20 Cam Ar Gyfer Ymdopi â Gŵr Sy'n Cwyno Am Rywbeth Bob Amser

Gwraig yn Eistedd Tra Gŵr Yn Gweiddi arni yn y Cefndir ar Gwely yn y Cartref

Rydyn ni i gyd yn profi eiliadau pan mae'n angenrheidiol i awyru rhwystredigaethi leddfu straen a gofid, ond y mae eu cadw oddi fewn yn afiach unwaith y bydd y teimladau yn dwysau.

Ond gwr bob amser yn cwyno am rywbeth heb unrhyw ymgaisi ddatrys y problemauneu'n barod i wrando ar gyngor cadarn neu dderbyn cymorth gall arwain at apriod yn teimlo'n flingan y negyddiaeth gyson a grëir yn y cartref.Gall y negyddoldeb hwnnw ddisbyddu unrhyw egni positif gan ddod â'r person arall i lawr. Yn yr un modd, mae llawenydd a bodlonrwydd yn heintus; gall beirniadaeth ac anhapusrwydd fod hefyd.

Pam mae eich priod yn cwyno'n barhaus?

Gall rhywun sy'n cwyno drwy'r amser fod â nifer o resymau, p'un a oes angen dilysiad neu sylw,y teimlad nad yw cyfrifoldebau yn cael eu cyflawni, neu fod â bar isel yn gyffredinol ynghylch rhwystredigaeth.

Pan fydd gŵr yn cwyno am bopeth, yn aml nid yw'n ymwybodol oni bai eich bod chi'n dweud rhywbeth wrtho. Yn anffodus, mewn llawer o achosion, pan fo gŵr yn cwyno drwy’r amser, mae’n heriol iddo wneud hynny atal yr ymddygiad , ac ni fydd ychwaith yn debygol o wneud hynny heb rywfaint o arweiniad proffesiynol.

20 cam i'w cymryd gyda gŵr sy'n achwynwr cyson

Pob priodas amae perthnasoedd yn wynebu eu cyfran o heriau. Mae llawer yn profi cyfnodau o negyddiaeth, gydag un neu'r ddau yn ystyried y cwestiwn, pam mae pobl yn cwyno drwy'r amser, ar ryw adeg.

Yn nodweddiadol, mae yna un sy'n ceisio llawer o wahanol atebion i ddelio â phobl sy'n cwyno drwy'r amser. Mae yna ychydig o gamau i'w dilyn i sicrhau iechyd y berthynas aparch at bob partner.

1: Datblygu ffiniau

Gosod ffiniau personolnid yw’n golygu eich bod yn cau’r person arall allan, ac nid yw ychwaith yn golygu nad ydych am wrando ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud.

Y cyfan y mae'n ei olygu yw y bydd canllawiau, gan gynnwys peidio â chyfeirio beirniadaeth atoch.

Yn gyfnewid, byddwch yn feddylgargyda'ch ymddygiad i'w osgoibrifo diangen gyda'r achwynydd.

Yn y modd hwn, bydd pob un ohonoch yn dysgu ffordd iachach o ryngweithio yn y berthynas, tra gallai'r sawl sy'n fentro ddod o hyd i lai o reswm dros wneud hynny.

Darllen Cysylltiedig: Pwysigrwydd Trafod Ffiniau Rhywiol Gyda'ch Priod

2: Peidiwch ag ymateb ar ysgogiad

Er eich bod chi'n gwybod bod eich gŵr bob amser yn cwyno am rywbeth, mae'n hanfodoli adnabod yr emosiynau dwys, yn bennaf y negyddol, ac osgoi lashing allan, yn y pen draw yn arwain at wrthdaro yn hytrach na bod o fudd i'r naill neu'r llall ohonoch.

Yn lle hynny,talu sylw i'r cwynion, gwrando’n wrthrychol i weld a oes ateb y gall y ddau ohonoch weithio tuag ato. Unwaith y bydd y sawl sy'n cwyno yn teimlo ei fod yn cael ei glywed, dylai fod ymdeimlad o eglurder a pharodrwydd i'ch helpu i ddatrys y broblem.

3: Ymateb ymladd neu hedfan

Mae Gwraig a Gŵr Dig Yn Cael Gwrthdaro Tra Maen Nhw

Os yw partner yn teimlo ymosodiad pan fydd yn gweld pethau fel fymae gŵr bob amser yn negyddoltuag ataf, gellir ei weld fel beirniadaeth a'i gymryd yn bersonol.

Bydd cymar yn ymateb yn awtomatig i ymosodiad naill ai trwy ymateb mewn nwyddau gyda sylwadau neu gall yr un mor negyddoltynnu'n ôl yn emosiynol o'r briodas.

Y ffordd orau o fynd ati fyddai ceisio ateb gyda sylwadau niwtral na fyddai unrhyw ymateb iddynt, efallai ar y llinellau y gallaf weld, y gallech fod yn iawn, eich bod wedi rhoi rhywbeth i mi ei ystyried.

Mae'r dull yn dweud wrth eich partner eich bod yn talu sylw i'w sylwadau ond yn cynnig atebion caredig, cynhyrchiol heb unrhyw frwydr pŵer bwriadedig.

Ceisiwch hefyd: Cwis Ydy Ni'n Ymladd Gormod

4: Dod yn wybodus ar y pwnc

Os sylwch chi'ch hun yn teimlo fel bod fy ngŵr yn cwyno am bopeth rydw i'n ei wneud, ymchwiliwch i'r pwnc o gwyno abeirniadaeth mewn priodasi ddysgu ffyrdd o ymdopi a sut y gallwch chi helpu eich cymar.

Yn gyffredinol, gallwch ddod o hyd i gymaint o adnoddau ar-lein, ac yn aml mae'r gwefannau hyn yn argymell llenyddiaeth, llyfrau, a hyd yn oed gwasanaethau proffesiynol y gallwch droi atynt am atebion.

5: Ceisiwch Ddarganfod y sefyllfa sylfaenol

Nid oes unrhyw briodas bob amser yn mynd i fod yn llawn rhosod a heulwen. Bydd pob cymarmynd trwy gyfnodau o rwystredigaeth, gwaethygu, a'r angen i fentro. Gyda phwy arall sy'n well i rannu trafferthion na'ch priod?

Ond pan yr ymddengys fel pe bai'r cwynion yn gyson ac yn mynd yn fychan, bron fel cwynion yn unig i glywed eu hunain yn cwyno, gall y negyddoldeb fod yn arwydd o rywbeth mwy dwys.

Mae’n hanfodol canolbwyntio ar ble mae’r cwynion i fod i gael eu cyfeirio, boed yn waith, perthynas, gan ddangos arwyddion eu bod yn cael eu rhoi arnynt mewn rhyw ffordd.

Mae angen i'r priod weld eich bod chi'n sylwi eu bod nhw anhapus , ond rydych chi ar gael iddyn nhw, ond nhwangen eich helpu i ddeallfelly gallwch chi helpu.

Darllen Cysylltiedig: 15 Arwyddion Eich Bod Mewn Sefyllfa ‘Person Cywir Amser Anghywir’

6: Ceisiwch osgoi mewnoli'r awyrgylch negyddol

Weithiau mae'r negyddoldeb wedi'i wreiddio mewn mater nad oes ganddo ddim i'w wneud â'r berthynas na chi, fel y partner.

Fel y crybwyllwyd, gall fod yn achos sylfaenol mewn man arall, gan ei gwneud yn hollbwysig nad ydych yn mewnoli'r negyddoldeb - hyd yn oedos ydyw yn perthynol i'r berthynas.

Dim ond problemau yw’r rhain y mae angen gweithio drwyddynt. Nid yw hynny'n eich gwneud chi'n achos nac ar fai.

Nid yw eich priod yn gallu dweud yn iach beth yw'r mater gwirioneddol.

7: Dysgwch wrando gweithredol

Mae pobl heddiw yn cael eu herio gwrandawyr sy'n golygu bod meddyliau'n rhy brysur i dalu sylw, boed hynny i ŵr bob amser yn cwyno am rywbeth neu sgwrs arferol gyda ffrind.

Os nad yw'ch gŵr yn teimlo ei fod wedi'i glywed, bydd yn parhau ar yr un dudalen nes iddo wneud hynny. Yn lle amldasgio tranodio ar hyd y sgwrs, eisteddwch wyneb yn wyneb â chyswllt llygad a rhowch sylw i'r hyn a ddywedir. Efallai y bydd yn ailddiffinio fentro i'r achwynydd.

Dysgwch sut i wrando'n well gyda'r fideo hwn:

8: Ceisiwch gael meddwl eich priod ar bwnc gwahanol

Pan mae'n ymddangos bod cymar yn galaru'n barhaus am bwnc sy'n mynd yn wael, mae'n debygol nad yw'n ymwybodol o'r gosodiad, gydag anallu.i ailffocysu eu sylw.

Os ydychgwneud ymdrech i droi'r sgwrsi bwnc gwahanol, efallai edrychwch ar ran arall o’r hyn sy’n digwydd yn ystod y dydd y gallai eich partner gael ei seiclo amdano.

Gallwch hefyd weld a allant eich helpu gyda rhai heriau rydych yn eu cael, gallai newid naws cyfan eich cymar.

Darllen Cysylltiedig: 15 Gemau Meddwl Dynion Ansicr yn Chwarae Mewn Perthnasoedd a Beth i'w Wneud

9: Symudwch y sylw i'r positif

Waeth beth fo ffocws y negyddoldeb, mae'n hanfodol helpu'ch prioddod o hyd i rywfaint o agwedd gadarnhaol, os nad ydynt yn y sefyllfa benodol honno, mewn meysydd eraill lle maent yn drech.

Gall negyddiaeth fod yn llafurus iawn os caniateir ac yn aml gall arwain at byliau o straen,episodau o iselder, a phryder os caiff ei adael i fynd allan o reolaeth.

Mae atgoffa'ch ffrind o'r pethau hynny sy'n gweithio'n dda neu'r rhannau o fywyd sydd dan reolaeth yn helpu i ddod â phethau yn ôl i bersbectif.

10: Beth allwch chi ei wneud i'ch gŵr?

Mae angen i briod wybod eumae mate yn gwbl gefnogol iddyntym mhob sefyllfa. Pan fo cwynion neu feirniadaeth, os mai dim ond yn awgrymu yr hoffech chi helpu mewn unrhyw ffordd y gallwch chi, mae hynny'n eithriadol i glywed pan ymddengys nad oes ateb.

Yn llecanolbwyntio ar fanylion y broblem, rydych chi'n ei gwneud hi'n hysbys eich bod chi ar gael i gymryd rhan mewn sgwrs adeiladol i wneud iddyn nhw deimlo'n well.

Efallai mai dim ond rhywun sydd ei angen ar eich gŵr i wrando neu gynnig cyngor da.

Darllen Cysylltiedig: 101 Pethau Melysaf i'w Dweud Wrth Eich Gŵr

11: Ceisiwch ddirnad pryd y dechreuodd y cwyno

Os byddwch chi'n dod o hyd i'ch gŵr bob amser yn cwyno am rywbeth, ceisiwch ddirnad pryd y dechreuodd. Gallai'r mater go iawn fod yn gwbl amherthnasol i'r awyrellu gwirioneddol sy'n digwydd.

Beth oedddigwydd yn y berthynas, y cartref, yn y gwaith, unrhyw beth o bosibl allan o amgylchiadau arferol a gymerodd le ar yr un pryd i ddod â'r newid? Bydd hynny’n rhoi cychwyn i chi ar ddod i benderfyniad.

12: Cyfathrebu'r ffordd y mae'r gŵyn yn effeithio arnoch chi

Gallai cyfathrebu fod yn heriol i'ch priod, ond rhaid i chi arwain trwy esiampl i rannu sut mae eu negyddiaeth yn effeithio arnoch chi.

Efallai eich bod chi'n teimlo bod y berthynas a'r bywyd rydych chi'n ceisio ei greu gyda'ch gilydd yn anwerthfawrogedig.

Ychydig iawn o gyfle sydd hefyd i chi gael diwrnod gwael neu fent pan fydd gennych ŵr bob amser yn cwyno am rywbeth.

Mae'n eich gadael gyda theimladau pent-up aemosiynau a neb i'w rhannu. Unwaith y byddant yn ei weld o'ch safbwynt chi, efallai y bydd yn newid eu meddylfryd.

Ceisiwch hefyd: Beth Yw Eich Arddull Cyfathrebu?

13: Gosodwch eich hwyliau heb ail feddwl am ymarweddiad eich cymar

Nid oes rhaid i chi ganiatáu i'ch gŵr gwyno bob amser am rywbeth i leddfu'ch ysbryd.

Bydd y negyddiaeth yn mynd ymlaen p'un a ydych chi'n cwympo i ddyfnderoedd y tywyllwch gydag ef neu'n caniatáu eich huni brofi llawenydd.

Os yw'ch cymar wedi penderfynu cwyno, dewch o hyd i'ch positifrwydd a gwnewch y gorau o bob sefyllfa.

Yn y pen draw, byddwch yn cael amser da ar eich pen eich hun tra byddwch yn caniatáu (a pharch) y byddai'n well gan eich priod bwdu yn y gornel.

14: Peidiwch â gadael i'r berthynas droi'n wenwynig

Canolbwyntio

Ni allwch gymryd cyfrifoldeb llawn am yhapusrwydd yn yr undeb. Gallwch chi ddangos cefnogaeth a hyd yn oed empathi â'r person rydych chi'n ei garu, ond nid yw hynny'n golygu y gallwch chi reoli sut maen nhw'n teimlo ym mhob sefyllfa.

Realiti’r sefyllfa yw os yw rhywun eisiau gafael a chwyno am bob peth bach yn lle dod o hyd i beth adeiladolffordd o gyfleu eu teimladaua cheisio eu datrys, ni allwch eu gorfodi i wneud hynny.

Pan fyddwch chi'n ei annog ond yn gorfod egluro eu hwyliau i ffwrdd a theimlo'n deimlad o gyfrifoldeb am eu meddylfryd yn arwain at sefyllfa wenwynig. Dyna pryd mae angen ichi ystyried arweiniad proffesiynol.

Darllen Cysylltiedig: Sut i Drin Cariad Gwenwynig a Sut Mae'n Effeithio ar y Berthynas

15: Mynegwch yr angen i'ch cymar fod yn berchen ar ei hwyliau

Unwaith y byddwch chi'n gwrthod derbyn cyfrifoldeb am negyddiaeth eich gŵr, dyma'r tro nesafi'w annogi gymryd y cyfrifoldeb hwnnw’n annibynnol. Pan fydd y profiad yn dechrau, fel arfer nid yw'r achwynydd yn ymwybodol o'r ymddygiad.

Eto i gyd, ar ôl i chi wneud y person yn ymwybodol a'i fod yn parhau, mater iddynt hwy yw dysgu sut i reoli'r cythrwfl emosiynol y maent yn dod ag ef i'w hunain ac ystyried ffyrdd o wella neu atal y broblem rhag effeithio ar bobl eraill, yn enwedig eu priod.

Gallwch archwilio ffyrdd o ymdopi â'u helpu i ddeall grymuso ahunan-ymwybyddiaeth.

16: Cymerwch amser ar wahân

Pan fyddwch chi'n gosod ffiniau iach, ac nid yw'r rhain yn cael eu parchu, gan greu her i chi aros yn unigolyn yn y sefyllfa ar wahân i'w llwybr negyddol, tynnwch eich hun o'r senarioi gymryd rheolaeth o'r ffiniau.

Darllen Cysylltiedig: 10 Arwydd Nad Ydych Chi Mewn Cariad Bellach

17: Peidiwch ag ymgysylltu â'ch priod

Ar ôl peth amser o ŵr bob amser yn cwyno am rywbeth, gall ddechrau dod yn heintus. Efallai y byddwch yn dechrau sylwi ar yr awydd i gwyno neucael eich hun yn dod yn negyddol.

Dylech osgoi'r ysfa gan y bydd ond yn creu sefyllfa waeth ac yn gwneud eich cymar hyd yn oed yn fwy hwyliau.

18: Datblygu cyfathrebu adeiladol ac atgyfnerthu cadarnhaol fel tîm

Gall gafael a chwyno i rywun ddod ar ei draws mewn cyd-destun swnllyd a rheolaethol llecyfathrebu â'i gilydd mewn ffordd adeiladola gyda cheisiadau a ddilynir gan gydnabyddiaeth werthfawrogol yn gwarantu canlyniadau gwell ac yn y pen draw gall ddileu'r angen am gwynion.

Darllen Cysylltiedig: 25 Darnau Gwerthfawr o Gyngor ar gyfer Priodas Anhapus

19: Ailosod y meddylfryd ar gyfer canlyniad gwahanol

Yn aml, mae cwynion a negyddoldeb yn deillio o raiymdeimlad o anfodlonrwyddgydag elfen o fywyd bob dydd, boed yn berthynas, gwaith, cylch cymdeithasol, rhwystredigaeth bersonol, neu anghenion heb eu cyflawni.

Dull delfrydol o dorri i fyny'r dydd-i-ddydd yw rhoi cynnig ar rywbeth oddi ar yr amserlen. Anogwch weithgaredd newydd neu rhowch gynnig ar fod yn ddigymell, efallai mwynhewch ddiwrnod i ffwrdd gyda'ch gilyddi helpu i adnewyddu eich cymar.

Gallwch wneud pwynt o wneud rhywbeth gwahanol o leiaf unwaith y mis i gadw'r drefn yn ffres a chyffrous, gan roi rhywbeth newydd i'ch gŵr edrych ymlaen ato'n rheolaidd.

20: Ceisio cwnsela gan therapydd proffesiynol

Os byddwch chi'n dod o hyd i'ch gŵr bob amser yn cwyno am rywbeth ac yn gynhenid ​​​​ niweidiol beth bynnago'ch ymdrechion a'ch cefnogaeth, gall cynghorydd proffesiynol gynnig arweiniad diduedd mewn golau unigryw.

Gallwch chi awgrymu gyda sicrwydd y byddwch chi'n mynychu os oes cyfiawnhad dros hynny ond byddwch hefyd yno i'w cefnogi y tu ôl i'r llenni.

Darllen Cysylltiedig: 6 Arwydd Sy'n Dweud Wrthyt Y Gall fod Angen Cwnsela Priodasol

Casgliad

Gall priod sy'n cael ei hun mewn sefyllfa lle mae ei gymar yn gyson yng nghanol argyfwng personol deimlo'n flinedig ac wedi disbyddu ei egni.

Mae priodasau iach yn cymryd cryn dipyn o waith, ond pan fydd un person yn ymddangos yn anfodlon bob amser, mae'n dod â'r llall i lawr.

Mae'n hollbwysigi ddod o hyd i ffordd i fod yn gefnogola chyfathrebol heb golli golwg ar eich positifrwydd a'ch ffiniau.

Ranna ’: