Effeithiau ADHD ar Briodas: 10 Ffordd o Greu Bond Iach

Effaith ADHD ar briodas: 8 ffordd i fywyd gwell

Yn yr Erthygl hon

Pan fyddwch chi mewn perthynas, rydych chi'n disgwyl parch , empathi, cariad, cefnogaeth, a chyfathrebu effeithiol gyda'ch partner.Ond efallai y bydd pobl sydd ag ADHD yn wynebu cyfathrebu a llawer o heriau perthynas eraill hefyd. Fodd bynnag, mae'r problemau ond yn digwydd pan fydd eu partner yn camddeall patrymau o'r fath ac yn eu cymryd yn ganiataol fel diffyg cariad a chefnogaeth.

Person gyda ADHD (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd), a elwir hefyd yn ADD (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio), â nodweddion gwahanol a allai beri syndod i'w partneriaid pan fyddant mewn perthynas.

Mae'r broblem fel arfer yn dechrau yn ystod plentyndod cynnar, ond gall yr anhwylder meddwl hwn achosi problemau i berson, a allai fod yn fyrbwylltra, yn anesmwythder, ac yn anhawster i dalu sylw.

Sut mae ADHD yn effeithio ar briodas

Mae bron pawb yn profi symptomau tebyg i ADHD neu ADD ar un adeg neu'r llall. Fodd bynnag, os yw achosion o'r fath yn brin neu ddim ond ychydig o achosion o'r gorffennol diweddar, mae angen i chi arsylwi ychydig yn hirach cyn dod i gasgliad.

Mae'r anhwylder yn cael ei ddiagnosio a'i ystyried yn broblem dim ond pan fydd y symptomau hyn yn annifyr ac yn effeithio ar feysydd eraill o'ch bywyd, yn enwedig eich perthynas, oherwydd gall effaith ADHD ar gyplau fod yn niweidiol iawn heb driniaeth briodol.

Gall y symptomau cyson achosi rhai effeithiau ADHD ar briodas fel:

Arwyddion bod eich ADHD yn chwalu'ch priodas

dyn a dynes yn ymladd

Gall perthnasoedd achosi heriau yn yr amgylchiadau gorau, a chydag effeithiau ADHD ar briodas, gall fod yn anodd yn syth pan fydd y naill neu'r llall ohonoch yn dechrau credu nad yw ADHD yn ffactor yn y berthynas neu y bydd yn mynd heibio gydag amser.

Gall arwyddion ADHD chwalu eich priodas neu berthynas fod yn araf ond yn amlwg. Edrychwch ar y problemau priodas ADHD hyn i ddeall a yw'ch perthynas yn symud tuag at doom:

 • Beirniadaeth yn y berthynas

Naill ai mae'r ddau bartner yn troi'n feirniadol tuag at ei gilydd. I rywun sydd â phartner ADHD, efallai y bydd yn camddehongli'r symptomau ac yn cwestiynu eu cymhellion a'u gweithredoedd. Gallent dybio fod y nid yw perthynas yn flaenoriaeth ar eu cyfer, neu does dim ots ganddyn nhw.

Efallai y bydd rhywun sydd ag ADHD yn anwirfoddol yn cael ei blygu i swnian cyson yn y berthynas, gan arwain at brifo'r partner arall.

|_+_|
 • Cerdded ar y plisgyn wyau

Ystyried y bydd dicter ac anfoesgarwch sy'n gysylltiedig â'r berthynas , bydd y partneriaid yn aml yn gorfeddwl y senarios ac yn ail ddyfalu ymatebion ei gilydd cyn dechrau sgwrs oherwydd y patrymau ffrwydrol yn y berthynas.

|_+_|
 • Go brin y bydd y ddau ohonoch yn dod i ateb

Ni waeth faint y mae'r cwpl yn ei geisio, mae'r rhan fwyaf o'r sgyrsiau'n mynd yn anghyson ac yn sbarduno ffrwydradau. Nid oes llawer o werth i sgyrsiau ni waeth pa mor galed y mae’r partneriaid yn ceisio, ac anaml y mae geiriau’n arwain at unrhyw ganlyniad cadarnhaol, neu hyd yn oed os ydynt, ateb dros dro yn unig ydyn nhw.

|_+_|
 • Rydych chi'n teimlo'n wan

Un o effeithiau ADHD ar briodas yw bod y naill neu'r llall neu'r ddau ohonoch yn teimlo diffyg rheolaeth yn y berthynas. Mae bron fel nad oes ots gennych chi. Nid oes unrhyw werth i feddyliau a barn, oherwydd efallai y bydd y ddau ohonoch yn osgoi gwneud safiad drosoch eich hun.

 • Pryder cyson

Os oes pryder cyson yn y berthynas, gallai fod yn un o arwyddion y berthynas yn chwalu.

Pryder perthynas nid yw'n newydd, a gall eich taro unrhyw ddiwrnod pan fyddwch mewn perthynas yn syml oherwydd eich bod yn caru'r person cymaint â hynny rydych chi'n ofni eu colli .

Fodd bynnag, os yw'r naill neu'r llall ohonoch yn dechrau teimlo dan straen yn ystod sgyrsiau neu'n well gennych aros yn dawel dim ond i chwarae'n ddiogel, gallai fod yn un o effeithiau andwyol ADHD ar briodas.

|_+_|

Symptomau ADHD a all amharu ar berthynas

closeup handholding cwpl

Gall person ag ADHD ddangos un neu lawer o symptomau yn amrywio o ysgafn i ddifrifol sydd angen sylw ar unwaith gan weithiwr proffesiynol. Edrychwch ar y symptomau ADHD oedolion hyn:

 • Anhawster amldasgio
 • Byrbwylltra
 • Diffyg cynllunio
 • Hwyliau ansad
 • Tymer ddrwg
 • Sensitifrwydd eithafol
 • Bod yn hawdd tynnu sylw
 • Pryder ac anesmwythder
 • Anghofrwydd
 • Goddefgarwch rhwystredigaeth isel

Effaith ymddygiadau ADD/ADHD

A astudio yn dangos bod bron i 60% o’r bobl a ddioddefodd o ADHD yn ystod plentyndod yn parhau i gael eu heffeithio yn ystod blynyddoedd oedolion. Gall hyn anfon llawer o agweddau ar fywyd oddi ar y cledrau. Fodd bynnag, gall triniaeth a meddyginiaeth briodol yn bendant atal yr effeithiau negyddol niferus ar fywyd sy'n cynnwys:

 • Diweithdra
 • Anawsterau cyfathrebu gyda chyflogwyr a chydweithwyr
 • Camddefnyddio cyffuriau a sylweddau
 • Plant sy'n debygol o fod ag ADHD hefyd
 • Iechyd ansefydlog, yn feddyliol ac yn gorfforol
 • Perthnasoedd ansefydlog
 • Anawsterau ariannol
 • Diffyg cynhyrchiant

Sut ydych chi'n delio â phriod ag ADHD

merch gyda arwydd bodiau i fyny

Unwaith y byddwch chi'n deall effeithiau ADHD ar briodas, gallwch chi hwylio trwy'r briodas a gofalu am eich priod gan ddefnyddio'r awgrymiadau a grybwyllir isod:

 • Trafodwch ar eich ego

Pan fyddwch chi'n byw gyda phriod ag ADHD, mae'n rhaid i chi wneud dewis rhwng eich bod yn briod yn hapus neu eich bod yn iawn.

Gall pobl ag ADHD, ar adegau, ddod yn awdurdodol, gan ei gwneud hi'n anodd iddynt dderbyn y golled.

Fodd bynnag, pan ddechreuwch eu profi'n anghywir, gallai hyn roi a straen ar eich perthynas . Deall eu lle trawma a dewis yn ymwybodol i beidio â gadael i'ch ego ddod yn y ffordd.

|_+_|
 • Derbyn eu hamherffeithrwydd

Gallwn ni i gyd gytuno bod gan bob un ohonom rai diffygion. Does neb yn berffaith. Yr eiliad y byddwch chi'n dechrau cydnabod hyn, bydd pethau'n dechrau edrych yn well.

Fel cwpl, efallai y bydd gennych ddisgwyliadau penodol oddi wrth eich gilydd , ond gall y disgwyliadau hyn fod yn feichus iawn.

Gallai effeithiau ADHD ar briodas olygu y gallai'r ddau ohonoch deimlo'n sownd mewn lle heb unrhyw allanfa. Gwybod po fwyaf y byddwch chi'n talu sylw i ADHD eich partner, y mwyaf rhwystredig a straen y bydd eich bywyd yn dechrau edrych.

Felly, er mwyn sicrhau y gall eich perthynas symud ymlaen, dylech geisio gwneud heddwch â rhai o'r Tueddiadau ADHD eich partner . Bydd gweithredu'r newid hwn ynoch chi'n cael effaith aruthrol ar eich boddhad priodasol.

 • Diffiniwch eich gofod eich hun

Gall ADHD a pherthnasoedd fod yn fygythiadau, ond nid yw hynny'n wir na allwch chi eu goresgyn. Tra mewn perthynas, byddech chi'n disgwyl i'ch priod werthfawrogi chi ac edrych y tu hwnt i chi'ch hun. Byddent yn gwneud yn union i'r gwrthwyneb.

Mae effaith ADHD ar briodas yn eithaf difrifol. Rhaid i chi ddarganfod ffyrdd o addasu pethau yn unol â hynny. Y ffordd orau o wneud hynny fyddai cael eich lle eich hun.

Rhaid ichi ddod o hyd i'ch gofod eich hun yn y berthynas lle gallwch chi deimlo'n rhydd a pheidio â theimlo'ch bod wedi'ch llethu gan faterion ADHD eich priod.

Unwaith y byddwch chi yn y gofod hwnnw, gallwch chi brosesu'ch meddyliau yn fwy rhydd ac adeiladol. Bydd y gofod hwn yn rhoi amser i chi adnewyddu a bownsio'n ôl gydag agwedd gadarnhaol.

|_+_|
 • Cofiwch pam rydych chi'n eu caru

cwpl yn gwneud calon â

Sut mae ADHD yn effeithio ar berthnasoedd? Wel, gallai ADHD mewn priodas neu berthynas newid eich partner i'r graddau y byddech chi'n mynegi eu dymuniad i ddod â'r berthynas i ben yn aml.

Bydd y feirniadaeth gyson a'r galw am sylw yn eich rhoi yn y sedd gefn lle byddech chi'n ei chael hi'n anodd byw gyda pherson o'r fath.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi feddwl yn hir ac yn galed cyn i chi hyd yn oed feddwl am cerdded allan o'r berthynas . Meddyliwch pam eich bod chi mewn priodas â nhw.

Chwiliwch am yr hyn sy'n dda yn eich partner. Gweld a oes ganddyn nhw'r rhinweddau a'ch gwnaeth chi o hyd syrthio mewn cariad â nhw . Os ydynt wedi newid, gofynnwch i chi'ch hun a allwch chi wneud y cyfaddawdau sydd eu hangen er mwyn i'ch priodas weithio.

Rhaid mai'r bwriad yw peidio â rhoi'r gorau i'ch perthynas cyn i chi ddisbyddu'r holl ddewisiadau eraill arbed eich perthynas .

 • Dysgwch bwysigrwydd maddeuant

Nid yw byth yn hawdd maddau i rywun, ond pan fyddwch mewn cariad dwfn, rhaid i chi ddysgu maddeuant mewn priodas .

Un o effeithiau ADHD ar briodas yw ei fod yn aml yn eich gwthio i'r ymyl lle mae pethau'n mynd allan o reolaeth a rheolaeth.

Ni waeth pa mor anodd yw'r sefyllfa, rhaid ichi dysgwch faddau i'ch priod ag ADHD oherwydd nid eu dewis ymddygiad yw hyn yn y lle cyntaf.

Pan fyddwch chi'n byw gyda rhywun sydd ag ADHD, rhaid i chi ddysgu maddau iddynt am eu hymddygiad. Gorau po gyntaf y byddwch yn dysgu hyn, y gorau y byddwch yn gallu eu trin.

 • Rheoli'ch gwrthdaro yn graff

cwpl yn cofleidio ac yn eistedd

Nid yw pob ymladd yn haeddu eich sylw. Rhaid i chi ddeall hyn. Bydd gwrthdaro a brwydrau sy'n ddiwerth, ac yna bydd gwrthdaro sy'n haeddu eich sylw llwyr.

Mae'n rhaid i ti dysgwch i flaenoriaethu eich ymladd a'ch gwrthdaro ac yna rhowch eich troed gorau ymlaen.

 • Peidiwch ag ymladd â nhw

cwpl yn flin gyda

Effaith ADHD ar briodas yw ei fod yn aml yn gosod cyplau yn erbyn ei gilydd.

Pan fyddwch chi'n ymladd yn erbyn eich partner ag ADHD, prin fod unrhyw siawns y byddwch chi'n ennill y ddadl.

Yn lle hynny, yr hyn y mae'n rhaid i chi ei sylweddoli yw hynny gwrthdaro mewn perthynas ni ddylid caniatáu i chi roi dau yn erbyn eich gilydd. Yn hytrach, rhaid i chi uno i frwydro yn erbyn y mater ac nid eich gilydd.

Felly, trwy chwarae'n smart, gallwch chi adeiladu bond cryfach. Pan fyddwch chi'n sefyll wrth eu hymyl mewn dadleuon neu wahaniaethau, ni fydd gan eich partner unrhyw wrthwynebydd i ymladd, ac yna bydd yr anghytundeb yn diddymu cyn gynted ag y dechreuodd.

|_+_|
 • Ceisiwch ymgynghori ag arbenigwr

Os ydych chi'n meddwl nad yw'r ffyrdd a grybwyllir uchod yn gweithio allan a'ch bod chi'n ei chael hi'n anodd addasu i fyw gyda phriod ADHD, ceisiwch ymgynghori ag arbenigwr.

Bydd yr arbenigwr yn clywed eich holl faterion ac yn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o fyw gyda rhywun ag ADHD. Rhowch gynnig ar gwnsela cwpl hefyd i gael bondio gwell a chryf.

A all ADHD achosi ysgariad neu faterion perthynas eraill

Gall oedolion ag ADHD fyw bywyd normal a mwynhau priodas hapus a boddhaus.

Wel, mae bywyd fel oedolyn yn anhrefnus, yn gyffredinol, ac mae cael diagnosis o ADHD yn sicr yn gallu lleddfu eich meddyliau am berthynas hapus . Fodd bynnag, mae pobl ag ADHD yn berffaith abl i fod yn hapus a chael eu dymuno gan eu partner.

Er y gallai fod materion ychwanegol yma ac acw, dewis y ddau bartner yn llwyr yw naill ai cryfhau neu wanhau'r berthynas. I mwynhewch y briodas , nid yn unig y mae angen i chi glymu'r cwlwm ond gwehyddu'r rhaff hefyd, ac mae honno'n broses barhaus.

Gyda dweud hynny, gallwch hefyd ddefnyddio'r awgrymiadau isod i ddeall sut y gall y ddau ohonoch ennill yn erbyn ADHD.

|_+_|

10 cyfrinach yn ymdopi ag ADHD i osgoi problemau perthynas

cwpl hapus mewn glas

Efallai na fydd cymryd y feddyginiaeth yn ddigon. Ar gyfer sefydlogrwydd ac iechyd cyffredinol, mae'n bwysig dod â'r berthynas ar y trywydd iawn gyda phob partner yn rhoi eu hymdrech gyda phob gonestrwydd. Gyda'r patrymau rhagweladwy eisoes o flaen y ddau bartner, mae'n dod yn haws mapio dull gweithredu wedi'i gynllunio.

Cofiwch, dim ond ymrwymiad sydd ei angen i newid union ddeinameg y berthynas afiach fel arall. Efallai y bydd yr awgrymiadau canlynol yn ddefnyddiol i chi:

 • Cyfathrebu

Efallai y bydd eich partner ag ADHD yn cael ei dynnu sylw y rhan fwyaf o'r amser. Mae angen ichi roi gwybod iddynt yn bwyllog pa mor afiach ydyw os nad ydynt yn gwrando a’ch bod yn cadw’ch teimladau’n llawn, a gallai arwain at ddicter a dicter. Sgwrs yw'r allwedd .

|_+_|
 • Byddwch ar yr un tîm

Cofiwch, mae'r ddau ohonoch ar yr un tîm. Felly, pan fydd dadleuon yn dod i’r amlwg, ceisiwch osgoi ymosod ar eich gilydd a chael sgwrs sy’n seiliedig ar atebion, bob amser.

Nid yw'n mynd i fod yn dasg hawdd. Felly, pryd bynnag y byddwch chi'n cael eich hun yn erbyn eich partner, meddwl am ail-grwpio a dod yn dîm . Bydd hyn yn eich helpu llawer.

|_+_|
 • Defnyddiwch hiwmor

Peidiwch â phlymio i mewn i'r problemau eich perthynas yn mynd drwodd, ac yn dysgu cymryd pethau'n ysgafn. Gall ADHD wneud i berson ddweud pethau anarferol ac ymddwyn yn wallgof ar adegau. Meddu ar ddull ysgafn.

Darllen Cysylltiedig: Sut i Ymdrin â Phroblemau Perthynas Fel Pro

 • Byddwch yn empathetig

Dangos empathi a gadewch i'ch gilydd wybod eich bod chi'n credu ynddynt ac yn deall eu hochr nhw o'r stori. Gall person ag ADHD ymddangos yn hunanol. Hefyd, ar y llaw arall, gall y partner nad yw'n rhoi digon o bwysau i'r broblem ymddangos yn hunanol hefyd. Felly, cariad gyda charedigrwydd ac osgoi barn.

|_+_|
 • Cymerwch bethau'n araf

Gall bywyd fod yn eithaf afreolaidd, a chyda’r berthynas yn effeithio ar anghydbwysedd o’r fath, byddai’n greulon peidio ag oedi a myfyrio ar gyfeiriad y berthynas. O bryd i'w gilydd, arsylwch yn dawel os yw ar y trywydd iawn a chymerwch un cam ar y tro.

Darllen Cysylltiedig: 10 Arwyddion o Bwer Anwastad mewn Perthnasoedd a Sut i'w Oresgyn

 • Arhoswch yn agos

Ceisiwch fod yn weithgar yn rhywiol. Mae'n rhyddhau hormonau hapus a yn adeiladu perthynas iach . Felly, dewch â'r sbarc yn ôl trwy gynllunio a dysgu beth mae'r person arall yn ei hoffi neu ddim yn ei hoffi. Ar ben hynny, newid ychydig a bod yn anturus yw'r ffordd i fynd.

Darllen Cysylltiedig: 4 Prif Ddiffiniadau o agosatrwydd a'r hyn y maent yn ei olygu i chi

 • Rhannwch gyfrifoldebau

Gall tasgau cartref fod yn broblem enfawr os yw'r rhain wedi'u rhannu'n anwastad. Mae'r cyfrifoldeb yn gorwedd yn y ddau ohonoch. Rhannwch y llafur yn deg a threfnwch y gwaith gan ddefnyddio calendr. Byddwch agored i wrando ar anawsterau’r person arall wrth ymdrin â thasgau penodol hefyd.

|_+_|
 • Effaith adlewyrchu

Dewiswch adlewyrchu mewn perthnasoedd sy'n golygu copïo gweithredoedd, geiriau ac ymddygiadau eich partner. Bydd adlewyrchu yn eich helpu i barhau i ymgysylltu a chael eich denu at eich gilydd.

Gwyliwch y fideo hwn am adlewyrchu mewn perthnasoedd a sut y gellir ei ddefnyddio i ddyfnhau'r bond:

 • Byddwch yn gyson

Byddwch yn gyson yn eich cenhadaeth i barhaus gwella'r berthynas . Dyma'r ffordd buraf i ddangos cariad lle rydych chi'n gwirio'ch gilydd yn rheolaidd ac yn sefyll wrth ochr eich gilydd bob amser. Mae bod yn gyson yn adeiladu dibynadwyedd ac yn helpu i gael agwedd realistig a gonest tuag at broblemau perthynas ADHD.

|_+_|
 • Cymerwch help

cwpl gyda therapydd

A perthynas ramantus nid yw bob amser yn wely o rosod, yn enwedig pan fo un partner yn dioddef. Mae'n torri'r ddau ohonyn nhw. Felly, er bod y ddau ohonoch wedi addo glynu drwodd tan y diwedd, y mae gorau i gymryd help therapydd pwy all ddarparu atebion cyfeillgar i ADHD a sgiliau datrys gwrthdaro.

|_+_|

Tecawe

Unwaith y byddwch yn cydnabod rôl ADHD yn y berthynas, rydych chi i'r cyfeiriad cywir gan eich bod wedi derbyn effeithiau ADHD ar briodas.

I'r ddau bartner, gallai fod yn daith roller coaster ond gyda'r swm cywir o gariad, a oes unrhyw rwystr na all cariad ei oresgyn? Cofiwch, dim ond gydag amser y bydd gwir gariad yn dyfnhau ei liwiau, ac ni waeth faint o stormydd y mae'r ddau ohonoch yn eu hwynebu, daliwch law eich gilydd a symud ymlaen.

Ranna ’: