allai fod yn fai arnoch chi. Mae'n dwysáu wrth i amser fynd heibio yn eich perthynas.

Y nodwedd nodweddiadol yma yw na fydd eich partner byth cyfaddef eu camgymeriadau .

Technegau a ddefnyddir wrth symud bai mewn perthnasoedd

Cwpl blin Yn Cael Dadl Merched Yn Beio Ar Ddynion

Mae yna nifer o dechnegau a ddefnyddir wrth symud bai mewn perthnasoedd. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Lleihau

Yn y modd hwn, bydd y camdriniwr yn ceisio annilysu eich teimladau , ac efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n mynd yn wallgof. Mae hon yn dechneg o ddiswyddo a gwrthod meddyliau a theimladau rhywun. Yn seicolegol, mae'n effeithio'n negyddol ar y partner.

Roedd Christina a Derek ar egwyl, ac yn ystod y cyfnod hwnnw dechreuodd Derek gyfarch ei ffrind gorau, Lauren. Pan ddarganfu Christina beth oedd yn digwydd, fe wynebodd Derek, a ddywedodd wrthi ei bod yn blentynnaidd ac yn anaeddfed. Galwodd hi hefyd rhy sensitif .

  • Y cerdyn dioddefwr

Trwy chwarae'r cerdyn dioddefwr gwael i mi, roedd Max yn gallu symud y bai i gyd at Joe. Mae chwarae'r cerdyn dioddefwr yn golygu bod y person yn teimlo'n ddi-rym ac nid yw'n gwybod sut i fod yn bendant, ond mae'n ceisio ennill mantais trwy dorri ffigwr sori.

Roedd Joe a Max mewn perthynas am dair blynedd. Mae Joe yn gyfreithiwr mewn cwmni sydd ag enw da tra bod Max yn gweithio rhwng swyddi.

Un noson, daeth Joe adref i ddod o hyd i Max yn yfed wisgi ar ôl pum mlynedd o sobrwydd. Wrth wynebu ef, dywedodd Max, rwy'n yfed oherwydd fy mod ar fy mhen fy hun. Mae fy ngwraig yn fy ngadael ar fy mhen fy hun gartref i ofalu am fy hun oherwydd ei bod yn rhy brysur yn adeiladu ei gyrfa. Rwyt ti mor hunanol, Joe. Does gen i neb.

|_+_|
  • Y bom drewdod

Mae'r agwedd mynd-i-uffern yn cael ei gadw ar gyfer pan fydd y camdriniwr yn gwybod eu bod wedi cael eu dal a heb unman arall i fynd. Mae hyn yn amlwg yn golygu, pan nad oes gan y person gyfle i amddiffyn neu ddianc, ei fod yn ei dderbyn yn ddiymdroi ac yn cymryd arno nad yw hyd yn oed ar fai.

Daliodd Jack Gina yn anfon neges destun at ei chyn gariad ac yn bwriadu cwrdd ag ef ar y penwythnos. Pan wynebodd Gina, hi a ddywedodd, Beth felly? Alla i ddim cyfarfod â rhywun heb eich caniatâd? ac Ai myfi yw eich pyped? Pam ydych chi'n meddwl bod angen i chi reoli fy mhob symudiad?

Golau nwy yn erbyn symud bai

Y term gasoleuo wedi dod yn brif ffrwd, diolch i'r holl sylw y mae wedi'i gael gan gyfryngau cymdeithasol.

Mae golau nwy yn ffurf gynnil o drin emosiynol lle rydych chi'n dechrau amau ​​​​eich pwyll a'ch canfyddiad o realiti. Mae'n ffordd o fynnu na ddigwyddodd rhywbeth pan wnaeth mewn gwirionedd.

Er enghraifft, Wnes i ddim eich galw'n dwp! Rydych chi ond yn ei ddychmygu!

Pan fydd rhywun yn eich goleuo, maen nhw'n manteisio ar eich gwendidau, ofnau, ansicrwydd, a anghenus .

Ar y llaw arall, mae symud bai yn fath o drin lle mae'ch partner yn troelli pethau fel eich bod chi'n cael eich beio hyd yn oed os nad chi oedd ar fai.

Mae llawer o gaslighters hefyd yn defnyddio beio cudd, a dyna pam mae'r ddau yn cael eu hystyried yn debyg.

Bydd y fideo hwn yn gwneud pethau'n haws i chi eu deall.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae pobl sy'n derbyn y cam o symud bai yn aml yn credu eu bod yn anghywir a'u bod yn gwbl gyfrifol am sut maen nhw'n cael eu trin.

Felly, nid yw'r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn sylweddoli pa mor ddifrifol yw newid bai mewn perthnasoedd mewn gwirionedd.

|_+_|

Pam mae rheolwyr a narcissists yn symud bai?

Er mwyn deall sut mae newid bai mewn perthnasoedd yn gweithio, mae hefyd yn bwysig deall pam mae narsisiaid a rheolwyr yn defnyddio'r dacteg hon.

Y llais arweiniol mewnol a newid bai mewn perthnasoedd.

Ein llais tywys mewnol yn ein helpu i lywio trwy diroedd caled. Mae’r llais hwn y tu mewn i’n pen yn cael ei ddatblygu yn ystod ein plentyndod trwy:

Pan fyddwn yn gwneud rhywbeth yn iawn, mae ein llais mewnol yn ein gwobrwyo ac yn gwneud inni deimlo'n dda amdanom ein hunain. Mae hefyd yn gwneud y gwrthwyneb pan fyddwn yn gwneud rhywbeth drwg.

Nid oes gan bobl narsisaidd lais tywys mewnol iach.

Mae eu llais mewnol yn aml yn feirniadol, llym, dibrisiol, a perffeithydd.

Oherwydd y llymder hwn yn eu cwmpawd moesol na allant dderbyn bai a cheisio ei alltudio ar rywun arall. Dyma eu ffordd o achub eu hunain rhag mynd i lawr droell o hunan gasineb, euogrwydd, a chywilydd.

Maent hefyd yn teimlo'n anniogel ac yn ofni cael eu bychanu.

|_+_|

10 ffordd y mae newid bai yn effeithio ar eich perthynas

Cwpl yn Ymladd Gyda

Nid yw newid bai mewn perthnasoedd bob amser mor hawdd i'w nodi ag y gallech feddwl.

Mae therapyddion yn aml yn dod ar draws pobl sy'n dweud, Mae fy ngwraig yn fy meio am bopeth! Mae fy ngŵr yn fy meio am bopeth! Pam mae fy nghariad yn fy meio am bopeth! i ganfod yn aml bod diffyg mewnwelediad gan eu cleientiaid neu eu bod wedi camddarllen y sefyllfa.

Dyma ffyrdd y mae newid bai yn effeithio ar eich perthynas:

1. Rydych chi'n dechrau credu mai eich bai chi yw popeth

Gan fod newid bai mewn perthnasoedd wedi'i gynllunio i wneud i chi deimlo eich bod bob amser yn anghywir, rydych chi'n dechrau ei dderbyn ac yn credu'n wirioneddol mai chi sydd ar fai.

Mae hyn yn niweidio eich ego a yn lleihau hunanhyder .

2. Bwlch cyfathrebu rhyngoch chi a'ch partner

Dim ond ehangu y mae'r bwlch cyfathrebu rhyngoch chi a'ch partner, diolch i newid bai mewn perthnasoedd. Gyda phob ymdrech a wnewch i cyfathrebu â'ch partner , rydych chi'n aml yn cael eich profi'n anghywir.

Efallai y bydd eich partner hyd yn oed yn eich argyhoeddi mai chi oedd yn cael eich beio am eu gweithredoedd.

|_+_|

3. Rydych chi'n ofni gwneud penderfyniadau

Oherwydd diffyg hunanhyder, rydych yn oedi cyn gwneud penderfyniadau gan eich bod yn teimlo y gallai eich partner ei labelu'n gamgymeriad. Felly, rydych chi'n dechrau ymgynghori â'ch partner - hyd yn oed wrth wneud penderfyniadau bach, fel beth i'w goginio ar gyfer swper.

Mae hyn yn lleihau eich annibyniaeth a'ch hunanhyder ymhellach.

4. Byddwch yn colli allan ar agosatrwydd

Symud bai mewn perthynas yn lleihau agosatrwydd rhyngoch chi a'ch partner wrth i'r bwlch cyfathrebu ehangu. Rydych chi'n dechrau ofni barn a llym beirniadaeth gan eich partner a chadw i ti dy hun.

Mae hyn yn lleihau agosatrwydd yn eich priodas gan nad ydych chi'n teimlo'n agos at eich partner.

|_+_|

5. Rydych chi'n dechrau bod yn ddig tuag at eich partner

Rydych chi'n osgoi'ch partner cymaint ag y gallwch chi ac yn dechrau gweithio'n hwyr mewn ymgais i osgoi mynd adref. Rydych chi'n teimlo fel eich bod chi colli hunan-barch a dechrau bod digio tuag at eich partner .

Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn dechrau teimlo'n flin, yn flinedig ac yn ofnadwy. Bydd yn well gennych beidio â siarad â’ch partner er mwyn eu hatal rhag dadlau â chi.

|_+_|

6. Hunan-barch gwael

Mae bod ar ben derbyn bai bob amser wedi effaith ar eich hunan-barch cyffredinol .

Mae symud bai mewn perthnasoedd yn achosi i chi fod â hyder isel yn eich galluoedd, ac rydych chi'n canfod eich hun yn ail ddyfalu'ch hun yn gyson.

Rydych chi'n dechrau gweld eich hun yn annwyl ac yn annheilwng, gan roi'ch partner ar bedestal.

7. Rydych yn rhoi'r gorau i agor i fyny i'ch partner

Dyn Gyda Ffon Glyfar Mewn Llaw Tra Mae Ei Wraig Yn Ei Ofnu Ar Lafar

Nid ydych yn teimlo bod eich partner yn eich tîm , felly byddwch yn rhoi'r gorau i agor i fyny iddynt am eich gobeithion, breuddwydion, ac ofnau am ddiffyg barnu a beio.

Mae hyn yn cynyddu ymhellach y bwlch cyfathrebu a diffyg agosatrwydd rhwng y ddau ohonoch.

|_+_|

8. Cyfathrebu negyddol yn cynyddu

Mae symud bai yn lleihau'r lle i cyfathrebu cadarnhaol , ac mae bron yr holl gyfathrebu sydd gennych gyda'ch partner yn dod i ben mewn dadl. Rydych chi'n aml yn teimlo bod gennych chi'r yr un frwydr dro ar ôl tro .

Gall hyn fod yn boenus i chi wrth i'r hafaliad rhyngoch chi a'ch partner ddod yn wenwynig.

|_+_|

9. Rydych chi'n dechrau teimlo'n unig

Diolch i'r hunanhyder a hunan-barch isel, rydych chi'n dechrau teimlo'n fwy unig nag erioed ac yn meddwl na fydd neb. gallu deall ti. Mae eich synnwyr o hunan wedi cymryd sawl ergyd, ac rydych chi'n teimlo eich bod chi i gyd ar eich pen eich hun.

Gall y teimlad hwn o unigrwydd yn aml amlygu ei hun fel iselder .

|_+_|

10. Rydych chi'n dechrau derbyn ymddygiad camdriniol

Gyda hunan-barch wedi'i anafu a hunanhyder, rydych chi'n fwy tebygol o dderbyn ymddygiad camdriniol, fel golau nwy, gan fod eich partner wedi mynd i ffwrdd â newid bai.

|_+_|

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cael eich symud o'r bai?

Gall newid bai mewn perthnasoedd fod yn anodd os ydych chi ar y diwedd. Dyma beth allwch chi ei wneud pan fyddwch chi'n cael eich hun ar y pen derbyn:

  • Gofynnwch iddynt sut y gallwch chi helpu

Yn lle rhoi’r gorau i’ch partner pan fydd yn chwarae’r gêm beio, ceisiwch ddatrys y broblem dan sylw trwy roi benthyg llaw iddynt.

Bydd hyn helpu eich partner i ddeall nad ydych chi'n ceisio'u rhwystro'n bwrpasol - eich bod chi ar eu tîm.

  • Byddwch yn empathetig tuag at eich partner

Yn lle dadlau gyda'ch partner , ceisiwch fod yn empathetig tuag atynt. Maen nhw'n eich beio chi er mwyn amddiffyn eu hunain rhag eu llais mewnol beirniadol a beirniadol.

Gallwch geisio bod yn empathetig tuag atynt a cheisio peidio â'u barnu.

|_+_|
  • Byddwch yn garedig

Mae gan blentyndod eich partner lawer i'w wneud â'u symud bai. Pryd bynnag y byddent yn gwneud rhywbeth o'i le fel plentyn, byddent yn cael eu cosbi'n llym. Felly, mae'n anodd iddynt fod yn berchen ar eu camgymeriadau.

Byddwch yn garedig wrthynt yn hytrach na bod ag agwedd anhyblyg. Ceisiwch ddeall o ble maen nhw'n dod, eu trawma a'u gwrthwynebwyr a cheisiwch weithio arnyn nhw gyda'ch gilydd yn ofalus.

Crynhoi

A wnaethom ni gwmpasu popeth yr oedd angen i chi ei wybod am newid bai mewn perthnasoedd?

Beio tacteg a ddefnyddir gan rywun sy'n ceisio amddiffyn ei ego eu hunain rhag poen. Mae bod gyda rhywun nad yw’n cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd yn gallu bod yn anodd.

Fodd bynnag, gall fod yn niweidiol iawn i'r un sy'n derbyn a'r berthynas, ond mae'n siŵr y gallwch chi drin y berthynas gyda'r dull cywir.

Ranna ’: